رياست دانشگاه علوم پزشکی گلستان : دکتر تقی رياحی

مدرک تحصيلی : متخصص داخلی، فوق تخصص ريه

تلفن تماس : ۴۴۲۴۵۴۰

AWT IMAGE