نکته: هرگونه تقاضا جهت دريافت کلمه عبور کاربران از جانب اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه نبوده و فاقد اعتبار می باشد، لذا خواهشمند است تحت هيچ شرايطی به اين نامه‌ها جواب ندهيد و به هيچ لينکی در داخل اين نوع نامه‌ها کليک نکنيد.