سال تاسيس : ۱۳۷۱

رئيس دانشکده پزشکی : آقای دکتر محمد حسين تازيکی،عضو هيئت علمی دانشگاه،متخصص ENT ،دانشيار

معاون آمورشی علوم پايه و پژوهشی : آقاي دکترمهرداد جهانشاهي Ph.D علوم تشريحی، دانشيار .

معاون آموزش بالينی دانشکده :خانم دکتر نگار برومند ، جراح و متخصص چشم، استاديار .

  معاون پژوهشي  دانشکده: آقای دکتر محسن سعيدی،ph.D ايمونولوژی، استاديار .

مسئول آموزش دانشکده : آقای کيومرث حيدری ، کارشناس پرستاری .

  مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده :

مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر :

رئيس مرکز : آقای دکتر اميرحاج محمدی، دکتری تخصصی جراحی، استاديار .

معاون آموزشی مرکز : آقای دکتر محمد مهدی مطهری،متخصص چشم ، استاديار.

مرکز آموزشی درمانی طالقانی :

رئيس مرکز : آقای دکتر احمد محمدی پور فوق تخصص جراحی اطفال ، استاديار .

مرکز آموزشی درماني صياد شيرازي :

رئيس مرکز :آقای دکتر سعيد اميرخانلو،فوق تخصص نفرولوژی،استاديار

تعداد دانشجويان در حال حاضر :

-پزشکی عمومی: ۴۲۹ نفر(۱۷۸ مرد و ۲۵۱ زن)

-کارشناسی ارشد: ۸۹ نفر(۳۵ مرد و ۵۴ زن)

-دستياری: ۷۹ نفر( ۳۶ مرد و ۴۳ زن)

تعداد فارغ التحصيل :

-پزشکی عمومی: ۵۷۸ نفر (۲۶۹ زن و ۳۰۹ مرد)

 -کارشناسی ارشد: ۲۲ نفر (۱۳زن و ۹ مرد)

تعداد رشته های تحصيلی :

۱٫ پزشکی ( دکترای حرفه ای )

۲٫ ميکروب شناسی ( کارشناسی ارشد )

۳٫ دستياری تخصصی اطفال

۴٫علوم تشريحی ( کارشناسی ارشد )

۵٫ بيوشيمی بالينی ( کارشناسی ارشد )

۶٫ ويروس شناسي ( کارشناسی ارشد )

۷ . فارماکولوژی ( PhD )- گرايش سم شناسی (مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران )

۸٫دستياری تخصصی زنان

۹٫دستياری تخصصی داخلی

۱۰٫دستياری تخصصی بيهوشی ومراقبتهای ويژه

۱۱٫دستياری تخصصی روانپزشکی

۱۲٫دستياری تخصصی جراحی عمومی

تعداد اعضاء هيئت علمی : ۱۳۵ نفر می باشد که از اين تعداد ۳۳ نفر در گروههای آموزشی علوم پايه و ۱۰۲ نفر در گروههای آموزشی بالينی فعاليت دارند .