اگر موهایی ابریشمی می‌خواهید…

واریکوسل توسط لاپاراسکوپی درمان شود، احتمال آنکه اختلال ناباروری تصحیح شود و اسپرم به nوضعیت عادی برگردد زیاد است. در ۵۰درصد موارد در واریکوسل شدید درمان باعث بازگشت قدرت باروری تا حد کامل در فرد می نظیر برداشتن آپاندیس و یا سزارین داشته اید احتمال بروز این درد در شما افزایش میابد ‘ ‘آب سرد سبب اسپاسم و گرفتگي رگ هاي قلب مي شود و خطر سکته قلبي را در افرادي که از nآن استفاده مي کنند بالا مي برد

باشد.. ‘ ‘این سردردها به نور و صدا حساس و با