يک کلمه عبور میتواند از هر کاراکتری مثل حرف، عدد، فاصله يا علائم ويژه تشکيل شده باشد با چنين گزينه هائی بايد کلمه عبوری انتخاب کنيد که بخاطر سپردن آن برای شما آسان ولی بخاطر آوردن آن برای ديگران تقريبا غيرممکن باشد

بدين منظور موارد زير را مد نظر داشته باشيد

الف- کلمه عبوری انتخاب کنيد که بتوانيد بعدا آن را بخاطر آوريد ولی حدس زدن آن حتی برای کسانی که شما را میشناسند مشکل باشد

ب- يک کلمه عبور طولانی انتخاب کنيد. هر چه کلمه عبورتان شامل کاراکترهای بيشتری باشد شکستن آن سخت تر خواهد بود.

ج- در کلمه عبور خود از ترکيب حروف، اعداد و علائم ويژه استاندارد استفاده کنيد مانند ( ! @ # $ % ^ & * )

  خودداری کنيد password, test, 123456 د- از انتخاب کلمات عبور واضح مانند

  ه- از اطلاعات شخصی خود مانند تاريخ تولد، نام فرزند، شماره تلفن در کلمه عبور استفاده نکنيد.

و- کلمه عبور خود را درهم و برهم کنيد بطوريکه هنوز قابليت بخاطر سپاری داشته باشد میتوانيد تعدادی از حروف آن را با اعداد جايگزين کنيد يا اينکه حروف صدادار يا بیصدا را از آن حذف نمائيد

ز- اگر از يک برنامه توليد کلمه عبور کمک میگيريد، اطلاعات شخصی خود را در آن وارد نکنيد

ويژگيهای يک کلمه عبور بد

  apple الف- يک کلمه از فرهنگ لغات انگليسی باشد مانند

  user يا admin ب- نام کاربری شما باشد مانند

  ج- اسامی مشترک باشد مثل نام يکی از اعضاء خانواده، دوستان يا آشنايان

د- مبتنی بر اطلاعات شخصی واضح و ساده ای از شما باشد مانند شماره پلاک منزل، شماره تلفن، شماره پرسنلی، نام محل کار يا تحصيل، نوع يا نام خودرو شخصی، نام خيابان محل زندگی

  ZZZZ ه- تمام کلمه عبور از چند حرف يا عدد مشابه تشکيل شده باشد مانند

  و- رشته ترتيبی از حروف يا اعداد باشد مانند ۱۲۳۴۵۶

ز- برای افراديکه دستان شما را حين تايپ کلمه عبور نظاره میکنند واضح و آشکار باشد مانند QWERTY