مجله ی دانشکده ی پزشکی

قدمت انتشار اولين شماره از مجله‌ی پزشکی به سال ۱۳۲۱ که به عنوان اولين مجله‌ی علمی در ايران است، بر می‌گردد. دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) يکی از بزرگترين دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور است و در حال حاضر بيش از ۵۲ عنوان مجله‌ی علمی در حوزه های مختلف منتشر می‌کند. بيشتر اين مجلات در پايگاه‌های اطلاعاتی بين المللي معتبر نمايه می‌شود. اغلب اين مجلات به زبان انگليسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکيده ی انگليسی منتشر می شوند. مجله دانشکده پزشکی (TUMJ)، مجله فارسی با خلاصه ی فارسی و انگليسی و مراجع انگليسی منتشر می شود و از نشريات معتبر ماه‌نامه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دامنه‌ی مقالات اين مجله شامل مطالعات پايه و بالينی پزشکی برگرفته از نويسندگان ايرانی و بين المللی است. انجمن تحريريه‌ی مجله، متخصص در تمام زمينه های علوم پايه و بالينی پزشکی از سراسر جهان است. با اين حال مخاطبان ما شامل تمامی همکاران شاخه پزشکی و پيراپزشکی در سراسر جهان هستند. ماهيانه در حدود ۵۰ مقاله به مجله جهت ارزيابی و انتشار ارسال می شود که بعد از بررسی همکاران داور، مقالات مناسب پذيرفته شده و در نوبت چاپ قرار می‌گيرند. به طور متوسط ميزان پذيرش مقالات اين مجله‌، ۳۰ درصد مقالات دريافتی است.

زمينه چاپ مقالات علمی مجله دانشکده پزشکی شامل موارد زير است:
زيست شناسی، تشريح، زيست شيمی، اپيدميولوژی، ژنتيک (ژنتيک جمعيت، ژنوميک، پروتئوميک)، بافت شناسی، ايمنی شناسی، ميکرب شناسی، علوم اعصاب، فيزيوتراپی، فيزيولوژی، تکسونومی، سم شناسی، ويروس شناسی،‌ علوم شيمی، بيوشيمی، علوم شناختی،‌روانشناسی شناختی – محيطی، شيمی محيط زيست، علوم محيط زيست، پزشکی شامل: طب هوا و فضا، آلرژی، تشريح و مورفولوژی، آندرولوژی، آنستزيولوژی، مردم شناسی، شنوايی سنجی، علوم رفتاری، بيوشيمی تحليلی،‌ بيوشيمی بالينی، زيست شناسی، زيست شناسی مولکولی، کارديولوژی، پزشکی مراقبت بحران، ياخته شناسی، دندان پزشکی، درماتولوژی،‌ علوم آزمايشگاهی،‌ غدد درون ريز و متابوليسم،‌ بهداشت محيط، اپيدميولوژی،‌ پزشکی خانواده، پزشکی قانونی، گوارش و کبد، ژنتيک، پزشکی امراض پيری، خون شناسی، بافت شناسی و جنين شناسی، ايمنی شناسی، بيماريهای عفونی،‌ پزشکی انفورماتيک،‌ پزشکی عمومی و داخلی،‌ ميکروب شناسی و ويروس شناسی، نفرولوژی،‌ عصب شناسی، جراحی مغز و اعصاب، پزشکی هسته ای، تغذيه، زنان و زايمان، غدد شناسی، چشم پزشکی، ارتوپدی و تروما، بيماريهای گوش و گلو و بينی، پاتولوژی، اطفال و نوزادان، فارماکولوژی و داروسازی، فيزيولوژی، روانپزشکی، روان شناسی، بهداشت عمومی، بيماری های ريوی، راديولوژی، روماتولوژی، بيماريهای مقاربتی، پزشکی ورزشی، آمار، جراحی، پيوند اعضا، بيماری های گرمسيری، اورولوژی