تصویب الگوی اولیه پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی در جلسه شورای گسترش حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکیدر جلسه شورای گسترش حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که در روز سه شنبه ۶ مهرماه سال جاری در سالن جلسات حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید تسهیل راه اندازی مراکز تحقیقاتی با توجه به توانمندی های واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم گردید.

دکتر استاد رئیس مرکز توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری در این جلسه با اشاره به الگوی جامع پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مراکز تحقیقاتی پیشنهادی برای پژوهشکده های مجموعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طراحی و طبقه بندی شده است و واحدهای مجری علوم پرشکی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با توجه به الگوی حاضر درخواست خود را مبنی بر راه اندازی این مراکز اعلام دارند و پیشنهادات و اصلاحات خود را به این مرکز پس از ابلاغ آن ارسال نمایند.

رئیس مرکز توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص این مراکز بیان داشتند: مراکز تحقیقاتی باید به سمت خودکفایی بروند و مراکزی که به تصویب می رسند تحت نظارت مرکز پژوهش، فناوری و نوآوری می باشند.

وی در خصوص توجه به مجازی بودن مراکز تحقیقاتی گفت: سایت جامع شبکه آزمایشگاهی در دست راه اندازی می باشد که کلیه مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های مصوب حوزه علوم پزشکی در این سایت قرار می گیرند و ارتباط بین این مراکز و ارائه خدمات از این طریق میسر می گردد.

دکتر لاریجانی، قائم مقام رئیس دانشگاه در علوم پزشکی در این جلسه با تاکید بر اهمیت راه اندازی این مراکز تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی بدنه پژوهش را مستحکم می کند و نگاه جدیدی در دانشگاه آزاد اسلامی است. ما در سطح کشور در این خصوص دچار آسیب هستیم و مسیر راه به درستی مشخص نبود.

قائم مقام رئیس دانشگاه در علوم پزشکی با طرح پرسش در مورد اینکه چگونه دانشگاه آزاد که ۴۰ درصد آموزش کشور را برعهده دارد تا کنون مرکز تحقیقاتی مصوب ندارد، گفت: ما در کل کشور می خواهیم این کار صورت گیرد بنابراین اگر همه پتانسیل ها با هم جمع گردد، موجب یک ارزش افزوده برای دانشگاه آزاد خواهد شد.

دکتر جمال الدینی، مسئول امور نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نقشه راه و الگوی جدید مراکز تحقیقاتی و به طور کلی در علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: حفظ یکپارچگی در بین واحدها به عنوان یک دانشگاه، تکلیف قانونی مبنی بر توسعه هدفمند بر اساس آمایش، جلوگیری از آزمون وخطا، ضرورت سیاستگذاری و توجیه فعالیت در مرز دانشی، ایجاد گفتمان جهت ارتباط بین المللی و توسعه بر اساس نیاز به همراه خلاقیت از جمله ضرورتهایی است که در نقشه راه باید مد نظر قرار گیرد.