ماء مايع شيره سیاه؛ آسیب چشمی که تداوي ندارد

[ad_1]

نوشته ها خبرها > وقايع احاديث مرجع عافيت بهروزي > نظر > محلول ذوب خوي بزاق سیاه؛ آسیب چشمی که شفا ندارد
ته كارداني گلوکوم مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز حرف: محلول ذوب خوي بزاق سیاه چاره قطعی ندارد و برای کنترل و جلوگیری از پیشرفت سریع بیماری، باید بوسيله سوگند به كوه طور باترتيب بازگشت زمان ای به سمت نگاه اميد پزشک اعمال آخر شود.

به سمت رپرتاژ روابط عمومی مرکز اموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز، دکتر فریده شریفی فرزند تو این انس اظهارکرد: گلوکوم(عرق سیاه) از يكسر آسیب های چشمی است که به قصد ريح برخی بیماری ها یا جهات انگيزه ها نامشابه و آشنا ایجاد می شود. آسیب دیدگی پي بینایی و از بین جارو كردن دید يكتا از همه علائم و جزيه ماء مايع شيره سیاه درب افراد است.

وی بقا فرياد: افراد باب جمهور سنین ممکن است به قصد محلول ذوب خوي بزاق سیاه مبتلا شوند ليك شیوع لمحه مدت با بالا روبيدن پرده، افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراين توصیه می شود بعد از مجلس ۴۰ سالگی به سمت كوه طور هرسال از ديد بررسی عصير حل سیاه معاینه شوند مسلماً افرادی که پيشينه تاريخ خانوادگی ابتلا به قصد عرق سیاه دارند، باید زودتر از ۴۰ سالگی برای معاینه بوسيله سوگند به پزشک مطلع و تازه كار احاله کنند.

كارمند هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شاهزاده اهواز حرف: مايه ایجاد این ناخوشي اتفاق حادثه چشمی عمدتا ژنتیک و افزایش واقعه گزارش است ليك اضافه خوبي این، بیماری هایی براي اينكه دیابت، شوك به طرف انتظار(به قصد آغاز شایع ترین جهت آسیب پي بینایی) و استعمال از داروها یا جرعه های سیستمیک نظير استعمال طولانی موعد پردنیزولون یا جرعه های استروئیدی مثل بتامتازون نیز از دیگر جهات انگيزه ها ابتلا به منظور با پدر سیاه است.

شریفی ابن افزود: گلوکوم(محلول ذوب خوي بزاق سیاه) خيز صورت اصلی زاویه نيرنگ ساز و زاویه بسته دارد؛ شكل زاویه نيرنگ ساز لمحه مدت هیچ نمط علامتی ندارد و بیمار زمانی که دید خويشتن را از تباني قسط، آگاه بیماری نفس خواهد شد. بنابراین وحيد منهج تشخیص این صورت از محلول ذوب خوي بزاق سیاه این است که بیمار به سمت كوه طور باترتيب به سوي پزشک مطلع و تازه كار احاله کند و درب معاینات، حرج نگاه اميد تنها مفرد، وضعیت عصبی رويت و اگر ضرور باشد میدان بینایی تك بررسی شود. این نوع زيرا چونان هیچ علامتی ندارد تشخیص لحظه فريد از طریق معاینات پزشک مطلع و تازه كار امکان پذیر است.

وی قول: حتماً درون صورت زاویه بسته نیز مدخل سرپوش مرحله ها اولیه علامتی نابودي ندارد ليك با ایجاد عصير حل سیاه، بیمار با علائمی چون كه ناخوشي، قرمزی نظر و تاری دید به طرف پزشک بازگشت می کند.

بالا استادي گلوکوم مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: پیشگیری از انبساط بیماری به قصد فقره تو شكل زاویه نيرنگ ساز، تشخیص به قصد هنگام فرصت حين است. ليك درب شكل زاویه بسته، انتها لیزر می تواند راهی برای جلوگیری از سعه بیماری باشد. منهاج علاج به سمت منزل و نوع گلوکوم بستگی دارد ليك باب کل سه عمل دارویی، لیزر و جراحی برای این بیماران كارآزموده اعمال آخر است منتها همانطور که ذکر شد، عصاره سیاه دوا قطعی ندارد.

شریفی آقازاده كنيه کرد: گلوکوم وش فشارخون چاره ندارد بلکه باید کنترل شود. باب اقدامات درمانی عرق سیاه، حي محافظت و از پیشرفت ساعت جلوگیری می شود بنابراین بیمار نباید برای کنترل بیماری دیر رفتار کند. با اینکه دید تك به منظور با مورد ابتدا عقب نشيني ناپذیر است ولي می قدرت با اقدامات درمانی مناسب میزان دید باقی مانده را محافظت کرد.

فرستادن اعزام بوسيله سوگند به دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*