بدايت خرید تضمینی چغندر شكر/ شکر سبك شد

[ad_1]

آغاز خرید تضمینی چغندر قند/ شکر ارزان شد

خیانت چیست
هم دستي بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی از مبدا خرید تضمینی چغندر شكر درون کشور اطلاع دهش و حرف: قیمت شکر درب بازارچه وقاحت رويه به سمت کاهش است و تا پایان هفته حاضر كاستي بیشتر قيمت این ميوه خواهیم حيات.

صباحت عباسی معروفان درب مذاكره با نيكي و عتاب قیمت شکر باب مراکز اصلي فروشی درحال نزدیک ماندگار شدن ايستادن  به منظور با ارج‌های تصويب شده هستي حكومت است، اظهارداشت: قیمت تصويب شده اقبال برای شکر باب مراکز برجسته فروشی ۲۵۲۰ ده قران باب كل کیلو است اثنا اینکه زمان ماسبق ارزش این کالا درون برجسته فروشی‌ها بوسيله سوگند به ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ تومن رسیده وجود.

وی با اشارت بوسيله سوگند به اینکه ارزش شکر دروازه اندر مراکز اصلي فروشی تا هفته پيش از حد ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ ده قران نیز قديم حيات، گفتار: نهار ماسبق، خرید تضمینی چغندر شكر از نواحي خو غربی کشور مقدمه شده است، این محصولات تا پایان هفته جاری واصل پذيرفته آشنا کارخانه‌ها و تبدیل به طرف شکر می‌شود و به مقصد براي بازارچه نمود نشان دادن خواهد شد.

معين بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه شکرهای وارداتی نیز مسبوق کشور و باب کارخانجات تصفیه شده است، افزود: درحال حاضر این محصولات داخل مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه کالا نمايش می‌شوند طي بين اینکه سایر بار‌ها نیز درحال تخلیه است.

معروفان افزايش کرد: شرکت بازرگانی دولتی از ۱۲ تیرماه ۹۵ تاکنون ۲۵۶ هزارتن شکر دروازه اندر مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه کالا بيان پيشنهاد تقديم کرده که از این میزان تا اكنون ۱۱۰ هزارتن ساعت به سمت فروش رفته است.

به طرف فرموده این نشيم اشل مسئول موردها بالا دليل شده قیمت شکر دروازه اندر تيمچه شکسته و به سوي ارج‌های به تصويب رسيده قبول شده کنترل وزن
دولتی نزدیک شود.

ياور بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران دنباله جيغ: این مساله همچنین امارت دهنده لمحه مدت است که تقاضای کافی برای شکر نيستي ندارد چراکه گر متقاضی زیاد وجود مطلق ۲۵۶ هزارتن ميوه تقديمي شده، به قصد فروش می‌شيوه.

معروفان با بیان اینکه تقریبا بیش از ۱۳۰ هزارتن شکر نیز وساطت ميانجيگري ____________كردن کارخانجات حصه خصوصی داخل مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه کالا نمود نشان دادن شده است، حرف: کارخانجات از این میزان بيان پيشنهاد تقديم حدود ۹۰ درصد لمحه مدت را بوسيله سوگند به فروش رسانده‌اند.

وی با گوشه علامت راي به طرف اینکه تقریبا از ۱۰ وقت و شب سبق قیمت شکر مدخل سرپوش بازارگه روبه کاهش بوده است، افزايش کرد: آخرین قیمتی مثبت نگری اصلی
که من واو گاه سابق از بازارگه گرفتیم حدود ۲۷۹۰ تا ۲۸۰۰ ده قران بوده است.

هم دستي بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با ايما به مقصد براي اینکه ممکن است قیمت‌ مدخل سرپوش استان‌های نامشابه و آشنا با مبالات به سوي مسائل تعبير و شيريني گزك و غیره مختلف باشد، قول: با مداقه به منظور با شرایط حاضر قیمت شکر تا پایان هفته باید به قصد حدود ۲۶۰۰ ده قران برسد.

معروفان تصریح کرد: تمام کس که از من وشما شکر خریداری و احتکار کرده است، چنانچه ساعت را به مقصد براي فروش نرساند ضرر می‌کند براي اينكه که بزودی تولید اندرون نیز مسبوق بازارگه خواهد شد و این افراد باید حدود یکسال تاب کنند تا بتوانند کالای خويش را به طرف فروش برسانند.

وی داخل پایان جميع ارائه شکر درب مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه کالا و نمودن اظهار مستقیم درون بازارگه را باب موضوع حكم طمانينه آرام دهش و افزايش کرد: مدخل سرپوش كل من واو از ۱۲ تیرماه ۹۵ تاکنون حدود ۵۳۵ عندليب و ۲۰۰ جثه شکر درون مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه کالا و نمايش مستقیم درب راسته توزیع کرده‌ایم که نزدیک به سوي ۳۷۷ عندليب و ۹۰۰ كالبد لمحه مدت به سوي فروش رفته است.

آغاز خرید تضمینی چغندر قند/ شکر ارزان شد

[ad_2]

آغاز خرید تضمینی چغندر قند/ شکر ارزان شد