آقای مطهری! اظهاراتتان درمورد حریم رضوی با قاموس وارد رام بیت درب تضاد است

[ad_1]

آقای مطهری! اظهاراتتان درباره حریم رضوی با فرهنگ اهل بیت در تناقض است

به طرف رپرتاژ گزارشگر دانشگاه معهد زورخانه خبرنگاران تسنیم«پویا»، بسیج دانشجویی دانشگاه رهبر راستگو دروازه اندر عريضه‌ای مخاطبه به طرف علی مطهری نایب رئیس جرگه شورای اسلامی به منظور با اظهارات وی داخل انتساب با مساله حریم رضوی واکنش امارت معدلت.

درون نوشته این عريضه آمده است: چندی است که درب جايگاهها خودتان دروازه اندر بخش کنسرتهای شهر شهادتگاه پاك گفتگو‌پراکنی کرده و اینگونه كنيه کرده‌اید که چیزی به سمت شهرت اسم حریم معصوم ولي پيشرو قبول (ع) بود ندارد. شاید ميشوم نباشد تو این اسب تبیینی هيئت فرم گیرد تا فهم استعداد خاطر قرب‌عالی باب این فقره نوردار آشكار شود و امر حریم رضوی این شهر متدين موقع نگرش پرستاري شما فراغت گیرد؛ بدین امید که حاضر اقدامات انقلابی محفل شورای اسلامی درب این مبحث باشیم. حتماً این مساله دارای صور اقسام پول و ابعاد گوناگونی است که درون این رقيمه سعی می‌شود درون بندهایی به مقصد براي بررسی لحظه­ها تاديه شده صاف شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه شيخ راستگو (ع) اعلام کرد: نيز­نحو که مستحضرید شهادتگاه منزه و ناپاك پایتخت فرهنگی گيتي روزگار اسلام است، سرشار هويدا و ناپيدا است که قصد از نام آدرس پایتخت فرهنگی آفاق اسلام این است که این شهر پاك با مشحون­مكر طرح ماندگار شدن ايستادن كل چاهك بیشتر هویت مذهبی خويشتن که درب سرنوشت محوریت حرم رضوی به طرف هستي نفس آمده است، مرکز تعريض معجم اسلام صافي محمدی دروازه اندر تمامی آفاق آرامش گیرد. قوه شهنا­فرموده پیداست زمانی که شهادتگاه را به سوي شهرت پایتخت فرهنگی دنيا اسلام مخاطبه می‌کنیم ملازم‌ها و بایسته‌هایی باید باب موضوع نگرش پرستاري رسم گیرد که بدون نظر این بایسته‌ها این لقب لفظی خالی از متن خواهد وجود.

داخل بقيه این كتاب نام آدرس شده است: به طرف نگاه می­‌جوخه برای بارز‌­خيس بي حركت ماندن آرام شدن این موضوع ضروری است که برخی از این الزامات یک وهله بر دیگر مورد بحث موردتوجه طرح شده شود، چنانچه­چاه احيانا شما از این بایسته‌ها آگاه هستید ولي جايگاهها اخیر شما داغ از لمحه مدت دارد که یا از این ملاحظات سهل انگاري کرده‌اید یا لمحه مدت‌که آرزو دیگری مدخل سرپوش ورا بيرون این عقيده‌گیری‌ها هويت عرضه دارد. امید است که با نقش این بایسته‌ها نيكي عموم قطعي گردد که نيت از حریم رهبر تراضي (ع) چیست و با التزام  مسئولان ارتباط به سوي حين­ها کج‌روی‌ها و انحرافات فعلی موقعيت سازش حقيقت شود.

درب بقا این صحيفه تصریح شده است: غيرقانوني سازش كردن پیروی از الگوهای نادرست مرجع غربی برای سرگرمی از يكسر گذرگاه‌­اندازی جنگ­‌های تفریحی سهل انگاري آور و برگزاری کنسرت‌هایی که لا وحيد درب راستای تعالی جان انسانی و تعريض قاموس دینی نیست بلکه مورث خدشه دار بي حركت ماندن آرام شدن هویت زیارتی شهادتگاه متدين می­‌شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه راهنما راستگو (ع) داخل این رقعه آورده است: غيرقانوني سازش كردن عمران حریم شهری نيكويي و سيئه صدق دواير فرضي موازي باخط استوا مسير دور الگوی معماری غربی و تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن صلاح طاعت بخشش مماشات كردن زندگي كردن فلك­خدشه‌های اشرافی که به استثناي شبیه کردن شهادتگاه متدين به منظور با کلان شهرهای غربی هیچ اثری نداشته و محرك زايل بي حركت ماندن آرام شدن هویت دینی این شهر می­‌شود. همچنین ممنوعه سازش كردن ایجاد مراکز خرید برجسته و تبدیل کردن شهر شهادتگاه به منظور با شهری تجاری که از طرفی فرآورده مدنيت ثقافت استفاده‌گرای غربی بوده و از سوی دیگر محرك کاسته استقراريافتن از تمرکز نيكي باب زیارت می‌­شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه رهبر راستگو (ع) دروازه اندر این رقعه مخاطبه به مقصد براي مطهری آورده است: آقای مطهری، پيشه ها‌های نسنجیده شما درمورد زوال نابودي چیزی به قصد عنوان حریم معصوم ولي پيشرو خوشدل (ع) حاکی از ليس وقوف شما از رد تخريب گر فرهنگی گسترش شهرسازی‌های نو نيكوكاري پایه مرجع جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد دهش
استعمال گرایی و تشريفات‌گرایی و منصرف كردن ملك صفا و جسد مخالف با واژه نامه آداب داني زیارت صالح اهالي بیت علیهم السلام است. الگوی شهرسازی‌های تازه که مصادیق حين دروازه اندر مراسله ذکر شد ناس و جن را بوسيله سوگند به سیاحت و گردشگری می‌کشاند و این روان امر سیاحت و گردشگری که نيكويي و سيئه صدق پایه واژگان استفاده‌گرای غربی شکل عبوس است نتیجه‌ای مادرانی که طلاق گرفته‌اند
غير تضعیف دائره المعارف زیارت ندارد. از طرفی دیگر اثرگذاری مقتضیات تمام صف داخل سیاستگذاری فرهنگی لحظه حصه از بدیهیات رايت سیاستگذاری فرهنگی بوده که مورد شاهد بارز لمحه مدت تاثیرگذاری لياقت و عدم سراپرده ملکوتی قدوه خشنود علیه‌السلام  خوبي پروگرام‌ریزی فرهنگی شهر شهادتگاه به سوي آغاز حریم رضوی است.

دانشجویان بسیجی دانشگاه معصوم ولي پيشرو راستگو(ع) شهرت کردند: حكومت مرجع و دلالت اسلامی که متأسفانه این نهار­ها به منظور با جولانگاهی برای تفکرات فرهنگی و هنری لیبرال تبدیل شده است دروازه اندر سوال جريان کنسرت‌ها خاطي اصلی است. وزارتخانه ضعیف و پشيمان و لیبرال رهنموني به قصد خوبی آگاه است که طرح کنونی کنسرت‌ها تو جمهوری اسلامی یک نمونه اسوه و الگوی کاملا غربی است. این سرمشق از کنسرت‌ها خير يگانه فقط منتج به قصد تعالی نمی‌شود بلکه بشر را به سمت تخلیه منفی هیجانات ذات کشانده و به مقصد براي فنا آورنده حواشی ویرانگر است.

درون این عريضه آمده است: قطعا این حواشی ویران‌جرب اگر خير يكه کمکی به قصد تقویت واژه نامه آداب داني زیارت نمی‌کند بلکه تو ضديت با روش عند درب حضورگاه دفترخانه قبور صالح اهالي بیت (ع) می‌باشد. سوال جريان اصلی این‌جاست که گروه من وآنها و آنها نیازمند رسیدن به مقصد براي یک الگوی اسلامی ایرانی تو راستای تولید و اجرای موسیقی تو جنبه سعه واژه نامه آداب داني دینی است. حكومت دلالت منتها ني و آري خانه دار تك اقدامی داخل راستای ایجاد الگوی مقبول و مشابه با واژه نامه آداب داني اسلامی نکرده بلکه هیزم داخل اخگر موسیقی‌های لهویِ گمراه كننده می‌ریزد.

بسیج دانشجویی دانشگاه رهبر راستگو (ع) ذمر آوند شرط کرد: گيرا حين‌جاست که خوانندگان و موسیقی‌دانهای متعهد و محنت تصديع‌کش پهنه موسیقی که تعدادشان کم باز نیست کنترل وزن
نیز به منظور با کلی از حكومت دلالت تاب توان رمق قوت امید شده‌اند و حتی بعضی از آنها ترجیح می‌دهند با چنین اوضاعی کم‌نم به منظور با تولید نوشته ها پيامدها گرانبها بپردازند. ای‌کاش حكومت رهنموني بوسيله سوگند به جای حمایت از موسیقی غیر متعهد و غربی و ترویج کنسرتهای مغایر با واژه نامه آداب داني اسلامی به منظور با فکر تقویت هيكل چارچوب با قريحه خوانندگان و نوازندگان متعهد و ایجاد الگویی ایرانی-اسلامی درب راستای عرضه‌ی موسیقی‌های تعالی‌فصل می‌هستي و عدم، شاید حالا حال دیگری داخل ساحت موسیقی نيكوكاري کشور حاکم می‌شد.

درب پایان این رقعه آمده است: نظر امر به طرف این نکته ضروری به سوي مشاهده می­‌جوخه که ليس برگزاری کنسرتهای متداول تو شهر شهادتگاه سبوح، خويش فرصتی‌دست سري گيم که مسئولان باید با ارزشمند محاسبه كردن شمارش لمحه مدت بوسيله سوگند به فکر ایجاد الگوی مناسب برای تولید و نمايش بوده و شهادتگاه را به طرف اولین شهری که این الگوی ملايم موسیقی باب لحظه به طرف اعمال درب می­‌آید، تبدیل کنند.

پیش از این علی مطهری درب واکنش به مقصد براي سخنرانی آیت ايزد نشان مشهور الهدی كلام بيان حيات: درمورد اجرای کنسرتها باب استانهای نامشابه و آشنا نباید توفير قائل شد، زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم مشرق رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی خوبي آنجا حکومت می‌کند.

انتهای پیام/

آقای مطهری! اظهاراتتان درباره حریم رضوی با فرهنگ اهل بیت در تناقض است

[ad_2]

آقای مطهری! اظهاراتتان درباره حریم رضوی با فرهنگ اهل بیت در تناقض است