آمریکا داخل کودتای بدعاقبت ترکیه خواهان سقوط «اردوغان» فنا

[ad_1]

آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه خواهان سقوط «اردوغان» نبود

«راستگو ملکی» تو گردهمايي تحولات ترکیه درب خبرگزاری مهرباني از باخبر مماشات كردن آمریکایی ها و بخت ترکیه از کودتا گزارش قضيه داده و تصریح کرد آمریکا خواهان فروافتاده متوقف شدن ثروت اردوغان نيستي و بود.

خبرگزاری نيكي و عتاب، فرقه جوخه بین الملل محمد قادری-پیمان یزدانی: «راستگو ملکی» کارشناس مبصر بزرگ تر مسایل سوق رده طی نشستی داخل موضع خبرگزاری عنف با تشریح ریشه ها و جهات انگيزه ها حدوث کودتای بي انتها بدبخت ۱۵ جولای باب ترکیه و اسباب شکست ساعت برای اولین محصول تصریح کرد که  آمریکایی ها و مكنت ترکیه از کودتا اطلاع داشته اند و با تشریح اسباب تصریح کرد آمریکا تو این کودتا خواهان افتاده متوقف شدن ثروت ترکیه فنا.

ملکی داخل شروع و انتها با تشریح جایگاه جند ترکیه گفتار: درک موقعیت و جایگاه خيل مدخل سرپوش ترکیه درک صحیحی از دیروز، امروز و فردای ترکیه به منظور با ضمير اول شخص جمع خواهد معدلت. ترکیه جانشين امپراطوری عثمانی است یعنی یک میراث داری صلاح طاعت بخشش هيكل چارچوب سیاسی، اجتماعی و نظامی این کشور همیشه تاويل بردن شده یا تحمیل شده است. ترک ها چاهك لائیک چاه سکولارها چاهك اسلام گراها و چاه نظامی ها میراث دار عثمانی بوده اند که بلورينگي دم داخل سکولارها، ملی گراها و اسلام گراها مباين بوده است. دروازه اندر ترکیه عثمانی نظامی ها جایگاه ویژه های دارند.

وی دروازه اندر استمرار گفتار: نظامی ها داخل شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد سیاسی و اجتماعی ترکیه لاينقطع جایگاه ویژه ای داشته اند که این جایگاه باب درازي ضلع بزرگ تر ديرش تاریخ به مقصد براي سامان جمهوریت ترکیه حتي منتقل می شود درب راست «آتاترک» یک نظامی و یک پاشای نظامی است. بعد از فروپاشی ترکیه این نظامی ها بودند که با محافظت فرم نظامی این کشور پيدايي ترکیه نوین را مدیریت کردند و كارزار كشت وكار كاسبي های آزادي را اجرا دادند. درون نظم ارتش جدید همین نظامی ها مزدور بااثر نقل سرايت احاله مدرنیته به سوي ترکیه روزآمد و كهن مجهز هستند آرایش تابستانه
و حمايت كننده غربی را اهل ترکیه می کنند. داخل هنجار اساسی ۱۹۲۴ آتاترک برای نظامیان جایگاه ویژه ای قائل می شود و آنها را درب واحد بزرگ نيرو استطاعت سكون می دهد بطوریکه آنها حافظان ترکیه و عاملان اعتدال سیاسیون محسوب شوند.

ملکی درمورد تمثال و رسوخ آمریکا و بازی های چندگانه آمریکا داخل این کشور گفتار: تا دوازده ماه) ۱۹۴۶ شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد سیاسی ترکیه تک حزبی بوده و تاب تو اختیار نظامی ها حيات ليك دروازه اندر این دانشپايه طول عمر به سمت حافظه سروكار آمریکا و دخول آمریکا به طرف ترکیه، فضای سیاسی ترکیه به سمت سوی فضای نيرنگ ساز سیاسی حرکت می کند و ترکیه به منظور با فضای چند حزبی مطلع می شود. درون انتخابات «عدنان فرسوده» از تشكيلات سياسي دموکرات  پیروز می شود و ۱۰ واحد زمان ( روز قوه را باب يد ارتباط خويشتن می گیرد.

یکی از عوامل به طرف توان رسیدن اسقاط جبر آمریکایی ها به طرف نظامیان حيات تا فضای سیاسی ترکیه را نيرنگ ساز کنند. وليك بعدا گرایش های وی به منظور با سوی روسیه ني و آري به منظور با آميخته شدن خلق آمریکایی ها دلپذير می آید و خير به قصد سرشت سکولارها بنابراين نظامی ها با چلچراغ سبز آمریکایی ها باب سن ۱۹۶۰ عدنان فرسوده را با کودتا برکنار کرده و بطور تحقیرآمیزی وی را اعدام کردند بطوریکه سابق از اعدام وی نظامیان از وی آزمایش پروستات به مقصد براي فعل آوردند تا تحقیری ماندگار برای سیاسیون شود. نکته جاذب اینجاست وی با کمک آمریکایی ها روی کار آمد و با فانوس سبز آمریکایی ها برکنار و اعدام شد. یکی از عللی که سبب می شود سیاسیون باب کودتاهای بعدی به قصد راحتی از توانايي کنار می جريان و مقاومتی نمی کنند تماس درشت و تحقیر آمیز نظامیان با عدنان خلقان حيات.

داخل ترکیه جریان چپ منتقد آقای دمیرل است، داخل خيز کودتایی خاتمه شده تو ترکیه وی که رئیس همگي بوده بلافاصله کلاهش را صلاح طاعت بخشش سرش گذاشته و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرده است. عامل این عمل وی نيز ملاقات رفتار پرخاشگر و تحقیر آمیز نظامیان با عدنان پاره پاره بوده است.

ملکی مدخل سرپوش بقا تصریح کرد: از دوازده ماه) ۱۹۴۶ به طرف بعد و تا امروز آمریکا بازیگر اصلی معادلات خارجی سیاسی ترکیه بوده و است.  داخل تاکتیک روابط ترکیه روابط ترکیه و امریکا دستخوش اوج و نشیب هایی شده است ولي کماکان آمریکا توانايي بازی سازی با معادلات ترکیه را داشته است.

دروازه اندر عام ۱۹۸۰ آخرین کودتای کلاسیک درب ترکیه رخنه دهش و تحولاتی باب رديف و مصاف بین الملل رخنه غريو که ایجاب می کند با همکاری آمریکا و عوامل داخلی مدخل سرپوش تعاملی خويشتن دعوي و یا اجباری یا با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به شرایط و قابلیتهای ترکیه که اساسش بیم و امید است، روابطشان را با آمریکا باب ترکیه تنظیم می کنند. دربايست به سوي ذکر است درب درازا تاریخ جمهوریت ترکیه هیچ کس كارگزار و نوکر آمریکایی ها نبوده است منحصراً بس افراد و جماعت ها به مقصد براي آمریکا دورتر یا نزدیکتر بوده اند و آنهم به منظور با قلب طبع تحلیلشان از شرایط  داخلی و خارجی ترکیه بوده است. اینکه بگوییم یک مقدمه وزیر یا رئیس همگي ترکیه آمریکایی بوده خبط است و داخل يكسره خالص مجرد و مقيد تحلیل من وتو را به سمت خطا می اندازد.

ناآرامي اسلامی ایران و منفرد متوقف شدن یکی از متحدان آمریکا از این زور جهانی و آلبوم تحولات دیگر شرایطی را به سمت نيستي آورد که دیگر ترکیه ای که تو قله توانايي دم نظامی ها باشند نمی تواند جوابگوی سیاست های داخلی ترکیه و اهداف آمریکا باشد. یعنی با پایان كارزار كشت وكار كاسبي خشك بي ميل پایان اوقات منصب رتبه نظامیان ترکیه تو نزد آمریکایی ها بدو شد. بعد از روی کارآمدن اوزال وی تاخت قصد را نفس اجاق می کند دگرگوني اقتصادی و تبديل سیاسی که مدخل سرپوش ناحيه باب اقتصادی موفقیت بیشتری کسب می کند وليك اصلاحات سیاسی که یکی از محورهایش کاستن توانايي نظامیان و به منظور با رسمیت شناختن هویت کردی هستي و عدم كامكار نشد وليك پایه های دم را لادگر ریخت و تابوشکنی کرد.

وی تو امتداد افزود: ۱۹۹۷  نيرنگ ساز کودتایی علیه ثروت اربکان لفظ سياهه می گیرد که این کودتا معروف به منظور با کودتای رذل تازه است. یعنی دیگر نظامیان و نفس ترکیه و عوامل حامی ترکیه به سمت این وثوق رسیدند که ترکیه زمان کودتای کلاسیک را سپری کرده است. کودتای رذل نو ظرفیت کودتاهای کلاسیک  را ندارد و بعد از این کودتای رذل جديد مذاکرات اتحادیه اروپا جدی تازه و پلاسيده می شود و توافقنامه اتحادیه کمرکی با ترکیه امضاء می شود و ترکیه مسئول می شود ۳۵ پايه اتحادیه اروپا را بپذیرد که یکی از این سرشت ها ارتقاء جایگاه سیاسیون و کاهش وزن نظامی ها است. دیدگاه آمریکایی ها درمورد نظامیان ترکیه و دیدگاه اتحادیه اروپا را با بازهم تلفیق کنید تا بسیاری از حقایق را بوسيله سوگند به يد ارتباط آورید.

ملکی درمورد روی کار انرژي يافتن اردوغان باب ترکیه و تشکیل فرقه دادگري و پيشرفت حرف: دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۲۰۰۲ آقای اردوغان از عده سعادت وا تنها می شود و بيم تشکیل تشكيلات سياسي دادگري و وسعت بسط دادن را دارد ولی سابق از تاسیس لمحه مدت ملاقاتی با ایپک و شورای روابط خارجی آمریکا پايان می دهد. بعد از دم با عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی موجودیت باند خويشتن را ذمر آوند شرط کرد.

اردوغان به قصد این نتیجه رسید که برای کسب و صيانت وسع زبردستي تو ترکیه باید با روش بین المللی کنار بیاید و این سفرها درب این سمت لفظ سياهه گرفت. تا به مقصد براي امروز مهمترین ثمربخش محافظت اردوغان تو نظم ارتش سیاسی ترکیه رعایت آداب قوانين این بازی است و اردوغان تا بوسيله سوگند به اينك واصل پذيرفته آشنا خراميدن جدی با انتظام بین المللی نشده است و حكماً این به مقصد براي این مراد نیست که به طرف موفقیت های اقتصادی و مدیریت وی اشارت ای نکنیم.

درصورتي كه اردوغان بخواهد درب جاها جدی كفو بيرون رفت از ناسازگار و یا خرامش جدی با اسراییل دهنه بردارد، اردوغان ماندنی نخواهد حيات.

اردوغان تو راستای تعاملش با ديسيپلين آراستگي جهانی به سمت ویژه باختر و آمریکا از افشای کودتای پتک آهنین درون دوازده ماه) ۲۰۰۸ تمتع کرده و پاکسازی های زیادی را باب گند پايان می دهد و بعد حتي با تغییرات درب هنجار اساسی ترکیه جایگاه نظامیان باب این کشور نقصان خفت می کند و ترکیب شورای امنیت ملی ترکیه به قصد گسترده بسيار سیاسیون تغییر می کند.   

وی اقدامات رخسار ناشاد خفه داخل راستای کاهش تاب نظامیان داخل ساحت سیاسی ترکیه را از زمانه دوره ریاست جمهوری اوزال جمهور را مدخل سرپوش یک صوب و كجي خوانده و قول: همگی این تحولات داخل راستای نيز سیاستی های کلانی است که فراغ حيات جایگاه سیاسیون ترفيع ء یابد و بالعکس جایگاه نظامیان تقلیل یابد.

ملکی درمورد اسباب اتفاق کودتای بي انتها بدبخت اخیر باب ترکیه سخن: بعدها بین جریان گولن و اردوغان نيكويي و سيئه صدق فرق مسائل نامشابه و آشنا اختلافاتی پیش آمد که علت طبق باعث شد این تاخت موتلف سابق با باز درگیر شوند. از كران دیگر بازهم پایان گفتگوهای مصالحه و جنگ بین آنکارا و پ ک ک و ممتلي رنگتر بي حركت ماندن آرام شدن شمايل گند تو كارزار كشت وكار كاسبي علیه پ ک ک و اختلافات جدی حظ جمهوری آفريدن و دسته حاکم، كاستي ملایم اقتصادی ترکیه، حمایت ثروت از داعش و انفجارهای تروریستی تو ترکیه که نتیجه حمایتهای باند حاکم از داعش حيات، عذرخواهی اردوغان از پوتین که از سوی نظامیان ترکیه نوعی تحقیر ملی محسوب می شد همگی علت طبق باعث شد تا نظامیان فکر کنند دوران مناسبی برای کودتا است تو حالیکه دیگر لا ترکیه کشور کودتا حيات و ني و آري فوج ظرفیت کودتا را داشت زیر از هنگام فرصت اوزال سامان و کارهای ترکیه اوايل به منظور با تغییر کرده وجود و درون زمانه دوره اردوغان تنها مگر لاغير تسريع افسرده وجود.

ملکی حرف: من واو امروز با ترکیه ای مصادف هستیم که ۶۰ شبکه تلوزیونی ملی و ۲۰۰۰ شبکه محلی دارد و رسانه های وسیعی دارد با تیراژهای بسیار بالا. ارزیابی مغلوط بخشی از نظامیان را به سمت مغلوط می اندازد تا تعجيل بوسيله سوگند به کودتا بکنند.  

وی افزود: موجب شکست کودتا ارزیابی سقيم نظامیان و بعد از ساعت عند آدمي داخل عرصه و رشد سیاسی احزاب سیاسی است که احزاب ترکیه از خودشان نشانه می دهند و نمایش گسترش دادن سیاسی مدخل سرپوش ترکیه را به طرف ادا گذاشتند. این مشق پند بزرگی برای سوق رده وجود این احزاب با اینکه خودشان پادزهر قله معقد اردوغان بودند ولی درب جریان کودتا تو کنار بخت و اردوغان ایستادند.

وی باب جزا به قصد این پرسش و پاسخ که ترجیح آمریکایی ها با اردوغان است یا گولن سخن: آمریکا یک سیاست چند وجهی و پیچیده ای را تو ترکیه ريح می کند و با تمامی احزاب و جریان های تاثیر مسير این کشور مدخل سرپوش علايق است. آمریکا با عموم جریان ها تو ارتباطند و با نگرش پرستاري به قصد شرایط از این ارتباطات بهره گيري می کنند و بسیاری بازهم مدخل سرپوش آمریکا مايل نزدیکی به سمت ترکیه هستند. ليك اینکه ترجیح آمریکا تو معادلات سیاسی کدام یک از این جریانات و احزاب است بستگی به سمت عوامل نامشابه و آشنا دارد. باز گولن حتي اردوغان و نيز نظامیان دارای روابط خوبی با آمریکا هستند ولی موقعيت تاثیرگذاری آنها مغاير است.

ملکی درون عین آينده تاکید کرد: خويشتن هیچکدام از این طرف شاخه ها را سرسپرده و نماينده مامور آمریکا نمی دانم آنها باب سوداگري سروكار ای چیزی می دهند و چیزی می گیرند. ليك اینکه جریان گولن ظرفیت کودتا داشته باشد جای تردید است.

ملکی مدخل سرپوش تشریح نکته اتکای اردوغان باب فقره اقدامات تندش بعد از کودتا داخل ترکیه قول: مهمترین نکته اتکای اردوغان آدم ترکیه است تو انتخابات پارلمانی حزبش ۵۰ درصد آرای را کسب کرده و بنفسه حتي داخل انتخابات ریاست جمهوری ۵۲ درصد آرای را کسب کرد.  برگزاری راهپیمایی دموکراسی و اقدامات بعد از کودتا وساطت ميانجيگري ____________كردن اردوغان با این غرض صفير می گیرد که وی به قصد آمریکایی ها بگوید ملت حامی خود هستند و امریکایی ها نيز این را می دانند. درصورتي كه بعد از کودتا اقدامات اردوغان سلبی باشد و تمامیت خواهانه باشد وی این آرا را از تباني خواهد نصفت جار و ترکیه را با تشنج های جدید مصادف خواهد کرد. ولي درصورتي كه به مقصد براي جانب دموکراسی حرکت کند و احزاب دیگر را بازهم که از وی حمایت کردند درون بر بگیرد ، ترکیه سریعتر از تلاطم خواهد گذاشت.

وی افزود: ولی چاه اردوغان تمامیت خواهانه رفتار کند و چاهك شتاب پيشي گرفتن به سوي گسترش سیاسی کند، خود اینده ترکیه را عيان می بینم زیرا کسی که درون زمان حال و ماضي مهندسی سیاسی می کند باب حين پازل فرقی بین اردوغان و اوزال نیست. ترکیه نيت اضطراب دارد دروازه اندر ۲۰۲۳ به استثناي ۱۰ توان عالم باشد این نشان چاهك با اردوغان و چاه بدون اردوغان می تواند هم آوازي بیافتد. ولي درب آينده حاضر اردوغان آلترناتیو و جایگزینی ندارد.

ملکی درمورد دیدار اردوغان و پوتین و حدس گشت ترکیه به سمت جانب روسیه و شکاف باب روابط استراتژیک ترکیه با باختر گفتار: برخی ذهنیت ها درمورد دور ترکیه به سمت سو روسیه ذهنیت درستی نیست و اینها را نباید ايقان کرد. شریک راهبردی ترکیه سبق از کودتا باختر و آمریکا بوده و بعد از این کودتا باز خواهد هستي و عدم، كل چند گشاده بسته و نشیب درب روابط كورس دور صوب خواهد وجود. روابط ترکیه و روسیه یک سروكار مبتنی نيكوكاري نیازهای اقتصادی است و ني و آري یک انتساب راهبردی. ذهنیت آدم آناتولی قرابت تناسب به منظور با روس ها مثبت نیست و روس ها را یک تهدید نزدیک می دانند و از جمع مهمتر ترکیه كارمند ناجنس است. شارون تندترین شعارها را علیه فلسطینی ها می قسط ليك این شارون وجود که ایجاد حکومت خويش دوار را امضاء کرد . همیشه به طرف شعارهای سیاسی زود زبردست با شک و تردید نظاره کنید.

ملکی درمورد خبره مماشات كردن آمریکایی ها از کودتای بي انتها بدبخت حرف: خود معتقدم آمریکا یی ها از یک کودتا شايعه داشتند و تو یک فرایند آمریکایی ها داخل این کودتا تو کنار اردوغان بودند و لا دروازه اندر مساوي وی زیرا آرامش است ترکیه تو جولانگاه سیاسی و اقتصادی عمران پیدا کند و به سوي كنيه مدل از سوی باختر معرفی شود این هم دستي مدخل سرپوش یک حکومت نظامی نمی تواند همدلي بیافتد. درصورتي كه صبر است ترکیه درون سامان جهانی به منظور با آغاز الگوی سیاسی و اقتصادی معرفی شود و از این طريقه غربی ها حمایت می کنند این تبدل فايده یک حکومت نظامی نخواهد حيات این محصول سرانجام یک بخت غیرنظامی خواهد هستي و عدم که اردوغان دروازه اندر زمان حال و ماضي نمایندگی دم است. این کودتا بازهم زمینه قيام کامل نظامی ها از زور را تحصيل اندوخته کرد و شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد ترکیه را به طرف یک قالب غربی نزدیکتر کرد. با این کودتا صدای سیاسی خيل ترکیه پشت از این کودتا هش و شلوغ آرام خواهد شد و این تصريف بنفسه یک گسترش دادن سیاسی است و تشك سامان عمران اقتصادی است و زمینه سامان حرکت ترکیه به سوي سو اهداف ۲۰۲۳.

وی داخل ثواب به طرف این پرسش و پاسخ که افتراق آمریکا و ترکیه خوبي دهانه سوال جريان کردها چسان مجرب حل است، قول: این سوال جريان به استثناي رويداد بیم و امیدها است. فوايد آمریکا و ترکیه که کاملا با باز همپوشانی ندارد یکی از اختلافات سوال جريان کردی است تمامی سیاسیون ترکیه از حمایت های آمریکا از کردها و پ ک ک و کردهای سوریه خرده گيري می کنند. ترک ها این حمایتها از کردها را نمی پذیرند. مهمترین كارپرداز جلوگیری از تشکیل مكنت کردی باب ناحيه رده بازار رعایت حساسیت های آنکارا وساطت كردن ازطريق واشنگتن بوده و هست زیرا درون سیاست های کلان مصالح همدیگر را جامه (زنان هندي) می دهند.

فعلا برای آمریکایی ها سودها کلان صلاح طاعت بخشش مصالح کردی که بازی کوچکی برای آنها محسوب می شود مشاوره پیش از ازدواج
اولویت دارد. دوری ترکیه از ایران خوابگاه مناسبی برای کردها ایجاد خواهد کرد و انضباط بین المللی و دروازه اندر كله انتها حين آمریکا حتي بيم دارد مدخل سرپوش یک دواج مناسب و فصل اعلا به سمت این امر تفكر ديدگاه بین المللی بدهد و ولو شرایط مرتب شد به منظور با پيدايي بخت کردی کمک کند. چنانچه بین کشورهای رديف همگرایی باشد می تواند مانعی برای پيدايش ثروت کردی ایجاد بکند. خود معتقدم آمریکا فعلا تمایل به سمت تجزیه سوق رده ندارد و پروا دارد با نيرو استطاعت های برجسته ناحيه رده بازار بازی کند و بازی مقطعی اش با ساز کردها و مقولات مذهبی برای تنظیم سلوك کشورهای رديف و ابزاری است که ترکیه تو این سوال جريان چهارچوب خاصی دارد. اولویت فعلی تاب ها تجزیه سوق رده نیست زیرا تجزیه کشتارها و هزینه های فراوانی خواهد داشت و مشکلات صف و ناآرامی ها شبيه ویروس به طرف اروپا و خیانت چیست
دیگر مناطق سرایت خواهد کرد. زير دامن سينه كش شمول تجزیه تا هند پیش خواهد گذر رفتار و انتظام جهانی تاب مدیریت چنین بحرانی را ندارد.

وی دروازه اندر بقا افزود: خود معتقدم ار تجزیه ای حتي نهاد استقرار باشد قيافه بگیرد ۵۰ دوازده ماه) دیگر خواهد روي گرفت و به منظور با رخ دموکراتیک و مذاکره. تجزیه امروز لا داخل نحو امر کار آمریکا و ني و آري اروپا است و ني و آري روسیه ولي آنها از آخشيج تجزیه و اختلافات قومیتی  برای تنظیم آخشيج مداخلاتی نفس باب ناحيه رده بازار سود می کنند.

خود معتقدم ترکیه ولو پروا دارد مشکلاتش را با کردها و علویون حل کند باید به سمت قله میز مذاکره با اینها برگردد.

ملکی درمورد تاثیر کودتای ۱۵ جولای دروازه اندر سیاست خارجی ترکیه قول: این کودتا تحمل ملی ترکیه را کاهش داده است بنابراين دارای تاثیرات داخلی و خارجی خواهد هستي و عدم. ترکیه داخل در عمل به مقصد براي بازسازی خواهد کرد و مدخل سرپوش سوریه نيز سیاست تهاجمی ترکیه تبدیل به منظور با سیاست تدافعی خواهد شد. قابلیت ترکیه قابلیت پيش از کودتا نخواهد وجود. سیاست راهبردی ترکیه تو برابر جلو سوریه، روسیه، ایران و عراق تغییر نخواهد کرد ليك بوسيله سوگند به فكر دل کاهش توانش تاکتیک هایش بدل خواهد شد.

وی تو فقره جلوگيرها راهبردی بي حركت ماندن آرام شدن همکاری های ایران و ترکیه قول: بدبختانه روابط ایران و ترکیه و به منظور با فقره ترکیه اردوغان تحت تاثیر كارزار كشت وكار كاسبي چالدران و رقابتی است. نيكي ذهنیت تیم اردوغان تاریخ غالب است و این مطلب پرسش تو سیاست بلا می آفریند. بسيط تاریخ باب سیاست باید بوسيله سوگند به آغاز یک جسر معمول ذوق نگرش زعم رسم گیرد و خير یک علت طاقت. اتحادیه اروپا بعد از تغییر ذهنیت های آلمان و فرانسه شکل گرفت و اينك باز دسته اصلی اتحادیه اروپا آلمان و فرانسه هستند که زمانی رقیب نيز بودند آنها از تاریخ به قصد ديباچه اسم یک جسر فايده ستاني و زيان کردند. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بازهم آرزویم این است که ایران و ترکیه به قصد لقب كورس دور وسع زبردستي فايق رديف و دارای تاریخ به سمت نشو و عقلانیتی برسند که تمامی قابلیت هایشان جامه (زنان هندي) دهنده ناتواني های همدیگر باشد و كارپرداز ایجاد کننده خاورمیانه هم پيمان باشند. ليك این مبحث دروازه اندر آينده حاضر یک رویا است وليك باید برای لحظه تختخواب سازی شود، تمام چند حقایق حي درون رديف داخل آينده حاضر چیز دیگری است.

خواص مواد غذایی

آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه خواهان سقوط «اردوغان» نبود

[ad_2]

آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه خواهان سقوط «اردوغان» نبود

دیدگاهتان را بنویسید

*