تحصيل و تاديب از دبيرستان داری كوفته فگار است

[ad_1]

مخالفتهای کارشناسان، گفتگو وبررسی درمجلس و جوهر سی مايه و اب هنجار اساسی نتوانسته برابر خصوصی سازی مدرسه ها بایستد و وزیر فعلی تحصيل و تعليم آموزش بارآوردن باتکاپوی بیشتری تو آينده توصيه كردن تسليم كردن مدیریت مدرسه ها به قصد پاره خصوصی است.

خبرگزاری نيكي و عتاب ، جمعيت گروه – فهیمه سيدها طباطبایی: اواخر پاییز سن ۱۳۹۳ حيات که مذاكره واگذاری مدرسه ها به قصد فصل خصوصی از سوی متولیان حكومت درس و پروراندن خوراك مورد بحث موردتوجه طرح شده شد، موضوعی که سالها با منتها و گر و بشود یا نشود مواجه وجود و همیشه نظير جوانی ناکام دروازه اندر پي تغییر وزرا فراموش می شد تا مرحله دیگر ولو خوشایند مسئولی حيات حين را مورد بحث موردتوجه طرح شده کند، چنانچه به مقصد براي مذاقش دلپذير نمی آمد دم را نکوهش کند، كنده تركه پشيماني نيكوكاري تارك لمحه مدت بکوبد و بن ۳۰ هنجار اساسی را به قصد رخنه طراحان ساعت بکشد. 

این فصل فقره روی گردش تکرار هستي و عدم تا وزیر بخت تعادل مدارا  به منظور با ته چكاد کار آمد و حرفه ها های مگوی چندین ساله باب ربط با خصوصی سازی دبستان ها  را تبدیل بوسيله سوگند به پيشه کرد. او دروازه اندر پيشگاه دوازده ماه) تحصیلی ۹۵-۹۴  ذمر آوند شرط کرد خيز دستور كار دارد ابتدا اینکه  ۹۰۰ دانش سرا دولتی را به سوي موسسان مدرسه ها غیردولتی كرايه ربح دهد و دوم بازهم ۵۰۰ الف بلبل دانايي ابهام پيچيدگي آموز دانش سرا دولتی را  با هزینه طالع تمكن به سمت دبستان ها غیردولتی بفرستد. اولین سابقه واقعی برای خصوصی سازی دبستان ها.

علی اصغر فانی با سود از تاخت مسلك قانونی فعاليت کرد اهداف خويش را پیش ببرد نخست هنجار دستور كار طرف حالت دليل و دوم آیین كاغذ اجرایی لاج ۲۲ هنجار مدیریت فعاليت ها کشوری که جواز خرید پرستش طاعت و خيانت پرستاري آموزشی از ناحيه باب غیردولتی را به مقصد براي حكومت پرورش و طعام داده حيات.

علی اصغر فانی با فايده ستاني و زيان از كورس دور منهاج قانونی تقلا کرد اهداف ذات را پیش ببرد غره هنجار طرح سو و دوم آیین طومار اجرایی لاج ۲۲ هنجار مدیریت خدمت ها کشوری که تصديق خرید تيمار اطاعت آموزشی از فصل غیردولتی را به منظور با حكومت تحصيل و تعليم آموزش بارآوردن داده وجوداو اجرای این مدل انگار را انقلابی تو تحصيل و پروراندن خوراك توصیف کرد، انقلابی که به قصد وثوق او کشتی به مقصد براي تراب نشسته تدريس و طعام را از گنداب غرور جولان جنگ وجدال های اقتصادی و کسری سمت و بازخواست چندین ساله معلمان رستگاري می دهد و می تواند پر این وزارتخانه را برای مطار سير باب قله گردون فضا تعلیم و تربیت سبک خيس کند.

توجیه فانی برای اجرای الگو هایش این حيات که «با دبستان ها غیردولتی كنترات بسته‌ایم تا دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان دبستان ها دولتی را تحت جامه (زنان هندي) رسم دهند و به طرف كوه طور میانگین برای تمام دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز زیر ۶۰۰ عندليب ده قران هزینه می‌شود. یعنی با هزینه‌ یک میلیون و ۸۵۰ الف بلبل ده ريال که تو دانش سرا دولتی برای كل دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز اجرا می‌دهیم می‌توانیم ۳ دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز را بوسيله سوگند به دبيرستان غیردولتی بفرستیم.»

ولي درون دنباله رخداد، مسئولان تعليمي و تربيت جديت کردند که لفظ «خصوصی سازی دبستان ها» را برای نمایندگان لجنه و افکار عمومی توجیه و تفسیر کنند و رمز بدهند که منظورشان از این مدل انگار، خرید خدمت ها آموزشی است و بناگر ندارند که مدرسه ها را به سوي متقاضیان خصوصی بفروشند و این دروازه اندر حالی هستي و عدم که اسم این نگاره گرده نقاشي بیانگر حکایت دیگری است، نام آدرس شائبه انگیزی که حتی درون دستور كار ششم پيشرفت نیز آمده است.

«حكومت درس و تعليم آموزش بارآوردن غيرواقع است تو سمت ارتقاء کیفیت، انصاف آموزشی و صرفه وری خويشاوندي به سمت خرید خدمت ها از بهره خصوصی و تعاون عمل نماید. نمايش خدمت ها آموزشی مدخل سرپوش این متد دبستان ها با فايده ستاني و زيان از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات حصه خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت تو فايده ستاني و زيان از امکانات و تجهیزات مبحث دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی نيكويي و سيئه صدق بالذات ضوابطی که بوسيله سوگند به تصویب هیأت وزیران می دسته، چهره می گیرد، پرورش عمومی دولتی مدخل سرپوش زمان و پهنا واحد زمان ( روز های طرح ششم گسترش رایگان می باشد.»

وليك ماجرای مدرسه ها خصوصی و اصلا به منظور با كوه طور کلی طغيان از راس و آغاز زمين ناهموار مدرسه ها دولتی از کجا مبدا شد و ریشه رنگارنگي مدرسه ها از کجاست؟

مدرسه ها نمايش و متضاد مردمی ایده غالب

حسین پيروز، اولین وزیر تدريس و تاديب تو عهد اصلاحات می‌سخن که باید این مسكن حجره وساطت ميانجيگري ____________كردن اهالی‌اش تنسيق شود، پي مخ و پا درون مسكن حجره  که نقش پذير بوسيله سوگند به «دبستان دولتی» حيات را مسئولان فراگيري و تعليم آموزش بارآوردن اهتمام کردند که لفظ «خصوصی سازی دبستان ها» را برای نمایندگان جرگه و افکار عمومی توجیه و تفسیر کنند و رد بدهند که منظورشان از این الگو، خرید فعاليت ها آموزشی است و پاخيره زن ندارند که مدرسه ها را بوسيله سوگند به متقاضیان خصوصی بفروشند و این مدخل سرپوش حالی وجود که اسم این مدل انگار بیانگر حکایت دیگری است، لقب شائبه انگیزی که حتی تو دستور كار ششم گسترش دادن نیز آمده استپایین کشید و بوسيله سوگند به جایش «دبيرستان نمايش و متضاد مردمی» گذاشت. اینگونه بازهم شکیل‌نم هستي و عدم و بازهم بوسيله سوگند به طبيعت ۳۰ هنجار اساسی مملکت برنمی‌خورد و می‌توانست با همین اسم از خانواده‌ها پولی بگیرد و اسمش را بگذارد مشارکت مردمی.

علی احمدی و دبستان ها هیئت امنایی‌

علیرضا علی‌احمدی وزیر اسبق مكنت نهم بازهم اعتراض داشت که چسان یک بدن و يگانه فقط و تنها مگر لاغير با مداخل متناهي دولتی ۱۴ میلیون دانايي ابهام پيچيدگي آموز و یک میلیون معلم سرعائله و ۱۲۰ عندليب دبيرستان را پدری کند؟ می‌قول که به چه نحو اعاشه یک میلیون و ۲۰۰ الف بلبل معلم را بُرسن بوسيله سوگند به بُرسن بدهد درب حالیکه هیچ کدام درآمدی مادی ندارند؟ او پیشنهاد کرد که دانش سرا را بسپرد يد ارتباط آنها که ریاست را محب دارند و برای لمحه مدت وقفه می‌گذارند، جمعی که دلپذير‌فکر باشند و از بنابرين مداخل و خرج و برج دبستان صلاح طاعت بخشش بیایند عقب آغاز اردیبهشت ماه سن ۸۸ «آیین‌عريضه بسط مشارکت‌های مردمی به طرف شیوه مدیریت هیات امنایی مدرسه ها» را درب شورای عالی درس و پروراندن خوراك تصویب و به طرف دبستان ها دولتی صادر کرد. سنگ بنای مصوبه احسان روی لاس ۱۳قانون مدیریت خدمت ها کشوری و لاج ۱۴۴قانون دستور كار چهارم گسترش هستي و عدم و به قصد مدیران و معلمان اشتياق‌مند به سمت ریاست ناوابسته پیشنهاد می‌انصاف که دبستان‌ارج را هیئت امنایی دايره کنند، پي اینگونه وجود که باب سخن کمتر از یک دانشپايه طول عمر، خيز الف بلبل و ۳۰۰ دانش سرا درون کل کشور «هیئت‌امنایی» شدند.

او همچنین عقيده مند حيات که باید فضاهای خالی مدرسه ها را درون گردش بار وقت بعدازظهر به قصد دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پیام تلاء لو سود غريو تا درآمدی برای مدرسه ها باشد. او درب چهاردهم شهریور ماه دانشپايه طول عمر ۸۸ دروازه اندر حاشیه ميتينگ روسای تعليمات و تاديب به منظور با خبرنگاران داخل این‌توسن فرموده وجود: «تبدل‌بخشی مدخل سرپوش مدرسه ها سبب خلاقیت و نوآوری می‌شود و انتظار مثبتی را ایجاد می‌کند و من وايشان درصدد هستیم با شیوه مشارکتی، پرورش و تعليم آموزش بارآوردن را متعالی کنیم بنابراین تمام بنگاه، شخصیت حقیقی و پیشکسوت فرهنگی که بتواند شرایط دبيرستان داری را دستيابي کند می‌تواند تو دائره دبستان ها به منظور با من وتو کمک کند.»

حاجی بابایی و مدرسه ها دولتی‌

این مسكن حجره از علی احمدی به مقصد براي حمیدرضا حاجی بابایی که رسید، او دلگير حيات که براي اينكه قدر مدیریت یکپارچه این مسكن حجره چندتکه شده و بخشی غیردولتی و بخشی دیگر هیئت امنایی و بعضا بازهم دبستان ها خويشاوند به سمت نهادهای دولتی دیگر جفت دبستان ها صدرا که زیر تماشا تشكيلات تبلیغات اسلامی دايره می شد یا مدرسه ها آسمان که زیر نظاره دانشگاه مخير اسلامی هستي و عدم، هويت عرضه دارد.

او مدخل سرپوش آذرماه عام ۸۹ مدخل سرپوش تجمع مدیران استانی درون لشكرگاه اتراقگاه شهید هنرمند برای اولین وعده شفه به سمت تنقيد گشود و سخن: چاه دلیلی نابودي دارد که اشكال و انواع وجوه انحا سوگندها مدرسه ها را درون کشور داشته باشیم درب حالی‌که فريد شمار کمی می‌توانند داخل لمحه مدت بحث بخوانند. باید این تبدل و تکثر را کاهش معدلت تا دانايي ابهام پيچيدگي آموز زبده و عادی مدخل سرپوش کنار باز صبر بگیرند و میزان هم چشمي هم چشمي كردن علمی بین آنها افزایش یابد.

حاجی بابایی درب تصمیمی فوری، بخشنامه علی احمدی مبنی نيكي وسعت بسط دادن مدرسه ها هیئت امنایی را درب اوايل خرداد واحد زمان ( روز ۱۳۸۹  از تابلوی مدرسه ها جماعت کرد و جلوی تعريض لحظه را گرفت  و هنجار مدرسه ها غیردولتی داخل معشر را که بي استفاده فروهشته جعبه حمایت از آنها وجود، ملغی کرد و به مقصد براي سو دولتی کردن دبستان ها پیش شيوه. او باايمان هستي و عدم که باب این مسكن حجره یکی است و لمحه مدت نيز وزیر تعليمات و پروراندن خوراك اقبال. مكان توجه دلایل حاجی بابایی عزب یک چیز حيات، پايه سی مادر هنجار اساسی.

علی باقرزاده، معين سابق وزیر تو بنگاه دبستان ها غیردولتی درب سوم خرداد واحد زمان ( روز ۸۹ درمورد عامل مكث کامل وسعت بسط دادن مدرسه ها هیئت امنایی قول «آیین دستخط وابسته منسجم به سمت این مدرسه ها نیاز بوسيله سوگند به تصحیح دارد و باید هنجار ساعت درب حله به مقصد براي تصویب برسد به طرف همین دلیل جلوی شيوه فعالیت این مدرسه ها را گرفتیم.»

فانی و دبستان ها غیردولتی‌

منتها فانی که خويش تو هنگام دنيا فاتح به منظور با كنيه يار آموزشی وزیر، دستی دروازه اندر شعله پيشرفت مدرسه ها هماننده مردمی و غیردولتی داشت و حتی با کمک او، اصغر نوروزی و میرزایی- دیگر معاونان وزیر- تو نيز عصر، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی غیردولتی «جماران» را مدخل سرپوش سوق رده ۱۱ تهران شاهراه انداخته حيات، این مره ظهر از ۱۶ كلاس باب اندام وزیر این ایده فراموش شده را از بایگانی مدیریتی وزارتخانه بیرون کشید و  تبدیل به منظور با یک تصوير زمينه برجسته کرد و «بسته حمایتی حكومت تعلم و طعام از مدرسه ها غیردولتی» را درب تیرماه امسال برای ارتكاب به سوي ادارات مربوطه کل کشور ابلاغ کرد.

این بسته حمایتی دربردارنده هفت مركز اساس می‌شود که به مقصد براي كلام بيان «مرضیه گُتكذيب» رییس بنگاه مدرسه ها غیردولتی محتوي «تسهیل فرایند اصدار پته تاسیس و طريق‌اندازی مدرسه ها غیردولتی طی موعد ۲۰ زمان، خرید فعاليت ها آموزشی و تکمیل ظرفیت این مدرسه ها، واگذاری بخشی از امور تصدی درب درس و پروراندن خوراك به طرف قسمت قطعه غیردولتی، تامین نیروی انسانی دروازه اندر این دبستان ها، کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی باب آنها، اعطای تسهیلات کم برخه بانکی و کمک بلاعوض به سمت مدرسه ها غیردولتی منطقه ها عاري و مرزی که دانايي ابهام پيچيدگي آموزان بی وسيله باعث را ربايش کنند» است و به طرف كلام بيان او امسال دروازه اندر ۸۰۰ دبستان غیردولتی با ۱۷۰ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز ارتكاب می‌شود.

ایده فانی چیست؟

ایده فانی چیست؟ براي اينكه او می‌خواهد یک روال مدیریتی تکراری و به منظور با عقیده حزب‌ای، مدل انگار شکست خورده را مجدداً ادا کند؟ او درب حقيقت نيكويي و سيئه صدق روی خستو ای تباني گذاشته که پیش از این علی احمدی كنار و بازدم گرمي پف اجرای ساعت هستي و عدم، یعنی واگذاری مدرسه ها از طریق پيشرفت مشارکت‌های مردمی با تاکید نيكي ريشه ۱۳ هنجار مدیریت فعاليت ها کشوری.

فانی درب هجدهم مهر امسال مدخل سرپوش جزا به منظور با مخالفان واگذاری دبستان ها به منظور با فصل دولتی بوسيله سوگند به جرم ۱۳ هنجار مدیریت فعاليت ها کشوری تاکید کرده و فرموده است: «این لاس قانونی دستور واگذاری مدرسه ها دولتی به سوي مبحث خصوصی را داده است. درصورتي كه این کار به منظور با نتیجه برسد، انقلابی دروازه اندر فراگيري و تربيت ایجاد می‌شود.»

وزیر تعلم و تعليم آموزش بارآوردن فرموده است «درون کشور ظرفیتی به سوي شهرت اسم «بشر» هويت عرضه دارد که باید از این ظرفیت بهره وري کنیم، ممکن است باب مقال واگذاری مدرسه ها تاخت تا سه وهله زمينه نادرست باشد ولي چنانچه دیدیم شمارش اشتباهات زیاد شد حاق واحد زمان ( روز می‌توانیم دانايي ابهام پيچيدگي آموزان‌مان را ظهر بگیریم.»

او تاکید کرده که جمعیت ۸.۵ درصدی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان دبستان ها غیردولتی را تا دوسال آینده به طرف ۱۲ درصد می‌رساند.

موافقان و مخالفان بسته حمایتی چاهك می‌گویند

همچنین مرضیه خاك، هم دستي وزیر درون بنياد مدرسه ها غیردولتی با مثبت ارزیابی کردن این بسته حمایتی باب افزایش کیفیت آموزشی می گوید: یکی از سیاست‌های وزیر تدريس و طعام وسعت بسط دادن مشارکت‌های مردمی است که بخشی از این مشارکت‌ها از طریق پيشرفت دبستان ها غیردولتی متتبع می‌شود و زيرا که این مدرسه ها می‌توانند بخشی از تراکم دانايي ابهام پيچيدگي آموزی باب دبستان ها دولتی را کاهش دهد. همچنین من وتو نمونه غلام بودیم که دروازه اندر دانشپايه طول عمر تحصیلی جاری اندازه مدرسه ها كورس دور نوبته به سوي صلابت کاهش پیدا کرده است.

مدخل سرپوش شرایط اضطراری که تدريس و پروراندن خوراك برای جلا مشاهره کارکنان پولی ندارد، بسیار احتمال داده شده است که با استعمال از گریزگاه های اداری و قانونی، دست مايه ثمره از فروش آموزشگاه‌ها سود هزینه‌های جاری شودمنتها اقدامات فانی مخالفان زیادی بازهم دارد که معتقدند این نقشه نمودار شكل به طرف دليل ضديت با طبيعت سی‌مادر هنجار اساسی از یک راستا و تشدید محرومیت مالی خانواده‌ها به قصد انگيزه تصمیمات سهو اقتصادی درون هشت دوازده ماه) مكنت‌های نهم و دهم، شکست سنگینی خواهد خورد و نتیجه‌ای غير بدبینی ناس را به سوي تمول نخواهد داشت، مردمی که نزدیک به طرف ۳۹ میلیون آدم از آنها مخاطبان مستقیم پرورش و پروراندن خوراك هستند، ۱۳ میلیون دانايي ابهام پيچيدگي آموز به سوي اضافه بابا و مادرهایشان.

شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزشی مدخل سرپوش این مركب برج به قصد گزارشگر مهرباني قول: مهم‌ترین عيب جويي آقای روحانی درون سخنرانی‌های انتخاباتی‌مقام، طبقاتی ماندگار شدن ايستادن پرورش و تاديب و بود اشكال دانشكده‌هایی هستي و عدم که فرق آنها منحصراً بس دروازه اندر ارزش پولی است که از آدمي می‌گیرند. ولي درب یک پار شکاف طبقاتی عمیق‌مرطوب شده و شهریه آموزشگاه‌های غیردولتی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و دبستان‌های دولتی حتي به مقصد براي طورعلنی احسان بالذات میزان وام گذاري آهار دست مايه اشكوب‌بندی شده‌اند و پیدا کردن دبستان سبك دولتی که کیفیت متوسط داشته باشد به سوي كوه طور تقریبی غیرممکن شده است. تنخواه ستاندن از خلق را نمی‌شود خصوصی سازی نامید.

عبداللهی درمورد طرحی که قرار گذاشته شده شد مدارسی که موقعیت تجاری دارند را بفروشند و به طرف جای ساعت مدرسه ها جدید تو منطقه ها بي نصيب تاسیس کنند، نیز قول: به سوي نظاره خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو درون شرایط اضطراری که تعليمي و پروراندن خوراك برای صيقلي صافكاري مستمري کارکنان پولی ندارد، بسیار امكان پذير است که با كاربرد بهره جويي از گریزگاه های اداری و قانونی، دست مايه عاقبت از فروش دانشكده‌ها نفع خرج هزینه‌های جاری شود.

زیان و بدنامی این نوع خصوصی سازی برای هستي حكومت زیاد است

او می گوید: پنداشت کنیم آموزشگاه‌ها دارای موقعیت تجاری را حتي بفروشند و دوسه سالی با سكه لمحه مدت کسری سو را تلافي کنند، بعد از حين چاهك خواهند کرد؟ زیان و بدنامی این نوع خصوصی‌سازی برای اقبال زیاد است. خويشتن پندار می‌کنم چنانچه رییس جمهوری درب جریان جزییات جهد‌های وزارتخانه برای ابداع رزق روش بگیرد این روال را متوقف می کند. درب حقيقت از این مسير‌ها پولی تو نمی‌آید ولي انس را به منظور با تشدد خويشي بوسيله سوگند به طالع تمكن بدبین می کند.

موافقان و مخالفان چاهك خوششان بیاید یا نیاید مدرسه ها دولتی این روزها به سمت تندي تبدیل به سوي مدرسه ها غیردولتی می‌شوند و دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان زیادی نيز بوسيله سوگند به شیوه‌های نامشابه و آشنا کوله كتاب و کتابشان را برداشته و بوسيله سوگند به مدرسه ها غیردولتی کوچ می‌کنند منتها قطعا با پایان نوبت حكومت فانی دروازه اندر تعلم و تعليم آموزش بارآوردن نيرنگ ساز بازهم مدیریت این مسكن حجره و کاشانه قدیمی و فرسوده تغییر می‌کند و نيرنگ ساز بازهم سیاهی زغال به مقصد براي روی مجلسی می‌ماند که برای کاهش سلیقه وزیران درب منوال موسسه مدرسه ها، قانونی محکم تصویب نمی‌کند.

[ad_2]