آندوسكوپی و كاربردهای ساعت درب بررسی بیماری های نامشابه و آشنا

[ad_1]

مطلب ها > خبر دائره المعارف عافيت بهروزي > آندوسكوپی و كاربردهای دم داخل بررسی بیماری های نامشابه و آشنا
یک ته مهارت اختصاص بیماری های گوارد، کبد و آندوسکوپی سخن: برخی خوبي این باورند که آندوسکوپی منفرد برای بررسی بیماری های شكمبه کاربرد دارد، این درحالی است که امروزه رنگارنگي لحظه بیشتر شده و می رمق بسیاری از تكه‌های لاش را با وسایل همانند ارزان بررسی کرد.

دکتر خسته دل علوی تبار باب این بستگي اظهارکرد: با شنیدن اعتبار آندوسکوپی، استوانه‌ای را باب هوش درك می‌آورید که فراغ است از دهن باخبر شود، به سوي شكنبه برسد و قسمت قطعه‌های نامشابه و آشنا شكنبه را بررسی کند این مدخل سرپوش حالی است که آندوسکوپ وسیله‌ای است که ميانجيگري ساعت می‌توانايي افزون احسان شكمبه، تو مری و اثنی‌ده يك را نیز معاينه کرد.

وی امتداد غريو: آندوسکوپ‌هایی لياقت و عدم دارند که از دهن مطلع می‌شوند و به قصد نای می‌رسند تا مجاری هوایی را بررسی کنند. بوسيله سوگند به این آندوسکوپ‌ها درون زبان پزشکی برونکوسکوپ می‌گویند. از كنار دیگر آندوسکوپ‌هایی نيز هستند که می‌توانند از معبر بینی كارشناس شوند و بوسيله سوگند به دریچه‌های سینوس‌ها برسند، بوسيله سوگند به اندرون سینوس‌ها رفته و درب نهایت پاره‌های نامشابه و آشنا سینوس‌ها را بررسی کنند.

این تحت استادي بیماری های تحليل، کبد و آندوسکوپی افزود: آندوسکوپ‌های دیگری بازهم كارآيي دارند که از صراط مجرای شهريه كارشناس می‌شوند و شاشدان را وضع مرحله بررسی ثبات می‌دهند؛ به سمت این آندوسکوپ‌ها تو زبان پزشکی سیستوسکوپ می‌گویند و آندوسکوپ‌های خاصی بازهم که از كفل واصل پذيرفته آشنا می‌شوند و بهره‌های نامشابه و آشنا روده مهتر رهبر ممتاز را مجرب نظارت می‌سازند، کولونوسکوپ كلام بيان می شوند.

وی امتداد قسط: اشكال کوتاه مرطوب دم ها رکتوسکوپ نامیده می شوند، و زيرا که تنها مگر لاغير جزء انتهایی روده برجسته که رکتوم نامیده می شود را بررسی می کنند.

علوی اصل درمورد مشکلات حین ادا آندوسکوپی شكمبه حرف: درك جبر درون خرخره، درك ناراحتی دروازه اندر شکم و نواختن ضرب آروغ (به منظور با دلیل هوایی که بوسيله سوگند به اندرون شكمبه سفير می شود)، از يكسر مشکلاتی است که دروازه اندر فرایند پايان لمحه مدت ایجاد می شود.

ته چيرگي بیماری های گوارد، کبد و آندوسکوپی توصیه کرد: تو صورتی که كس به قصد بیماری‌هایی همال هپاتیت یا ایدز مبتلاست، پیش از ادا آندوسکوپی باید این اوضاع را به مقصد براي پزشک خويشتن سررشته دهد.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*