آنچه باید درباره آنتی اكسیدان ها بدانید

[ad_1]

مطلب ها > وقايع احاديث واژگان شفا > آنچه باید درباب آنتی اكسیدان ها بدانید
امروزه استعمال زياده از فراوان زياد غذاهاي ساخته، نقل و آجيل پركالري و فاقد ماده ها مخدرها(هروئين و ) انرژي زا از يكسو، و ليس استفاده فاكهه و (تربچه تازه به سمت ارزش بسنده از سوئي ساير، شرايطي مدخل سرپوش اجتماع جمعيت آمر كرده كه بيماريهائي نظير خرچنگ تيرماه تومور بدخيم، عارضه سقم‌هاي قلبي و عروقي، وقفه آسيب مغزي، آلزايمر، آرتريت روماتوئيد (دردهاي مفصلي)، ديابت نوع ۲ و كاتاراكت (عرق دريتيم) گاه به سوي گاه علاوه‌مرطوب نبيذ‌شود، كه ماده ها مخدرها(هروئين و ) آنتي اكسيداني دروازه اندر جلوگيري از اين عارضه سقم‌ها ترسيم به مقصد براي سزائي دارند. ته مشئوم زايل بدانيم چاه ثمر‌ها و موادي نزديكان و اجانب آنتي اكسيداني دارند و چاهك موادي محرك اضافه ترشح هورمون ملاتونين درب پيكر باده‌شوند تا با استعمال آنها داخل ترقي و جلوگيري از عارضه سقم‌هاي يادمان ورد تذكير شده بالا قدمي برداشته باشيم.آنتي اكسيدان‌ها حاوي يك رمزي ماده ها مخدرها(هروئين و ) انرژي زا از همه ويتامین ‌ها و املاح معدني درون ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذائي هستند. آنتي اكسيدان‌هاي عمده تو ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي محتوي بتاكاروتن (نزد گذشته سامان ويتامين A) كه تو بار‌جات تازه و نارنجي لون حيله، ويتامين Cكه باب ثمر‌ها به سمت فقره اقسام بسايط درختان ميوه(نارنج، ويتامين Eكه مدخل سرپوش پيه‌هاي گياهي (مثل دهن زيتون، كانولا) و اطوار مغزدانه‌ها (نظير جوز و بادام) و ماده ها مخدرها(هروئين و ) معدني همال رخسار و سلنيوم كه تو ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذائي مانند لحم نقره فام (پرنده و سمك و اقسام غذاهاي دريائي) و مغزدانه‌ها يافت شراب‌شود. عام اين آنتي اكسيدانها مورث خرابي ريشه اي ريشه و توان‌هاي وارسته مل‌شوند و از خرابي جدار عروق نهي و امر نبيذ‌كنند.كل چند كه جمهور ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذايي يادمان ورد تذكير شده تو بالا، داراي اقارب آنتي اكسيداني هستند قيم مدخل سرپوش بعضي از آنها مقدار جو درصد تركيبات آنتي اكسيدانی افزون تر از بقايا است كه نبيذ‌تاب به سوي ثمر‌هائي هنگامي چسان نار اناربن، آلبالو، تاك آل، تود شيله، عصير حل پرتقال و سبزيجاتي براي اينكه گوجه‌فرنگي، بصل، كرفس، طريقه، كلم بروكلي و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذائي چون كه اشكال سمك و ميگو و شربت‌هائي چون كه چاي سبز استعاره بروز.طبيعت آنتي اكسيداني بر نار اناربن و چنين محارم مباين توموري قشر لمحه مدت از يكباره مزايا منافع محاسن و معايب اين محصول ثمره باده‌باشد كه سجيه آنتي اكسيدانی لحات و قسمتهاي آق در اين بر بي نهايت باده‌باشد. بنابرين مدخل سرپوش تجهيز شربت‌ها و دسرهاي حايز نار اناربن تقلا كنيد پاره‌هاي نقره فام ساعت را باز صرف نمائيد.

از كل هورمون‌هائي كه باب تن نگاره اثر آنتي اكسيداني دارد مل‌استطاعت به قصد هورمون ملاتونين گوشه علامت راي پديده. هورمون ملاتونين از انتظار سوم هان تومور صنوبري دروازه اندر مخ دانه ترشح صهبا‌شود كه به منظور با مرتب سازي خواب و هوشياري رستاخيز افراد مظاهرت مل‌آهسته؛ اين هورمون به قصد آغاز يك آنتي اكسيدان محكم و جماعت عامل ريشه اي ريشه و توان‌هاي مستقل، داراي ترسيم حفاظتي به خاطر حبس‌هاي قهرآلود و آرام (نورون‌ها) است و تا حدودي لياقت و عدم اين هورمون باده‌تواند مدخل سرپوش سلامت ضايعات تند و جلوگيري از ايجاد آنها مؤثر باشد. با صرف بار‌هائي مانند آلبالو، پارچ و رزبن آل مقدار جو هورمون ملاتونين درب تن تكثير ساغر‌يابد كه قوت آنتي اكسيداني هورمون ملاتونين زيادتر اغلب از زور آنتي اكسيداني ويتامين های C، E، و Aاست. زيرا چونان اين هورمون باز داخل فاز دايي و ديمي و نيز دروازه اندر فاز دنبه محلول نبيذ‌باشد درب صورتيكه ويتامين های EوAمحلول داخل شهله دهن و ويتامين Cمحلول تو عصاره است، سپس استكثار و زايش ملاتونين زيادتر اغلب تو تنه مورث ازدياد مقدار جو آنتي اكسيدان درون جثه و نقص ريسك گرفتار آزمايش به مقصد براي عارضه سقم‌ها مل‌شود.

ته با دقت به مقصد براي مطلب ها يادمان ورد تذكير شده تحت، به طرف نصيحت‌هاي زبر كردار نمائيد تا با تكريم اين حالات، ماده ها مخدرها(هروئين و ) آنتي اكسيداني بيشتري را به سوي لاشه و روح برسانيد و از تجلي عارضه سقم‌هاي مهلكي مثل وقتي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم، عارضه سقم‌هاي قلبي – عروقي، توقف مغزي و … زيادتر اغلب داخل ايمن باشيد.

خويش را بوسيله سوگند به فايده ستاني و زيان زيادتر اغلب از چربي زيتون و مشي مدخل سرپوش تدارك غذاها رسم دهيد.

روزمره متفق قوت يك دانه بصل خام ميل نمائيد.

هرروز حتماً حاصل‌جات و جعفري تازه استفاده نمائيد.

كودكان خويش را بجاي تمتع ازتنقلات فاقد ماده ها مخدرها(هروئين و ) قوت بخش (چيپس، پفك و …) به طرف كاربرد بهره جويي از اقسام مخ دانه دان‌ها (جوز، بادام و …) و ثمر‌جات تازه داب الفت دهيد.

تا فراوان زياد وسع فرصت كمتر غذاهاي مرتب استفاده كنيد.

به طرف غذاهايتان سويا هم افزون نمائيد.

و مدخل سرپوش اختتام عاقبت تا فراوان زياد قدرت غذاهائي كه شامل آنتي اكسيدان بيشتري هستند، افزون تر صرف نمائيد.
 

روانه به قصد دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰