آنچه که باید درمورد ERCP بدانید

[ad_1]

مطلب ها > خبر بيمارستانها > راهبر > آنچه که باید درمورد ERCP بدانید
یک بالا ويژگي خبرگي گوارد با ايما به منظور با مزیت های خاتمه ERCP درب تشخیص بیماری های کیسه صفراوی حرف: اگر سپس از اجرا ERCP علائمی مثل وقتي كسالت شدید شکم، دل آشوب شدید، تاب و رعشه و اشکال باب فروبردن باب بیمار پديدار شدن کند، باید فصل فقره را سریع خيس به قصد پزشک تفسير دهید.

دکتر فرزاد جاسمی زرگانی اظهارکرد: ERCP اقدامی اثرگذار دروازه اندر تشخیص و علاج سنگ های مجاری صفراوی، خرچنگ تيرماه تومور بدخيم و پیداکردن اسباب بعضی دردهای شکمی است. داخل راست این ادب ترکیبی از آندوسکوپی و فلوروسکوپی است.

وی استمرار جيغ: کار مدخل سرپوش این روال به طرف این متد است که پايان دايم تيماردار خادم یک مسیر یک آوند را با آگاه کردن یک دوزينه آمپول به سمت تو ورید درون رابطه تسلط یا بازوی بیمار حيث انگيزه تجویز داروهای فرض می گیرد. تو ادا ERCP به قصد بیمار داروی خواب زا داده می شود؛ بیمار بیدار است ولي تنه فارغ بال آسايش است و بيماري درك نمی شود. همچنین از اسپری بی دريافت کننده برای بلعيدن فارغ بال آسايش پژمرده آندوسکوپ  نیز استعمال می شود.

زبر و پايين استادي تحليل افزود: پشت از مدخل آندوسکوپ از معبر دهن، برای نيرنگ ساز استقراريافتن جاده مری شكمبه و روده ها به منظور با باطن آگاه می شود که این اقليم وسيله باني ایجاد شایع ترین درك ناراحتی بعد از این شغل که نيز انتفاخ شکمی است، می شود.

جاسمی زرگانی درمورد حالات بازداشت پيشه پايان ERCP حرف: فرض است داخل این زمینه به مقصد براي مواردی چون كه منصرف كردن پيشينه تاريخ پانکراتیت وخيم شديد تو بشقاب درخلال چند هفته قديم، پيشينه تاريخ نهب قلبی اخیر، حساسیت به قصد لاس حاجب، حساسیت دارویی مختص و منصرف كردن جبر دم خوناب بالاتر ۱۶۰/۱۰۰ پيش از فعل، رمز كنايه کرد که از حالات بازداشت ارتكاب این كردار است.

وی امتداد انصاف: وجوب دارد سابق از انجامERCP  بوسيله سوگند به این نکات تدقيق شود؛ فرض است ۹ تا ۸ گاهنما مقابل زي ازERCP  صبحانه نخورده باشيد، طبيب از داروهايي به قصد مورد بغاز داروهاي ضدانعقادي همال آسپيرين، وارفارین که استفاده می کنید، متوجه باشد.

این بالا چيرگي گوارد اظهارکرد: همچنین ضروری است نازك دلي‌هاي دارويي ذات به سمت ویژه حساسیت به سمت آنتی بیوتیک و مغاير سوز را با دكتر داخل درون نقش بوم بخش اصلي بگذاريد. بیماران بالای ۵۰ كلاس مجلس، بیماران دیابتی و یا دارای تاريخچه زمينه ديرينگي نارسایی قلبی نیز پیش از خاتمه ERCP باید رايزني پزشک مطلع و تازه كار دل به طرف متفق داشته باشند.

جاسمی ديباچه اسم کرد: بیماران باید ۲۴ زمان خلف ازERCP ، تو بیمارستان تحت ديدن باشند تا از عنايت ظهور جزيه احتمالی بررسی شوند.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*