آیا شامپوی شما تاب پاک‌کنندگی خويشتن را از رابطه تسلط داده است؟

پاسخ دهید

*