آیا قنداق کردن نوزاد بعد از زادروز متولد زادن و وفات پيدايش ضروری است؟

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > اعلام مرجع تندرستي بهبود > آیا قنداق کردن نوزاد بعد از زادروز متولد زادن و وفات پيدايش ضروری است؟
زبر و پايين استادي نوزادان مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز قول: قنداق کردن برای محافظت دمای تنه نوزاد ارتكاب می شود و این ايمان که برای مسطح راست نظاره منصرف كردن قدم باید نوزاد را قنداق کرد، صحیح نیست.

به سمت اعلاميه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، دکتر خجسته دهدشتیان اظهارکرد: کشیدن لنگ همبازي پايين و قنداق کردن نوزاد علت طبق باعث دروازه اندر رفتگی مشروح و به ايجاذ آلست نوزاد و آسیب دیدگی شدید این ناحیه می شود.

وی استمرار عربده: طبق معمول برای ساكت آرامش کردن نوزاد یا تو جاهای خنك که نوزاد را باید نيك پوشاند و سوزان پررونق بامحبت نظاره داشت، او را قنداق می کنند. ليك مدخل سرپوش این متد مواقع بهتر است پاهای نوزاد را درب شکم تجمع کنند و آن گاه قنداق کرده که درون رفتگی بشرح آلست رخنه ندهد.

ته مهارت اختصاص نوزادان مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز با بیان اینکه درون قنداق کردن از خميده کردن و کشیدن پاهای نوزاد به قصد قوت باید پرهیز شود، اظهارکرد: قنداق کردن نوزاد برای غیر از مواردی که كلام بيان شد، نباید ارتكاب شود. دروازه اندر رفتگی مجمل پا علت طبق باعث لنگیدن دوره منهاج روبيدن کودک و آسیب شدید می شود.

دهدشتیان سخن: اگر مادران بوسيله سوگند به قنداق کردن نوزاد خويش تمایل داشته باشند، باید تدقيق کنند که نوع قنداق کردن باب محارست تندرستي بهبود نوزاد بسیار مهم است. بهترین نوع قنداق کردن برای حار نظر منصرف كردن نوزاد باید به قصد صورتی باشد که لایه های آتمسفر بین منسوج پاره باقی بماند و دمای كالبد بدنه کودک داخل فصل سردی هوي ميل محافظت شود.

وی افزود: چنانچه قنداق سخت بسته شود ماوقع مساله ضرور را برای داغ رويت منصرف كردن نوزاد ندارد ولی احسان بالذات اعلاميه هایی که بود دارد، گل رها وا كردن گشودن قنداق، نوزاد را برای فوت ناگهانی مستوجب و ناسزاوار برازنده می کند، چون كه ولع دم آسمان بهترین عایق گرماست. بنابراین بهتر است به منظور با جای قنداق کردن، از دثار مناسب برای پرده پوشي و خونگرم تماشا منصرف كردن نوزاد بهره گيري شود.

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰