آیا مبتلایان به منظور با دیابت می توانند صوم امساك بگیرند؟!

[ad_1]

گزارش ها قضايا > وقايع احاديث معجم عافيت بهروزي > آیا مبتلایان به مقصد براي دیابت می توانند صوم امساك بگیرند؟!
کارشناس مبصر بزرگ تر تغذیه و رژیم درمانی مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) قول: افرادی که به سوي دیابت نوع كورس دور مبتلا هستند مدخل سرپوش صورتی که بیماری آنها تحت کنترل باشد می تواند با توصیه پزشک خويشتن صوم امساك بگیرند.

به منظور با اعلاميه روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، يار تصوير کریمی بیرگانی، اظهار کرد: افراد مبتلا بوسيله سوگند به دیابت با صوم امساك ستاندن می توانند شكر دم خوناب و سختي دم خوناب خويش را کنترل کرده و وزن نفس را نیز کاهش دهند.

وی با ايما به طرف حالات نفي صوم امساك برای افراد مبتلا به منظور با دیابت بقيه دهش:  بیماران دیابتی که شكر دم خوناب کنترل نشده دارند و یا به مقصد براي تمام یک از ماليات پيامدها چشمی ، کلیوی و یا سایر جزيه جسمی دیابت مبتلا هستند نباید صوم امساك بگیرند.

این کارشناس تغذیه تو همین بستگي افزود: همچنین بیماران مبتلا به طرف دیابت نوع یک به سمت موجب نیاز بوسيله سوگند به تزریق دايمي انسولین و  افراد دیابتی که پرونده ی کمای دیابتی دارند به منظور با هیچ كنيه نباید صوم امساك بگیرند.

وی مدخل سرپوش بقا به سمت نشان دادن چند توصیه برای افراد مبتلا بوسيله سوگند به دیابت ادا و حرف: افرادی که به سوي دیابت مبتلا هستند بعد از افطار و سابق از افسون شكر دم خوناب ذات را چک کنند و درون صورتی که شكر دم خوناب زیر ۶۰ یا بالای ۳۵۰ وجود نباید به مقصد براي صوم امساك داری بقا دهند.

کریمی دنباله عدل: چنانچه موقع جادوگري شكر خونتان بالای ۲۰۰ باشد باید ۲۰ % از گنج غذای ذات کم کنید و مدخل سرپوش صورتی که بعد از افطار شكر خونتان بالای ۲۵۰ وجود باید از رژیم غذایی شام خويش کم کرده و با مستشار تغذیه خويشتن تدبير کنید.

وی دروازه اندر پایان سخن: افراد مبتلا به سمت دیابت داخل رخسار تمایل به قصد صوم امساك ستاندن به قصد هیچ روش نباید بدون سحری صوم امساك بگیرید و سبق از افطار از پياده روي کردن خودداری کنند؛ نوبت افطار غذای سبک و بعد از یک وقت غذای اصلی را میل کنند؛ مدخل سرپوش مسافت فرجه جدايي خلال افطار تا ساحري جاذبه ارز زیادی مایعات (بدون شكر) استفاده کنند و مدخل سرپوش عصر صوم امساك داری میزان کالری دریافتی خويش را افزایش ندهند.

ايفاد به قصد دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰