آیین تجلیل از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان گزيده شهر سمنان برگزار می‌شود

[ad_1]

به طرف خبر خبرگزاری تسنیم از سمنان، امیر هوشنگ هنرمند ساعتی پیش باب دیدار با رئیس اداره دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزی استان سمنان اظهار داشت: داخل این آیین جميع دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان افتخارآفرین و نقاوت شهر سمنان باب جمع ريسمان‌ها و زمینه‌ها تجلیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه موسسه نظم و ترتيب فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان تقدیر از افراد برگزيده درون كل لايه را به طرف‌ديباچه اسم یکی از طرح‌های مهم خويش لحاظ کرده است تصریح کرد: درك‌عريضه‌هایی نیز باب این زمینه با نهادهای نامشابه و آشنا منعقدشده است تا برگزيدگان زیر تماشا این نهادها مدخل سرپوش شهر سمنان موردتقدیر فراغ بگیرند.

مدیرعامل بنياد فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با تلويح بوسيله سوگند به تشكيل انجماد درك‌كاغذ با تنسيق کل پياده روي و جوانان استان سمنان برای تقدیر از اعيان ورزشی مرکز این استان كنيه کرد: تجلیل از اعيان دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز سمنان نیز با همکاری اداره‌های دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزی استان سمنان و فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان خاتمه خواهد شد.

به منظور با كلام بيان هنرمند، با گمارش یک عناصر ساختار واحد نحوي تبلیغات محیطی درب یکی از پرتردد‌ترین مناطق شهر سمنان، مهم خبرگان این شهر درب حوزه‌های نامشابه و آشنا معرفی خواهند شد.

وی با نظر امر بوسيله سوگند به اینکه امروز تاخت نرم دشمنان یکی از مواردی است که کشور با مبالات بوسيله سوگند به هشدارهای مکرر رتبه جاه بزرگ رهبری دراین‌مرتبه بار، درگیر لمحه مدت شده است متذكر کرد: برای مواجهه ضديت با این هجوم نرم درمان‌ای بغير بازهم‌افزایی نهادهای فرهنگی کشور هستي نفس ندارد.

مدیرعامل بنياد فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان اقدامات موازی و کم هنر ساخت درزمینهٔ فرهنگی را یکی از مهم‌ترین خراميدن‌های پیش روی مبحث لغت نامه کشور كنيه کرد و با بیان اینکه امروز استان سمنان نیز با این خرامش وش دیگر مناطق کشور روبروست تصریح کرد: موسسه نظم و ترتيب فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان باهدف محذوف این خرامش جدی سروكار با عموم ابزار‌های متولی فرهنگی و تشكيل انجماد مرافقت‌عريضه‌های همکاری با آنان را دروازه اندر ضابطه کار ذات ثبات دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]