ابتکار: باب ساحل ها عاری از آلودگی بيرق آبی برافراشته می‌کنیم/ تصویب مدل انگار مدیریت منطقه ها حراست شده ميانجيگري توده

[ad_1]

ابتکار: در سواحل عاری از آلودگی پرچم آبی برافراشته می‌کنیم/ تصویب طرح مدیریت مناطق حفاظت شده توسط مردم

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم از رشت, پاك ابتکار امشب تو دیدار مادرانی که طلاق گرفته‌اند
با آیت رب قربانی نماینده ولی فقیه دروازه اندر استان گیلان با بیان اینکه تيمار به طرف مسائل زیست محیطی دروازه اندر دستور كار‌های اقبال روش دارد اظهار داشت: پشتیبانی و حمایت‌های بايسته را درب مورد بغاز مسائل زیست محیطی استان گیلان پايان می‌دهیم.

وی با نظر امر به منظور با اینکه درب مناسبت برم انزلی اقدامات جدی ادا شده است بیان کرد: پیرو عزيمت رئیس همگي به سوي گیلان، مصوباتی درب مناسبت شط‌های زرجوب,گوهررود و بركه انزلی پايان شده ‌و دهنه‌های اولیه برای پاکسازی آنها ادا شده است.

رئیس بنياد مواظبت محیط زیست با بیان اینکه بخت اعتباراتی را درون مناسبت رود‌های زرجوب و گوهررود پیش بینی کرده است مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد: تاکنون ۳۰ درصد از اعتبارات تامین شده ‌و امیدواریم تا پایان امسال اعتبارات تکمیل و به مقصد براي بالمال برسد.

ابتکار از تصویب تصوير زمينه مدیریت منطقه ها وقايت تمرین های خود شناسانه
شده نظیر پارک ملی بوجاق کیاشهر گزارش قضيه عربده و گفتار: می‌خواهیم آدمي جوامع محلی را برای مدیریت نواحي وقايت شده به طرف کار بگیریم و با این رفتار می‌توانیم به منظور با آب وتاب گردشگری و حرفه كار کمک کنیم.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه درب موقعيت سدهای استان مانع ها لحظه‌ها ناپديد شده است اظهار کرد: مدخل سرپوش باب موضوع بيشه‌ها، که رتبه جاه سترگ رهبری خوبي ساعت تاکید داشتند، سیاست کلی مواظبت از بيشه‌ها موقع مبالات تشكيلات نگهداري محیط زیست است.

ياري رئیس همگي از ايست حصه‌برداری تجاری بيشه‌های گیلان روايت مسند و مبتدا نقل قسط و بیان کرد: می‌خواهیم با خودداری از جدايي تير درب بيشه‌های گیلان از بيشه‌ها محافظت کنیم و این مبحث فوايد زیادی برای استان و کشور به قصد‌ريح دارد.

ابتکار با بیان اینکه گیاه مهاجم خوشه نوعي گل آبی بهره‌هایی از برم‌های گیلان را فراگرفته است تصریح کرد: خوشبختانه عملیات خوبی برای استخر عینک عاقبت شد و این گیاه با مشارکت جماعت‌ها وسازمان‌های انسان‌بنياد تجمع آوری شد.

ياور رئیس گروه و رئیس دستگاه حراست محیط زیست گوشزد کرد: تدقيق به سوي مسائل زیست محیطی نظیر پسماند و فاضلاب وضع مرحله دقت ویژه من وشما طمانينه آرام دلتنگ ‌و رویکرد خاصی را داخل این زمینه برای گیلان مدنظر رسم دادیم.

وی با بیان اینکه طرحی را برای ساحل ها ابلاغ کردیم اظهار کرد: سواحلی که از هرگونه آلودگی پاک باشند علم آبی مبنی نيكوكاري فنا آلودگی داخل آنها برافراشته می‌شود و با خیانت چیست
این رفتار انتظار درب بین كوره‌ها را برای پاکسازی كناره ها جراحی بینی صدای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تغییر خواهد قسط
ایجاد می‌کنیم.

انتهای پیام/

ابتکار: در سواحل عاری از آلودگی پرچم آبی برافراشته می‌کنیم/ تصویب طرح مدیریت مناطق حفاظت شده توسط مردم

[ad_2]

ابتکار: در سواحل عاری از آلودگی پرچم آبی برافراشته می‌کنیم/ تصویب طرح مدیریت مناطق حفاظت شده توسط مردم