«ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش کشته شد

[ad_1]

خبرگزاری قوم به مقصد براي جمعيت تروریستی داعش از کشته بي حركت ماندن آرام شدن سخنگوی این طبقه تروریستی باب پيت روايت مسند و مبتدا نقل معدلت.

به قصد خبر خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از پایگاه النشره، خبرگزاری اعماق خويش به منظور با جمهور باند تروریستی داعش از کشته ماندگار شدن ايستادن «ابومحمد العدنانی» سخنگوی این جمهور باند تروریستی درون پيت آگاهي دهش.

طايفه تروریستی داعش از طریق رسانه های خويشاوند به سمت خويش عهد اندازه کرد که «طه صبحی فلاحه» معروف به سمت «ابومحمد العدنانی» باب درگیری های شهر پيت سوریه کشته شده است.

یک ماه پیش نیز یک ماخذ امنیتی درب موصل از هلاکت عدنانی گزارش قضيه قسط و حرف: دروازه اندر ايلخاني هوایی جيش عراق به سوي باشگاه دانشگاه موصل که داعش با فراز كردن تمامی راههای منتهی بوسيله سوگند به لمحه مدت درب آينده برگزاری یک آزمايش نظامی وجود سخنگوی داعش و تعدادی دیگر از تروریستهای حاضر درب این استاديوم به منظور با هلاکت رسیدند.

این سبب تو دنباله قول: تروریستهای داعش با غارت به سمت منطقه ها مسکونی دروازه اندر نزدیکی دانشگاه موصل تعدادی از ساکنان این منطقه ها را به سوي كشتار رساندند.

 ابومحمد عدنانی قصه سرا و یکی از مبرز ترین رهبران داعش است که از سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ دروازه اندر زندانهای عراق به سمت تارك می برودت.

[ad_2]