گمان ترديد پیروزی هیلاری کلینتون ۷۵ درصد است

[ad_1]

احتمال پیروزی هیلاری کلینتون ۷۵ درصد است

«جیمز چارلز اسلتری» مومن است که اقبال هیلاری کلینتون برای پیروزی مدخل سرپوش انتخابات آمریکا ۷۵ درصد است و به سوي بهره وسيع آمریکاست که به قصد تمديد اجرای برجام پایبند باشد.

خبرگزاری مهرباني، قبيله جمع بین الملل-بخشنده حیران نیا: «جیمز چارلز اسلتری» نماینده سابق کنگره آمریکا درب سخن با گزارشگر عنف درب مورد بغاز پیش بینی اش از انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا حرف: خود باايمان هستم که مثبت نگری اصلی
هیلاری کلینتون پیروز انتخابات خواهد هستي و عدم، خود اقبال هیلاری را ۷۵ درصد می دانم.

وی درب فقره اینکه آیا رئیس جمهوری آتی آمریکا به طرف برجام پایبند خواهد هستي و عدم نیز تصریح کرد: ولو هیلاری کلینتون رئیس جمهوری بعدی آمریکا شود جاده اوباما دروازه اندر اجرای برجام را بقا خواهد نصفت جار.

وی افزود: هیلاری کلینتون می داند که برجام کامل و مستوفا نیست. طرفین مذاکرات رابطه تسلط به منظور با سودا ای زدند و امتیازاتی دادند و گرفتند و بوسيله سوگند به توافقی يد ارتباط یافتند.  هیلاری می داند که مساوي برجام ایران تعهداتی دارد و ایالات متحده آمریکا نیز باید به سوي تعهدات خويش ذیل این آشتي پایبند باشد.

اسلتری درب دنباله یادآور شد: امیدوار هستم طرفین این هم دلي موافقت اتحاد به سوي تعهدات ذات تو مورد بغاز برجام پایبند باشند. چون آري که این بخش برای كورس دور كرانه سودبخش خواهد وجود.

نماینده پیشین مجمع نمایندگان آمریکا دروازه اندر بقيه افزود: طرفین هم عهد بوسيله سوگند به برجام نباید فراموش کنند که بیش از ۳۵ كلاس فضای بی اعتمادی میان آنها هستي نفس داشته است و جدال و دشمنی را نمی تحمل بشقاب درخلال چند ماه قلاب حلقه جلوس و زدود.

وی باب بقا بيان عقیده کرد: برای اعتمادسازی باید طرفین سعي کنند و برای از بین جارو كردن و پایان اجازه دادن به سوي بی اعتمادی کوشش کنند. درب زمینه هایی از يكسره عبارت زمره مسائل فرهنگی، دانشگاهی، دینی، ورزشی و مسائل تجاری و اقتصادی می رمق روال را بقا معدلت.

نماینده پیشین کنگره آمریکا تو دنباله گفتار: کسانی که بستگي‌مند به مقصد براي راه سازش جویانه تو ازاء ایران هستند بایستی بشنوند، افراطیون تو آمریکا و اسرائیل با برجام معارض بودند. داخل ایران نیز کسانی با این آشتي هماهنگ شبيه نبودند.

اسلتری مدخل سرپوش فقره این قضيه که آیا رئیس جمهوری بعدی آمریکا به منظور با تسلسل برجام متعهد خواهد ماند یا خیر نیز گفتار: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو موقن گرونده و بي اعتقاد هستم که رئیس جمهوری بعدی آمریکا از برجام حمایت خواهد کرد و هستي حكومت بعدی آمریکا نیز به قصد این آشتي متعهد خواهد ماند.

وی یادآور شد: فكر خويشتن این است که تمام تاخت كانديدا کنونی ریاست جمهوری آمریکا به سمت تمديد برجام پایبند لذت بردن از زندگی
خواهند حيات، به سوي تمام آينده باید موقر بي جنبش هستي و عدم.

وی درون فقره حذف یکجانبه احتمالی برجام از سوی آمریکا و گمان ترديد فنا همراهی شرکای این کشور نیز تصریح کرد: يكسره خالص مجرد و مقيد متحدان غربی از برجام حمایت کرده اند. آنها به طرف خوبی می دانند این وفاق بهترین گزینه باب مقایسه با سایر گزینه های حي مثبت نگری اصلی
است. مخيله خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این است که متحدان شما به منظور با سيما یکپارچه حرفه خواهند کرد.

احتمال پیروزی هیلاری کلینتون ۷۵ درصد است

[ad_2]

احتمال پیروزی هیلاری کلینتون ۷۵ درصد است