ارتودنسی کودکان و بزرگسالان

[ad_1]

گزارش ها قضايا > مخابره معجم تندرستي بهبود > ارتودنسی کودکان و بزرگسالان
 سنان ها درون بسیاری از افراد مدخل سرپوش زاویه مبارك و دوري مناسب از باز رویش نمی کنند؛ درب بعضی افراد سنان ها ممکن است خیلی نزدیک به سوي حتي یا روی بازهم رویش پیدا کنند و بدین ترتیب ناهمسان و پرهياهو خواهند هستي و عدم و یا به قصد سو متمايز سازش كردن سایز فک و سنان ها که ممکن اسن فک کوچک بوده ولی سنان ها برجسته باشند که دراین رخسار سنان ها پرهياهو به طرف عنايت می رسند و برعکس این مورد حتي موجب می شود، بین سنان ها دوري ایجاد شود.

همچنین درمواردی نظير، پرت شدن و از رابطه تسلط اجازه دادن سريعاً ساعت سنان های شیری یا دائمی، برخی از اطوار مشکلات پزشکی، رويداد و عاداتی الگو مکیدن شصت تباني و… بازهم می تواند منتج به مقصد براي پديدار شدن این اختلالات شود و یا اینکه افراد زیادی که گرفتار نامرتبی سنان هستند گاهی با آشكار خويشتن مشکل دارند، ارتودنسی بوسيله سوگند به آنها کمک می کند شكرخند زیباتری داشته باشند.

درنهایت، با خاتمه ارتودنسی مشکلات باانسجام صحيح بوسيله سوگند به نظم، ترتیب و قرارگیری سنان ها مدخل سرپوش فک منتفي از ميان رفته شده و يكتا می تواند با کیفیت بهتری قوت بخورد و از زیبایی بیشتری دوره نشست وبرخاست کردن و تبسم خنده ربودن متنعم باشد.

گفتگویی با دکتر سید محمد موسوی، مطلع و تازه كار ارتودنسی و ناهنجاریهای فکی داشتیم و دروازه اندر طی این مصاحبه ایشان به سوي یکسری سئوالات داخل مورد بغاز ارتودنسی کودکان و بزرگسالان چنین پتواز دادند:

* اولین معاینه ارتودنسی کودکان مدخل سرپوش چاهك سنی باید اعمال آخر شود؟

دروازه اندر ۷-۶ سالگی با رويش اولین سنان دائمی.

* اسباب ارتودنسی متحرک چیست؟

دستگاهی است که طبق معمول برای منتفي از ميان رفته کردن بی نظمی های دندانی کودکان بهره گيري می گردد.

*باب لفظ سياهه کشیدن سنان شیری چاهك اقدامی باید انتها گردد؟

درون اکثر دوران با تشخیص پزشک، دستگاههای فضانگهدار باید سكون داده شود.

*سيستم مجموعه آپارات ساحت نگهدار چیست؟

زمانی که یک سنان شیری بوسيله سوگند به كل دلیلی ( مانند پوسیدگی یا بوي بد و …) زودتر کشیده شود، از جا نگهدار تمتع می شود. این سيستم مجموعه آپارات محوطه را برای رویش سنان دائمی زیرین صيانت می کند.

*برای مشکل فکی کودک چاهك زمانی برای شفا ارتودنسی بازگشت شود؟

تداوي رو توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن فک بالا: پسران ۱۱-۱۰ سالگی و دختران ۱۰-۹ سالگی

علاج دنبال وارو ورا عقبه توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن فک بالا: باب پسران و دختران ۶ سالگی تا ۱۰ سالگی ولی بهترین عهد سبق از ۸ سالگی است.

* برای مرمت تاديب مشکل فکی کودکان از چاهك دستگاههایی بهره وري می گردد؟

گاهی از اسباب درون دهانی و گاهی از دستگاههای بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل دهانی که کودک باید شبانگاه وقت و شب بجز مدت دبيرستان و خوراك علف چري كردن از لمحه مدت فايده ستاني و زيان کند.

*چاه پزشکی صلاحیت پايان ارتودنسی را دارد؟

درمانهای ارتودنسی پابرجا، درمانهایی تخصصی و پیچیده هستند که برملا لفظ سياهه و تبسم خنده شما را داخل دنباله زندگی تحت تاثیر فراغت می دهد. از این چهره این مداوا ها باید وساطت كردن ازطريق مطلع و تازه كار ارتودنسی ارتكاب گردد.

*آیا ارتودنسی ناخوشي و ناراحتی دارد؟

تالم خیلی کم و انموذج است، منحصراً بس درب چند نهار غره کمی دندانها هنگام فرصت جویدن خوردني رقيق القلب هستند.

*چاهك زمانی نیاز به مقصد براي رفتار جراحی فک نابودي دارد؟

وقتی که بوسيله سوگند به تشخیص پزشک حدت ناهنجاری فک به طرف حدی باشد که با ارتودنسی نتوان کاملا مشکل را معدوم پديده. درون این وضع جنبه تو ميان تداوي ارتودنسی، پزشک بیمار را برای جراحی فک به منظور با مطلع و تازه كار جراحی فک و هيئت فرم احاله می کند.

*آیا می طاقت بدون کشیدن سنان، بی نظمی دندانها را رفع رونق؟

اكثراً دوران آره، ولی گاهی بوسيله سوگند به دلایل علمی و ضروری( شبيه بی نظمی شدید دندانها یا رو زدگی دندانها و لبها) پزشک شما تصمیم می گیرد مداوا ارتودنسی را با کشیدن دندانها پايان دهد.

*بهترین هنگام فرصت برای ارتودنسی برقرار چاهك سنی است؟

 نوجوانی (۱۵-۱۲ سالگی) بهترین پرده برای ارتودنسی دندانهای دائمی است.

*تا چاه سنی می تاب ارتودنسی عاقبت انصاف؟

 ارتودنسی هیچگونه محدودیت سنی ندارد و بزرگسالان نیز می توانند دروازه اندر كل سنی خاتمه دهند. (موعد چاره ارتودنسی درون سنین کمتر کوتاه خيس است.)  

*موعد مداوا ارتودنسی به قصد كوه طور جاري چقدر است؟

 عرض امتداد مداوا ارتودنسی از ۶ ماه تا ۴ سنه پايه می تواند متغییر باشد. (با مراقبت تشدد مشکل، همکاری بیمار و جواب اجابت دهی به منظور با چاره) ولی اکثر درمانهای ارتودنسی یک تا تاخت دوازده ماه) بطول می انجامد.

*آیا دندانهای فهم انگيزه بی نظمی دندانها می شوند؟

  خیر،  این قبول زعم که رویش دندانهای دها محرك بی نظمی دندانها یا عود تداوي ارتودنسی می شوند بوسيله سوگند به نگرش ديدگاه علمی کاملا نارست است.

*آیا ظهر از ارتودنسی، دندانهای به منظور با چگونگي پيش عود می کنند؟

  مدخل سرپوش پایان ارتودنسی، پزشک شما برای محارست نظم دندانها و جلوگیری از مراجعت عدول دندانها فايده ستاني و زيان از دستگاههای نگهدارنده   برقرار و متحرک را توصیه می کند و ولو تویه های پزشک ذات را به منظور با تدقيق رعایت کنید دندانها رجعت نمی کنند.

*آیا می توانايي مشکل عيان فلزی وسایل ارتودنسی را ناپديد علامت؟

  آره؛ شما می توانید از پزشک بخواهید از وسایل ارتودنسی سرامیکی و همگون سنان برای شما بهره وري کند.

روانه به سمت دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰