استیضاح فانی عقب از تعطیلات محفل/ رويت سیاسی معاونان و طفره مدیریت سبب استیضاح وزیر شد

[ad_1]

استیضاح فانی پس از تعطیلات مجلس/ نگاه سیاسی معاونان و ضعف مدیریت موجب استیضاح وزیر شد

ظالم کوچکی عرق دروازه اندر سخن‌وگو با گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با حكم به سوي ميتينگ نمایندگان کمیسیون فراگيري و تحقیقات مجمع با علی‌اصغر فانی وزیر تدريس و پروراندن خوراك درب فقره مناظره استیضاح وی اظهار کرد: ۵۴ نماینده محفل خواهنده استیضاح وزیر تعلم و تعليم آموزش بارآوردن هستند و کنترل وزن
درون این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع معلوم شد تا کمیسیون درس اعلاميه استیضاح وزیر را بوسيله سوگند به ساحت علنی جلسه عرضه کند تا پي از تعطیلات ۳ هفته‌ای محفل، استیضاح جرگه دروازه اندر ساحت علنی جریان یابد. 

وی باب مورد بغاز دلایل نمایندگان محفل برای استیضاح وزیر تعليمي و تربيت گفتار: سقوط کیفیت تعلم باب مدرسه ها دولتی، تمرکز نيكوكاري بسط مدرسه ها غیردولتی و خصوصی‌سازی فراگيري و پروراندن جراحی بینی
خوراك، عملکرد غیرشفاف جعبه فرهنگیان و واضح نبودن وضعیت ماهانه‌های دریافتی باب این جعبه، انتصابات سیاسی و وقع چرانيدن‌های ماهر تازيانه سیاسی برخی معاونان حكومت درس و طعام، قصور تدريس و تعليم آموزش بارآوردن مدخل سرپوش مناقشه درس جستار عملکرد پرورشی و ديدار سیاسی خوبي فعالیت‌های لذت بردن از زندگی
حصه پرورشی و نارضایتی بسیاری از معلمان از وضعیت فعلی تحصيل و طعام از يكسره عبارت زمره دلایل استیضاح فانی است. 

كارمند کمیسیون فراگيري و تحقیقات محفل باب ثواب به سمت این استعلام که مهم‌ترین دلیل نمایندگان برای استیضاح فانی چاهك حيات، گفتار: ليس شفافیت وضعیت مالی جعبه مالی فرهنگیان، نارضایتی فرهنگیان از وزیر فراگيري و طعام، فتور مدیریت فانی خوبي حكومت پرورش و تاديب و وقع چرانيدن‌های خیانت چیست
ماهر تازيانه سیاسی برخی معاونان و مدیران کل پرورش و تاديب از دلایل اصلی استیضاح وی است. 

انتهای پیام/

استیضاح فانی پس از تعطیلات مجلس/ نگاه سیاسی معاونان و ضعف مدیریت موجب استیضاح وزیر شد

[ad_2]

استیضاح فانی پس از تعطیلات مجلس/ نگاه سیاسی معاونان و ضعف مدیریت موجب استیضاح وزیر شد