اعضای هیات نظر خوبي صفت نمایندگان گلچين برگزيدن شدند

[ad_1]

اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند

نمایندگان كنگره شورای اسلامی جگرسفيد اندام ابوابجمعي هیات بازرسي احسان فعل نمایندگان را گزينش کردند.

به سوي خبر گزارشگر نرمي، تو ميتينگ علنی امروز جرگه شورای اسلامی، گلچين برگزيدن اعضای هیات مباشرت صلاح طاعت بخشش سلوك نمایندگان باب قاعده کار روش گرفت و نمایندگان ۶ كارمند این هیات را گلچين برگزيدن کردند.

منظور آرمان از تشکیل این هیات صيانت جاه نمایندگان انجمن از طریق سرپرستي صلاح طاعت بخشش كنش روش آنان و روشن سازی درب پيوستگي با شبهاتی است که مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود؛ داخل واحد بزرگ این هیات نایب رئیس معشر ثبات دارد.

برای گلچين برگزيدن اعضای هیات سرپرستي احسان سيره نمایندگان، کمیسیون بيخ ۹۰، داود محمدی و کمیسیون حقوقی و قضایی رب یار ملکشاهی را به مقصد براي فضا علنی معرفی کرده حيات؛ از سایر کمیسیون ها نیز عزیز اکبریان، محمد بخشنده جمالی، علیرضا سلیمی و محمدمهدی برومندی معرفی شده بودند که تو نهایت با رای گیری رخسار مغموم و از همه بسامان آسوده خاطر ۱۶۹ رای، عموم جگرسفيد آدم به طرف ترتیب زیر گزينش شدند.

داود محمدی ۱۴۲ رای، پروردگار یار ملکشاهی ۱۳۹ رای، عزیز اکبریان ۱۳۳ رای، محمدجواد جمالی ۱۳۰ رای، علیرضا سلیمی ۱۲۹ رای و محمدمهدی برومندی ۱۱۷ رای

اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند

[ad_2]

اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند