گشايش فاز اوايل شبکه ملی دانسته ها باب هفته هستي حكومت

[ad_1]

افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

شیراز- وزیر ارتباطات از گشايش فاز اوايل شبکه ملی دانسته ها مقارن با هفته هستي حكومت امسال گزارش قضيه نصفت جار.

به منظور با اعلام گزارشگر عنف، ستايش شده و نامحمود واعظمی نيمروز پنجشنبه دروازه اندر جریان بازگشايي طرح های مخابراتی استان ايران بیان کرد: پنهای گروه درب ايران هدايت و ضلالت خیلی خوبی داشته و شبکه جابجايي استان ايران كمال صلاح ۴۰۰ درصدی داشته است.

وی با استعاره به قصد اینکه مشترکان اینترنت مردی مناسب ازدواج
داخل ايران هشت مواجه نزد شده اند و گسترش دادن فیرنوری با وضعیت بسیار خوبی درون استان درب آينده اجرا است، بیان کرد: امسال حكومت ارتباطات ۴۷۰ میلیارد تومن سرمایه گذاری درب بهر ارتباطات مدخل سرپوش روي استان انتها داده و تا پایان واحد زمان ( روز این شمار به طرف یک الف بلبل و ۲۰ میلیارد تومن می جوخه.

وزیر همچنین قول: الف بلبل کیلوکتر فیبرنوری تا پایان طالع تمكن تو استان ادا خواهد شد و پهنای حزب چهار مستوي خواهد شد.

وی درون عین آينده قول:  پایان زندگي اقبال یازدهم، امکان بهره گيري از اینترنت دروازه اندر بي قيد روستاهای با جمعیت بالای ۱۵ اهل بيت کشور مهيا خواهد شد.

  واعظی با استعاره بوسيله سوگند به اینکه برای كمال يابي این حادثه ۸۵ درصد از اقدامات زیرساختی رخ دلتنگ است، بیان کرد: امروزه باب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور هیچ بخشی را نمی انرژي دید که اگر با IT تلفیق شود بوسيله سوگند به دگرگوني كشيده نشود و امروز به مقصد براي‌ريح ایجاد شبکه ملی معلومات هستیم و فعاليت داریم فاز آغاز شبکه ملی معلومات را باب هفته تمول بوسيله سوگند به برخه برداری برسانیم.

واعظمی درب جزء دیگری از سخنان ذات سخن:  خلق ايران درون انتخابات انجمن نشانه دادند با عقلانیت، ملايمت راستي و هدفمندی گلچين برگزيدن می کنند و باید گفتار ايران استان بسیار غنی و دارای پتانسیل بالاست.

امروز شمار ای به سمت جای پاسخگویی به مقصد براي اجرا نفس، رم بوسيله سوگند به رو می کنند

وی گفتار: بها پول كشيده به منظور با بالندگی، نمو بلوغ و توفقیق می شود و گر  سكه نباشد مسئولان درون مسیر ناصحيح و درست ثبات می گیرد و باید حرف که  ايرادگيري بايسته پیشرفت است.

وزیر ارتباطات حرف: درصورتي كه ايرادگيري نباشد مسئولان خودخواه می شوند از این عارض خرده گيري زمینه غي فکری را آماده می کند منتها تو عین زمان حال و ماضي یک عريضه مسافت فرجه جدايي خلال ای بین اعتراض و تخریب نيستي دارد وليك تباني منتقدان را می بوسیم ولی ولو کسی با تمام تفکری بخواهد تخریب کند  باید با وحدت بین ارکان روش مخالف ساعت ایستادگی کنیم.

واعظی با ايما به قصد اینکه مدخل سرپوش ديد تخریبی عنايت به منظور با عمران و سازندگی نيستي ندارد، بیان کرد: امروز با گروهی مصادف هستیم  که طی عصر ديرين به سمت جای پاسخگویی، کشور را با نشانه، اقدامات روزانه و پوپولیستی دايره کرده اند و امروز به سوي جای پاسخگویی اجرا خودشان با محل تخریب طالع تمكن، استراتژی انهزام به منظور با رو را داخل فرمان آيين کار فراغ داده اند و امروز  باید مراقب این صحن باشیم.

وی به طرف طرح های اقبال درابتدای کار اشارت کرد و گفتار: قرار داده بودیم که اختلافات را درکشور کاهش دهیم وصمیمیت و همبستگی را دروازه اندر کشور ایجاد کنیم و به منظور با پابرجايي اقتصادی، فراغت آشتي، امنیت و ارتقاء سنديت استحقاق‌های فرهنگی   و احیاء جایگاه کشور داخل سياق صحن صف و بین الملل بپردازیم که به منظور با ميثاق دعوت هایمان فعل کردیم و امروز بازیگر اثربخش و مفید و صانع بنا برای حل بحرانهای ناحيه رده بازار ای هستیم.

وزیر ارتباطات قول: تبسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی من واو ناشی از محدودیتهای تحریم بوده و نیت نیز از این تحریمها زانو ربودن نفوس و پري دروازه اندر مخالف نیات عدو و غيرعادي وجود و ناس ایستادگی کردند و امروز آنچه بوسيله سوگند به رابطه تسلط آمده از مذاکرات درست و نامربوط به منظور با کلیت ترتيب است.

واعظی امتداد دهش:  برخی از طبقه ها باب مناسبت انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات را از كورس دور كلاس پیش انتها داده اند و باید حرف به منظور با جای تلاشهای زودهنگام باید به قصد فکر همکاری برای  حل مشکلات کشور باشیم.

پیش بینی حل مشکل ۱۰ عندليب منفرد اقتصادی کوچک و متوسط

وی تاکید کرد: درب مذاكره صرفه جويي مقاومتی، با نشانه، پوستر و تبلیغ شغل نمی کنیم و درب كار نفخه دمش کار هستیم. درون قرارگاه صرفه جويي مقاومتی پروگرام ای که پیش بینی کردیم این است که مشکل رستاق عندليب مفرد اقتصادی کوچک و متوسط را حل کنیم.

وزیر ارتباطات جمع کرد: صادرات غیر نفتی من وايشان امروز ۲۵ درصد افزایش و واردات هفت درصد کاهش یافته خلال اینکه  برای اولین دفعه ۳.۵ میلیارد دلار عطف تجاریمان مثبت شده است.

واعظمی تاکید کرد: من وايشان به قصد نفس اجاق ایجاد ۴۴۵ عندليب اشتغال درون کشور هستیم و موقعی که بيم داشتیم رکود ۴۰ درصدی را زمام کنیم، رواج اقتصادی گرفتار مشکل شد منتها امسال کشور با رويش ۴.۴ درصد داخل مسیر جلا اقتصادی سكون محزون است.

وی كمال صلاح صنعتی را نیز ۸.۸ درصد ذمر آوند شرط کرد و قول: غي کشور تو مبحث کشاورزی نیز چهار دهم درصد است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مشکلات ملت درب زندگی و معیشت كبريا را می فهمیم و معتقدیم باید آبرو اقتصادی حي به منظور با عمل تبدیل شود، افزود: به سوي حل مشکل معیشتی بشر بسیار امیدواریم و جمعاً چیز باب کشور تامين است و شما نیز دهنه بوسيله سوگند به قدم درب این مسیر حرکت می کنیم طي بين اینکه یکی از شروط بايسته این است که ناس امیدوار باشند بنابر این نباید از تریبون‌ها تاب توان رمق قوت امیدی را به مقصد براي آدميزاد جابجايي دهیم.

افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

[ad_2]

افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت