افزایش استقامت جسم جسد به قصد خرچنگ تيرماه تومور بدخيم با ممارست اسب سواري دروازه اندر نوجوانی

[ad_1]

نوشته ها خبرها > مخابره واژگان تندرستي بهبود > افزایش پافشاري لاش به مقصد براي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم با نرمش تمرين درب نوجوانی

زنانی که تو دوره نوجوانی بازي می‌کنند دروازه اندر بزرگسالی کمتر بوسيله سوگند به خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌ها و بیماری‌های همانند ارزان کشنده گريبانگير می‌شوند

پياده روي برای دوازده ماه)‌های متمادی مطلب تحقیقات مختلفی شده است و می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کند.

باب تحقیقی نوین محققان با بررسی بیش از ۷۵ عندليب نسا بانو ۴۰ تا ۷۰ دوازده ماه) درب موعد ۱۳ سن نگاه کردند زنانی که درون نوجوانی دو می‌کردند خويشي به قصد سایر زنان کمتر دروازه اندر اعراض كننده خرچنگ تيرماه تومور بدخيم و سایر بیماری‌های کشنده آرامش داشتند.

به طرف كلام بيان محققان زنانی که باب عصر نوجوانی حداکثر ۸۰ دقیقه داخل هفته پياده روي می‌کردند خويشي بوسيله سوگند به سایر زنان ۱۶ درصد کمتر به مقصد براي خرچنگ تيرماه تومور بدخيم مبتلا شده و نيز‌چنین تهديد مردن تنها مگر لاغير ۱۵ درصد ارتباط به مقصد براي سایر زنان ساعت‌ها را تهدید می‌کند.

محققان معتقدند زنانی که حتي مدخل سرپوش نوجوانی و حتي مدخل سرپوش بزرگسالی ممارست اسب سواري می‌کردند بیش از ۲۰ درصد خويشاوندي به منظور با سایر زنان زندگاني زاد طولانی‌تری داشتند و ۱۷درصد کمتر به سوي بیماری‌های قلبی عروقی گريبانگير می‌شدند.

منتها آیا موعد زمانه دوره بیشتر پرش کردن تو افزایش فواید مشق برای سلامتی نیز سودبخش است؟

به طرف عقیده محققان افزایش موعد دوران نرمش تمرين بیش از ۸۰ دقیقه دروازه اندر هفته درب سلامتی زنان تاثیر بیشتری نداشته و همین موعد هنگام فرصت کافیست تا بسكتبال کیفیت سلامتی این افراد را تحت تاثیر خويش رسم دهد.

نتایج این تحقیقات تو نشريه هفتگي و جريده journal Cancer Epidemiology, Biomarkers & Preventionبوسيله سوگند به افست رسیده است.

روانه به قصد دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰