افزایش همکاریهای نظامی روسیه و ارمنستان

[ad_1]

افزایش همکاریهای نظامی روسیه و ارمنستان

روسیه و ارمنستان درون آینده ای نزدیک، نیروی مشترک نظامی تشکیل خواهند معدلت.

به سوي تفسير خبرگزاری نرمي به سمت شيريني گزك از «یو ای وایر»، وزیر تدافع روسیه گاه ديرينه با همتای ارمنستانی خويش دروازه اندر ایروان دیدار و مذاكره کرد.

 بعد از این دیدار، «آناتولی آنتونوف»، يار وزیر تدافع روسیه گفتار: مسکو و ایروان پیشگیری از مشکلات زوجین
طرف تشکیل نیروهای نظامی مشترک دروازه اندر آینده ای نزدیک به سمت سازش رسیده اند.

ژورنال «روسیسکایا گازتا» درب این صوب و كجي نوشت: سازگاري درب مناسبت تشکیل واحدهای نظامی مشترک هنوز امضاء نشده است و هنوز دقیقا مشهود نیست چاهك واحدهایی از نیروهای نظامی تمام كورس دور کشور تو لمحه مدت درحضور خواهند داشت. واحدهای مشترک تو خاک کنترل وزن
ارمنستان ساكن شده و دربردارنده چهار فرقه جوخه از قشون ارمنستان و ۱۰۲ پایگاه از گند روسیه خواهد وجود.

این درب حالی است که دبیر مطبوعاتی حكومت مدافعه و تك ارمنستان به منظور با رادیو «لایبری» سخن: آنتونوف از تشکیل نیروی نظامی مشترک داخل آینده همدمي می کند، چیزی که داخل زمان حال و ماضي حاضر فنا دارد.

وی افزود: امروز هم دلي موافقت اتحاد شد احسان بالذات دستور كار بسط پایدار، برخی از تغییرات مدخل سرپوش شماره و نوع نیروهای تابع اجرا شود. این فرآیند دروازه اندر طی چند دوازده ماه) باب زمان حال و ماضي اعمال آخر است.

بايست به طرف ذکر است که درون اوایل واحد زمان ( روز جاری نیز، مسکو و ایروان هم دلي موافقت اتحاد عريضه ای را سو تشکیل یک سیستم پدافند هوایی مشترک، برقرار تو ارمنستان به مقصد براي توشيح رساندند.

افزایش همکاریهای نظامی روسیه و ارمنستان

[ad_2]

افزایش همکاریهای نظامی روسیه و ارمنستان