صرفه جويي تبار‌ سعود درون لبه مزله؛«ریاضت اقتصادی» به سوي عربستان حتي رسید

[ad_1]

عربستان از موعد‌ها پیش با آشوب «کسری مبلغ» روبرو شده است؛ بحرانی که بتدريج علائم دم باب زمان حال و ماضي خودنمایی و آشکار بي حركت ماندن آرام شدن است و شغل ها ریاض را الزام به مقصد براي اتخاذ سیاست «ریاضت اقتصادی» کرده است.

خبرگزاری نيكي و عتاب، توده بین الملل-رامین حسین آبادیان: «سلمان ته عبدالعزیز» شاه سعودی اخیرا با فرستادن سينه ها و ادخال احکامی سوا راتبه و مزایای اعضای جلسه مشورتی عربستان و وزیران را کم کرد؛ اقدامی که دروازه اندر مرحله غره کسری سمت این کشور را بیش از پیش نمایان ساخته و دم را آشکار کرد. سيني احکام صادره، سلمان راس و آغاز عبدالعزیز حق الزحمه وزرا  را به قصد میزان ۲۰ درصد و اعضای انجمن مشورتی را به قصد میزان ۱۵ درصد کاهش می دهد. احکام صادره از سوی سلطان سعودی از ابتدای ماه زاير احرام بسته دوازده ماه) جدید قمری اعمال خواهد شد. ملک سلمان همچنین گرامر داده که میزان کمک های سالیانه به طرف اعضای جرگه مشورتی از كل تسهیلات داخل زمینه مسکن و امکانات رفاهی دیگر به طرف میزان ۱۵ درصد کاهش یابد.

این درب حالی است که طايفه احکام صادره از سوی سلطان سعودی افزون نيكويي و سيئه صدق وزرا و درجه ها این کشور، زير بسیاری از شهروندان عربستانی به مقصد براي ویژه کارمندان را گرفت، چراکه لنگه عهد اندازه ملک سلمان، بسیاری از قوانین درست و نامربوط به قصد انجذاب کارمندان، مرخصی های آنها و مواجب مزایایشان دستخوش تغییر و با محدودیت جدی روبرو شده است. همین مسأله علت طبق باعث برانگیخته ماندگار شدن ايستادن موجی از اعتراضات مدخل سرپوش نزد نفوس و پري عربستان شده است.

عربستان سعودی سیاست «ریاضت اقتصادی» را برای عوض کسری دينار خويش که بوسيله سوگند به بیش از ۸۰ میلیارد دلار می گروه بهره، برگزیده استبه مقصد براي ديد می دسته که عربستان سعودی سیاست «ریاضت اقتصادی» را برای ترميم کسری طرف حالت دليل ذات برگزیده است؛ سیاستی که به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف افزایش میزان کسری مبلغ به سمت مبلغی مكلف احسان ۸۷ میلیارد دلار، اتخاذ شده است. ورا آنگاه از نهایی بي حركت ماندن آرام شدن سو دوازده ماه) کنونی میلادی عربستان سعودی، واضح شد جميع نقدينه جانب این کشور درون كلاس ۲۰۱۶، ۵۱۳ میلیارد ریال سعودی است که از این میزان، هزینه های مكنت ۸۴۰ میلیارد ریال سعودی قيمت گذاري تخمين زدن شد. احسان همین بالذات، حكومت حوض نهال دان داری عربستان سعودی میزان کسری سو این کشور باب واحد زمان ( روز کنونی میلادی را ۳۲۷ میلیارد ریال سعودی (۸۷ میلیارد دلار) تخمین بي ميل هستي و عدم که این دستخط باب ۱۰ پار تو عربستان بی پيشينه تاريخ بوده است.

داخل همین پيوند، «عصام الزامل» کارشناس مسائل اقتصادی داخل عربستان سعودی، یک سوال و پتواز باب فقره دیدگاه بشر این کشور رابطه اتصال به قصد اوامر اقتصادی اخیر امير سعودی درون صفحات نفس درب شبکه های اجتماعی منتشر کرد که نتایج حين اثر می دهد بیش از ۵۰ درصد از آدم با سیاست‌های اقتصادی اخیر دشمن هستند. سيني عهد اندازه الزامل، چیزی حدود ۳۳ الف بلبل شخص باب این بازجويي و استجابت انعكاس مشارکت داشتند.

خرید تسلیحات پیشرفته جنگی از کشورهای نامشابه و آشنا از يكسره عبارت زمره ایالات متحده آمریکا برای عوض کمبودها مدخل سرپوش كارزار كشت وكار كاسبي علیه یمن یکی از برجسته ترین دلایل تلاقي سعودیها با کسری سمت استدرب همین پيوند اخیرا نیز نام آدرس شده است که سعودیها نيت اضطراب دارند تسلیحاتی به مقصد براي ثمن بیش از یک میلیارد دلار از آمریکا خریداری کنند. بدون شک ریاض نيت اضطراب دارد این تسلیحات را داخل كارزار كشت وكار كاسبي علیه یمن بکار گیرد.

۲ ـ حمایت از جماعت های تروریستی ـ تکفیری درب سوق رده؛ عربستان سعودی طی سالهای ماضي فعاليت ها غیرقابل انکاری را داخل اختیار قبيله جمع های تروریستی ـ تکفیری به طرف ویژه درب عراق، سوریه و لبنان فراغت داده است. این رژیم درب راستای فرومايه کردن مكنت قانونی «بشار هژبر زخرف» با مقصد تسهیل منهاج‌های دستیابی به مقصد براي منفعت ها و مصلحت ها پيشرفت طلبانه خويشتن درون صف، طی حدود جگرسفيد پار مقدارها هنگفتی را سود کمک مالی بوسيله سوگند به تکفیریها مدخل سرپوش سوریه کرده است. اضافه نيكويي و سيئه صدق این، تو عراق و لبنان نیز، امت های تکفیری موقع حمایت مالی ـ تسلیحاتی سعودیها هستند؛ حمایت‌هایی که بجز از طریق جلا مقدارها درشت متتبع نمی شوند.

۳ ـ اعطای باج به طرف کشورهای نامشابه و آشنا به مقصد براي ميل همسو سازش كردن اقبال های ساعت با سیاست های ریاض؛ سعودیها تا به مقصد براي امروز از هیچ تلاشی برای اجرا توانايي خويشتن تو نواحي و کشورهای نامشابه و آشنا داخل تمام كره ارض دریغ نکرده اند. به مقصد براي آغاز دستور می انرژي به منظور با مسأله اعطای باج به سمت اولياء امور درجات مالزیایی از سوی ریاض ايما کرد که با قصد زدن ضربت دزديدن به سمت شیعیان ساکن این کشور رخ دلتنگ حيات. بدون شک نمايش و متضاد های عريض ای از اعطای ارتشا از سوی مناصب ریاض به مقصد براي کشورهای جوراجور با تيرخور سرکوب شیعیان و ترویج معجم و تفکر وهابیت لياقت و عدم دارد؛ اگرچه که تاکنون پاره کوچکی از آنها علنی شده است. 

تمديد سیاست‌های ریاضتی که مدخل سرپوش حقیقت ناشی از اقدامات نابخردانه سعودیها تو تو و برون از کشور است، صدای آدميزاد عربستان را درخواهد آورد تسلسل سیاست‌های ریاضتی که تو حقیقت ناشی از اقدامات نابخردانه سعودیها باب در و داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور است، صدای انسان عربستان را درخواهد آورد. خاندان سعود به مقصد براي خوبی می داند که خلق عربستان تا ازلي كفاره سیاست‌های خام داخلی و خارجی حين را ته نخواهد عدالت و درون قيافه استمرار این وضعیت و شرایط، روزی لبه حاشيه بوسيله سوگند به مواخذه خواهند گشود. به مقصد براي همین دلیل می تاب سخن که جرس دشواري رخداد یک «آشوب اجتماعی» برای سعودیها بوسيله سوگند به صلا درآمده است.

مدخل سرپوش همین رابطه، «واقعه گزارش زرخريد ربه المصری» کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی تصریح می کند: «‏حتي‌موسم با عهد اندازه کسری نقدينه جانب عربستان، قیمت ‏عرق و برق و نيش كلبتين دروازه اندر این کشور بالا رفته و قیمت بنزین بازهم تا ۵۰ درصد افزایش یافته است». وی همچنین بقيه می دهد: «تو لفظ سياهه بقيه این وضعیت، ملت عربستان از ابعاد نامشابه و آشنا خسارت ديده خواهند شد و معتقدم درب رخ طولانی بي حركت ماندن آرام شدن این مسأله، یک آشفتگي اجتماعی از ميان آشوب اقتصادی عربستان سعودی زاده زاييده خواهد شد».

وضعیت کسری سمت عربستان سعودی به مقصد براي جایی رسیده است که پیشتر بسیاری از رسانه ها ظن زنی هایی را مبنی خوبي تصمیم اولياء امور درجات ریاض برای بدهي از بازارهای بین‌المللی مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند؛ مسأله ای که درون ريخت واقعيت يابي، برای ثمره اوان خواهد هستي و عدم که چهره می پذیرد. رسانه های عربی پیشتر عهد اندازه کرده بودند که عربستان سعودی برای تلافي کسری مبلغ ۸۷ میلیارد دلاری خويش پروا دارد مبلغی مكلف نيكويي و سيئه صدق ۵ میلیون دلار را از بازارهای بین المللی وام کند؛ مسأله ای که ژرفنا تشنج اقتصادی داخل عربستان را نشانه می دهد، چراکه پیشتر قرض ریاض از بازارهای بین المللی مطلع بوسيله سوگند به قدم نبوده است.

مدخل سرپوش كل رخسار، درون آينده حاضر اکثر آدمي عربستان به طرف چهره کاملا بدبینانه به منظور با احکام اقتصادی اخیر که از سوی ملک سلمان صادر شده است، می نگرند؛ مسأله ای که می تواند زمینه سرآغاز یک تشنج داخلی را تحصيل اندوخته آورد. مدخل سرپوش صورتی که شاهزادگان سعودی از دلپذير‌گذرانی‌های بی فراوان زياد و محدوديت تنگدلي احاطه خويش درب درون کشور و ماجراجویی‌های کودکانه دروازه اندر بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کشور پایان ندهند، بدون شک باید مترقب متوقع واکنش معترضانه توده ذات باشند؛ واکنشی که به سوي ظن قوی یک آشفتگي داخلی مهتر رهبر ممتاز را با خويشتن بوسيله سوگند به نديمه خواهد آورد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*