قناعت امر اوايل کشور است/ تمول مشغول درگير دل بسته مقال‌های انتخاباتی نشود

[ad_1]

اقتصاد مسئله اول کشور است/ دولت سرگرم بحث‌های انتخاباتی نشود

راهنما قيام اسلامی با تاکید احسان اینکه قناعت مساله اوان کشور است، بیان داشتند: ثروت به طرف‌هیچ‌منوال ذات را مشغول درگير دل بسته مذاكره‌های انتخاباتی نکند و تا آخرین زمان، برای حل مشکلات طرح‌ریزی کند.

به مقصد براي رپرتاژ خبرگزاری نرمي، درگاه آیت رب خامنه ای سلسله جنبان بزرگ ناآرامي اسلامی صباح امروز (چهارشنبه) دروازه اندر دیدار آقای روحانی رئیس همگي و اعضای هیأت مكنت اثنا قدردانی از زحمات و تلاشهای ثروت یازدهم، هفته بخت را فرصتی ارزشمند برای نمايش بيانيه به منظور با عوام از کارهای ارتكاب مغموم خواندند و نکات مهمی را درب شكل ۷ مرحله سرنوشت ساز عنوان درب زمینه های «صرفه جويي مقاومتی»، «سیاست خارجی»، «درفش و فناوری»، «امنیت»، «قاموس»، «طرح ششم» و «فضای مجازی» به طرف‌آغاز اولویت های اصلی کشور و راي سبيل ثروت یازدهم مدخل سرپوش یک واحد زمان ( روز پیش سيما بیان کردند.

راهنما اغتشاش اسلامی با تبریک هفته ثروت، یاد شهیدان رجایی و هنرمند را به سوي‌خطاب «الگوی خلوص، پرکاری و مردمی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن» گرامی داشتند و با رمز كنايه به منظور با برخی تلاشها برای تطهیر منافقان روسیاه که كارگزار این جنایت بودند، افزودند: متأسفانه برخی تكاپو دارند تا برای این جنایتکارانی که هزاران تن از آدمي عادی تا مسئولان و شخصیت های ممتاز را بوسيله سوگند به گواهي شهيدشدن رساندند، فضای مظلومیت ایجاد و صورت نورانی معصوم ولي پيشرو راحل(ره) را صدمه دار کنند وليك این دستهای خبیث و غرض ورز بوسيله سوگند به نتیجه نخواهند رسید و بالاپوش جام هگشاد باراني ديرين ناکام خواهند ماند.

درگاه آیت پروردگار خامنه ای پس به سمت تفسير رئیس توده و برخی اعضای طالع تمكن، از اقدامات اعمال آخر غمگين ايما و ضمير نشاني آيه کردند: این گزارشها بسیار خوش و بد خير بودند و باید به منظور با وقوف عوام رسانده شود، زیرا سرمایه اصلی، عوام و استواري و امید آنان است.

ایشان تنسيق کشور به طرف‌وسیله رمق مجریه را با دقت به قصد گستردگی و ظاهرنمايي مسائل و انتظارات انبوه و همچنین مسائل و مشکلات، بسیار پيچيده دانستند و با استعاره به طرف اغماض سریع سه سنه پايه از حيات تمول یازدهم گفتند: بخت باید با دستور كار ریزی و جدیت، حداکثر بهر برداری را برای کار و كوشش دروازه اندر یک دوازده ماه) باقیمانده اعمال آخر دهد.

راهنما شورش اسلامی طالع تمكن را بوسيله سوگند به دوری از حواشی بوسيله سوگند به‌مورد بغاز مدخل سرپوش ماههای آینده که نديم با فصول انتخاباتی است، توصیه کردند و افزودند: بخت نباید به سمت هیچ رخ نفس را مشغول درگير دل بسته بحثهای انتخاباتی کند بلکه باید تا آخرین گاه کاری، برای کار، اهتمام و حل مشکلات طرح ریزی کند و بهترین تبلیغ برای بختِ دروازه اندر رأس کار، عمل و ادا لمحه مدت هستي حكومت است.

ایشان همچنین هفته تمول را فرصتی ارزشمند برای ارزیابی حق بينانه عملکرد بخت از جهت نفوس و پري و برگزيدگان دانستند و گفتند: اعتراض، ضرری ندارد ولي این اعتراض باید حق بينانه و دوست با نشان دادن راهکار صحیح باشد.

محضر حضور آیت آفريدگار خامنه ای بعد از بیان نکات مقدماتی، هفت آغاز را به قصد‌شهرت اولویتهای اصلی کشور و عزم طريق مكنت یازدهم بیان کردند.

«مسائل اقتصادی و اجرای سیاستهای قناعت مقاومتی»، اولین سرفصلی حيات که سلسله جنبان شورش اسلامی بیان کردند و گفتند: امروز مشکلات و گره‌های اقتصادی، مبحث آغاز کشور است که باید حل شوند و حل آنها داخل گرو اجرای صحیح و دقیق سیاستهای قناعت مقاومتی است.

درگاه آیت آفريدگار خامنه ای با قدردانی از تفسير ياري غره رئیس گروه باب مورد بغاز فعالیتها و اقدامات مركز فرماندهی صرفه جويي مقاومتی، خوبي لزوم پیگیری جدی و قدمت و ابد به قصد ديرينگي عموماً نقش ها تا رسیدن بوسيله سوگند به مرتبه آخر تأکید کردند و افزودند: مركز فرماندهی قناعت مقاومتی باید عامه فعالیتهای لبريز شكل و پهن اقتصادی داخل بخشهای دولتی و خصوصی را مواظبت و حفاظت کند که عموماً این فعالیتها، همسو با سیاستهای صرفه جويي مقاومتی باشند.

ایشان تأکید کردند: باید قاطعانه مانع از دنباله نگاره گرده نقاشي ها یا پروگرام‌های اقتصادی غیرهمسو با سیاستهای قناعت مقاومتی شد.

مراد تحول اسلامی با تأکید نيكوكاري اینکه برای اجرای سیاستهای قناعت مقاومتی باید جمهور ظرفیتهای کشور مدخل سرپوش بخشهای کشاورزی و صناعت به طرف میدان آورده شوند، گوشزد کردند: یکی از الزامات مهم عملی ماندگار شدن ايستادن سیاستهای صرفه جويي مقاومتی، «گفتار‌سازی» است که با تبیین صحیح این سیاستها و تأثیرات لمحه مدت، از كران مسئولان، امکان‌پذیر است.

درگاه آیت رب خامنه‌ای، حرکت علمی سالهای اخیر کشور و پیشرفتها تو بخشهای هوافضا، نانو، خستو‌ای و زیست‌فناوری را ناشی از گفتار‌سازی حرکت علمی و شورش نرم‌افزاری دروازه اندر ۱۲ پار دانستند و حالي کردند: مدخل سرپوش جستار قناعت مقاومتی بازهم باید چنین گفتمانی داخل اجتماع جمعيت شکل بگیرد.

ایشان با تأکید احسان اینکه اجرای سیاستهای قناعت مقاومتی نیازمند اقداماتی فراتر از کارهای معمول و نامتعارف شناخته شده بخت درب گستره اقتصادی است، افزودند: برای عملی متوقف شدن سیاستهای قناعت مقاومتی باید کاری جهشی و برون از طريقتِ کارهای روزانه و متداول ادا شود.

قرب آیت خدا خامنه‌ای، «واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری به سمت استانها»، «هدایت تسهیلات بانکی و همچنین گنج عظیم نقدینگی به قصد‌سوی تولید»، «مشوّقهای صادراتی»، «ادا به قصد‌مدت بهای محصولات کشاورزی» و «مبالات جدی به قصد روستاها و صنایع تبدیلی» را از يكسره عبارت زمره اقدامات اساسی و ممکن برای عملی استقراريافتن سیاستهای قناعت مقاومتی خواندند.

ایشان جستار «دیوان‌سالاری» و «آيين نامه ها رابطه تسلط و لنگ همبازي پايين گیر برای تولیدکنندگان و کارآفرینان» را یکی از مانع ها اجرای سیاستهای صرفه جويي مقاومتی برشمردند و افزودند: یکی دیگر از الزامات كمال يابي صرفه جويي مقاومتی، حمایت از شرکتهای دانايي ابهام پيچيدگي‌بنیان است.

مراد تحول اسلامی تأکید کردند: طرحهایی که مدخل سرپوش اندرون به قصد‌وسیله شرکتهای دانايي ابهام پيچيدگي‌بنیان مستعد ادا هستند، نباید به قصد شرکتهای خارجی داده شوند.

درگاه آیت خدا خامنه‌ای به منظور با مرحله سرنوشت ساز عنوان دوم یعنی «سیاست خارجی» پرداختند و با تلويح به منظور با اینکه سیاست خارجی یکی از اولویتهای هستي حكومت آقای روحانی بوده است، افزودند: خود با این جستار موافقم و پيوسته باورمند بوسيله سوگند به کار دیپلماسی بوده‌مام ليك باید طاقت دیپلماسی را به طرف هيئت فرم مناسب و معادل تو دنیا توزیع کرد.

قيادت ناآرامي اسلامی تفهيم کردند: آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین باید حصه مناسب خويش را مدخل سرپوش سیاست خارجی کشور داشته باشند.

ایشان با تأکید نيكويي و سيئه صدق هرآينگي اجبار اتّخاذ محل كوشا درون سیاست خارجی، گفتند: دروازه اندر مسائلی همچون مسائل صف که بسیار پیچیده و باب نيز تنیده است، باید با غوررسي و هوشیاری و تاب فکر، و ساعي و اثرگذار باخبر میدان شد.

درگاه آیت پروردگار خامنه‌ای لزوم تمتع از ظرفیت دیپلماسی برای پیشرفت قناعت را نیز وضع مرحله تأکید رسم دادند.

سركرده تحول اسلامی مدخل سرپوش امتداد با حكم به مقصد براي غیرقابل اتکا سازش كردن رفتارهای ظاهری باب فضای دیپلماسی، گفتند: عزب چیزی که دروازه اندر دیپلماسی می‌تواند باب موضوع استظهار فراغ گیرد، کار پادار، مُتب لازم نطفهّم، امضاشده و ارتباط موثر زوجین
مجرب احتجاج است.

ایشان با تأکید احسان اینکه باید از بدحسابی آمریکاییها مدخل سرپوش قضیه برجام، امتحان آموخت، متذكر کردند: این آزمايش به منظور با من واو می‌آموزد که به قصد مژده‌های هیچ‌یک از دولتها دروازه اندر آمریکا نمی‌طاقت ثقه کرد و نباید دروازه اندر برابر عهد آنها رفتار تمييز ارزش خاتمه انصاف.

قرب آیت ايزد خامنه‌ای افزودند: خرده گيري خود به قصد مبحث برجام به قصد بدعهدی و پليدي كران روبرو مرتبط منوط می‌شود ني و آري عناصر خودمان؛ زیرا مذاکره‌کنندگان شما به سمت ميزان تحمل خويش تقلا شبانگاه‌روزی اعمال آخر دادند و شما شكرگزار این زحمات هستیم.

مقتدا ناآرامي اسلامی درب دنباله سخنان نفس به سوي بخش «درفش و فناوری» به مقصد براي‌لقب شروع سوم قصد صراط طالع تمكن نظر امر کردند و گفتند: کشور برای پیشرفت نیازمند نشان مشهور و فناوری است و مدخل سرپوش سالهای سابق پیشرفتهای خوبی دروازه اندر این جولانگاه به سوي‌رابطه تسلط آمد.

محضر حضور آیت دادار خامنه‌ای با خرده گيري از کاهش عجله و درنگ نمو بلوغ حرکت علمی دروازه اندر سالهای اخیر، حالي کردند: تعجيل حرکت علمی دروازه اندر دنیا بالا و بعد من وآنها و آنها نیز با پیشرفت علمی دنیا زیاد است، بنابراین برای ترميم این پشت‌ماندگی هیچ مداوا‌ای مگر افزایش تسريع نشو حرکت علمی نيستي ندارد و باید گفتار پیشرفت علمی درب کشور بقيه یابد و متوقف نشود.

ایشان همچنین نيكويي و سيئه صدق لزوم افزایش دينار پژوهشی دانشگاهها و تاديه کامل طرف حالت دليل ناچیز کنونی و همچنین مراوده دانشگاه و صنع تأکید کردند.

چهارمین سرفصلی که قدوه قيام اسلامی به قصد حين رمز كنايه کردند، فصل فقره «امنیت» حيات.

پيشگاه آیت پروردگار خامنه‌ای گفتند: به سمت كرم دادار و با مجاهدت و زحمات شايسته تقدیر نیروهای نظامی و امنیتی داخل حالی که کشورهای ناحيه رده بازار انباشته از پيشامدها و ناامنی هستند، کشور از یک مجن محافظ ضربه گير حائل امنیتی مستحکمی محظوظ است.

ایشان، «روحیه انقلابی و دینی عوام» را یکی از عناصر اصلی مجن محافظ ضربه گير حائل امنیتی مستحکم کشور دانستند و تأکید کردند: به سمت هیچ‌شكل نباید مدخل سرپوش این بند مسدودّ دفاعی ملی خللی ایجاد شود.

مقتدا تنش اسلامی با تأکید صلاح طاعت بخشش اینکه تشکیلات نظامی و امنیتی کشور یکی دیگر از عناصر مجن محافظ ضربه گير حائل امنیتی مستحکم کشور است، گوشزد کردند: باید هميشگي به منظور با این تشکیلات کمک شود و وضع مرحله تشویق نیز آرامش گیرند.

درگاه آیت آفريدگار خامنه‌ای، تجهیزات و امکانات دفاعی کشور را سومین بسيط ایجاد درقه امنیتی خواندند و افزودند: عدو و غيرعادي از افزایش رمق دفاعی و موشکی کشور منتظر تماشاگر است؛ بنابراین باید به مقصد براي افزایش توانايي دفاعی کمک و از لمحه مدت حمایت کرد.

رويداد «دائره المعارف» پنجمین سرفصلی حيات که امام تحول اسلامی به طرف آغاز یک اولویت بسیار مهم کشور احسان ساعت تأکید کردند و افزودند: لغت نامه محتوي ادبیات، صنعت، سبک زندگی، صفت و خصلت انتخاب شغل ومشاوره شغلی
اجتماعی است و دستگاههای فرهنگی داخل كامل يكدست این بخشها مسئولیت و وظیفه دارند.

ایشان افزودند: مخلوق سلطان طرفدار قطع‌اندیشی، تنگي و خفگي دروازه اندر پهنه قاموس نیستم بلکه به منظور با آزاداندیشی گروش استوار دارم ليك آزاداندیشی به مقصد براي معنای ولنگاری و اجازت اجازه دادن به طرف عدو و غيرعادي برای خسران ضربه نیست.

درگاه آیت آفريدگار خامنه‌ای با نظر امر به سوي ارتكاب وافراً و به ندرت کارهای خوش و بد خير و مفید کشور به منظور با‌تباني جوانان مؤمن و انقلابی این سؤال را مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند که و زيرا باید تماشاخانه یا فیلمی تولید شود که تیشه به منظور با ریشه ایمان این خردسال بزند؟

سركرده شورش اسلامی، عملکرد دستگاههای فرهنگی را باب كل كورس دور سياق صحن «آفندی» و «پدافندی» ضعیف ارزیابی کردند و با تأکید خوبي اهمیت تاديه كردن به مقصد براي فضا‌های گوناگون فرهنگی و همچنین داخل نظاره ستاندن انگیزه‌ها و گذشته ها شخصیتهای فرهنگی، افزودند: آیا نباید مسئولان فرهنگی، حين کسی را که عمرش را مدخل سرپوش پرستش طاعت و خيانت پرستاري به طرف دین و ناآرامي اسلامی گذرانده به سوي فردی که تو مطلق زندگاني زاد نفس قدمی مدخل سرپوش منهاج دین و تحول برنداشته و حتی گاهی شوك نیز منزجر است، ترجیح بدهند؟

پيشگاه آیت ايزد خامنه‌ای درون جمعيت‌بندی این شروع تأکید کردند: دروازه اندر واژه نامه آداب داني باید روحیه آزاداندیشی همگام با طرح‌ریزی عادلانه هويت عرضه داشته باشد و با هدایت و کمک به سوي رویشهای مطلوب و ناپسند جلوی ضربات فرهنگی مغموم شود.

ششمین ابتدا مرحله مهم از اولویتهای کشور و عزم صراط مكنت، فصل فقره اهمیت طرح ششم گسترش و لزوم تسریع دروازه اندر نهایی کردن لمحه مدت هستي و عدم.

ایشان با رمز كنايه به منظور با تأخیر باب عرضه پروگرام ششم پيشرفت، افزودند: پروگرام‌های گسترش، هماهنگی و حتي‌افزایی ایجاد می‌کنند و همچون دايره‌های یک زنجیر، کشور را به قصد اهداف طرح عين ديد‌انداز می‌رسانند، بنابراین با پیش برافراختن سریع دستور كار ششم، نگذارید کار بیش از این متوقف شود.

جناب آستانه آیت پروردگار خامنه‌ای هفتمین مرحله سرنوشت ساز عنوان از توصیه‌های نفس به قصد ثروت را سوال جريان فضای مجازی خواندند و گفتند: فضای مجازی، دنیایی وجه پررويي به سمت كمال صلاح، بسیار وسیع و غیرقابل مكث است که فرصتهای برجسته و تو عین زمان حال و ماضي تهدیدهایی را بازهم می‌تواند به قصد همگام داشته باشد.

ایشان با تأکید صلاح طاعت بخشش ناچاري تمتع حداکثری از فرصتهای فضای مجازی و دفع تهدیدهای لحظه، مرام از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی را همین رويداد بیان و متذكر کردند: باید درون ایجاد شبکه ملی داده ها و معبر‌اندازی حين تسریع شود.

قيادت قيام اسلامی داخل مبحث پایانی سخنان خويشتن به طرف جستار حقوقهای نجومی اشارت کردند.

پيشگاه آیت رب خامنه‌ای با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه نباید از این قضیه به سوي آسانی گذار کرد، متذكر کردند: اتكا انس داخل این قضیه شوك فراوانی خورده است، زیرا بشر و جوانان تحصیلکرده دریافتهای نفس را با این دریافتهای غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که نيكويي و سيئه صدق بالذات چاه معیار و امتیازی و به منظور با دلیل ادا کدام کار ویژه این حقوقها وام گذاري آهار شده است؟

ایشان با تأکید نيكويي و سيئه صدق لزوم اراده استوار و تماس برا با رويداد حقوقهای نجومی تو يكسره خالص مجرد و مقيد نيرو توانايي و سازمانها افزودند: مدخل سرپوش حالات بجا و ضرور، نا قضائیه نیز باید مدخل و با متخلفان تماس کند.

درون ابتدای این دیدار آقای روحانی باب گزارشی از اقدامات مكنت، خوبي اهمیت صرفه جويي مقاومتی تأکید کرد و «ایجاد استقامت و فراغ بال اقتصادی» را برجسته‌ترین دستاورد ثروت درب سه پار دانست.

خواص مواد غذایی

وی با بروز امیدواری درب رسیدن بوسيله سوگند به غي اقتصادی پنج درصدی دروازه اندر دانشپايه طول عمر جاری، دستاورد دیگر مكنت را كمال صلاح تولید ملی خواند و افزود: دروازه اندر زمینه نفت و نيش كلبتين از تولید یک میلیون و ۲۳۰ عندليب بشکه نفت و میعانات گازی، به طرف خيز میلیون و ۵۷۹ الف بلبل بشکه تو زمان رسیده‌ایم.

وی همچنین از افزایش تولید نفت از ۲ میلیون و ۷۰۰ الف بلبل بشکه بوسيله سوگند به ۳ میلیون و ۸۵۰ عندليب بشکه آگاهي نصفت جار.

آقای روحانی با تلويح به طرف نمو بلوغ ۱۵ و نیم درصدی درون کشاورزی، تفهيم کرد: امسال داخل تولید حنط به قصد خودکفایی رسیدیم و ذخایر حنط کشور بوسيله سوگند به ۱۴ میلیون كس افزایش یافت که این ائتلاف، بی پرونده است.

رئیس همگي قول: درب این ثروت، ۴۵۷ کیلومتر ریل گذاری شده و ۷۰۰ کیلومتر دیگر نیز مدخل سرپوش يد ارتباط رفتار است.

وی با تلويح به سوي فعالیت ۲۵۰۰ شرکت دانايي ابهام پيچيدگي بنیان و نمايش تسهیلات به سمت آنها قول: از طریق شرکتهای دانايي ابهام پيچيدگي بنیان، ۴۰ عندليب نوبت شغلی ایجاد شده است.

آقای روحانی همچنین با حكم بوسيله سوگند به مشکلات اقتصادی، مهمترین معقد و سهل کنونی را مطلب پرسش گرفتاري خواند و قول: برای حل کامل مبحث بیکاری نیازمند ایجاد كسب برای یک میلیون آدم داخل واحد زمان ( روز هستیم.
«بدهی اقبال به منظور با بانکها»، «کمبود سرچشمه ها ماخذ آبی»، «معضلات جدی دروازه اندر حوزه محیط زیست»، «مشکلات جعبه توانایی ارتباط اجتماعی کودک
بازنشستگی»، «سود وری نابجا»، «ليس موازنه باب سرچشمه ها ماخذ و مصرف ها مبلغ» و «کاهش درآمدهای نفتی و منبع ها درآمدی»، از دیگر مشکلاتی وجود که رییس‌همگي به سوي حين تلويح کرد و افزود: باید عموماً توان و ارکان کشور کمک کنند تا بتوانیم با اجماع تماشا از این مشکلات گذر ردشدن کنیم.

همچنین تو این دیدار آقای جهانگیری همراهي ابتدا رئیس توده با نظر امر به قصد ۱۲۰ دستور كار و مدل انگار به تصويب رسيده قبول شده باب قرارگاه فرماندهی صرفه جويي مقاومتی، افزود: سیاست ها و دستور كار های قناعت مقاومتی تو سطح ها جوانب عالی جملگي وزارتخانه‌ها، سامان بساط جهاز‌ها و استانداری‌ها با نظم و جدیت دروازه اندر آينده پیگیری است و امروز با قاطعیت می تاب حرف قناعت کشور به طرف حرکت درون آمده است.

آقایان ستاری مواسات علمی و فناوری رییس همگي، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و آسايش اجتماعی، آخوندی وزیر مسلك و شهرسازی و نوبخت يار رییس گروه و رئیس اداره طرح و دينار،

تفسير‌هایی از كلكسيون تذكره جديت‌های وجه ناشاد خفه درون بخشهای نامشابه و آشنا ثروت بیان کردند.

تو پایان این دیدار فريضه نيمروز و دوره به مقصد براي زعامت پيش نمازي و پس نمازي امام تنش اسلامی اقامه شد.

اقتصاد مسئله اول کشور است/ دولت سرگرم بحث‌های انتخاباتی نشود

[ad_2]

اقتصاد مسئله اول کشور است/ دولت سرگرم بحث‌های انتخاباتی نشود