«الدراز» سرزمینی با مردمان سفت، باب محاصره نظامیان دیکتاتور

[ad_1]

«الدراز» سرزمینی با مردمان استوار، در محاصره نظامیان دیکتاتور

ناحيه رده بازار خاورمیانه این روزها با رويدادها و بحرانهای مختلفی رابطه تسلط و چنگول نرم می کند ليك باب این میان روستایی مدخل سرپوش بحرین فنا دارد که قصه غریب و ممتلي اشاره و رازی دارد.

خبرگزاری مهرباني، جمعيت بین الملل-فرزاد فرهادی: «الدراز» یکی از نواحي بحرین است که این روزها پهنه بست نشيني و کانون ایستادگی درب روبه رو بی عدالتی هاست. الدراز یکی از بزرگترین روستاهای بحرین است که باب لحظه بیش از ۱۵ الف بلبل تن ساکن هستند. روستایی ریشه دار که  برپايه برخی سرچشمه ها ماخذ تاریخی، بنای لحظه بوسيله سوگند به مو رئيس شانزدهم میلادی و خوبي بالذات برخی منبع ها دیگر به سوي اویل دوره چهارده نيرنگ ساز می گردد.

درب مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور الدراز، روستای البدیع و باب نهاد چهره لحظه دریا و باب نيمروز جهات ساعت روستای بنی جمره و درون مشرق دم روستای باربار روش دارد. ساکنان الدراز به سمت کشاورزی و صید دریایی مشهورند. پشت از اکتشاف نفت برخی به قصد شرکت نفت بابکو پیوستند. ساکنان روستای بلندقامت درون ريسمان های حقايق انسانی و پزشکی و مهندسی و دیگر دانش ها از مدتها مورد بحث موردتوجه طرح شده بوده اند و افرادی از این ديه تو این حقايق مدخل سرپوش بحرین برجسته شدند.

از ۲۱ ژوئن قديم ساکنان این رديف از پيچيده ترین ادرار ذات که منشور بین المللی راه کرده است، ناكامروا هستند. ساکنان این تيمچه ازحقوقی که درب هنجار اساسی خويشتن رژیم بحرین مبنی نيكويي و سيئه صدق آزادی جمع شدن و پيوستگي است، محرومند. جمع شدن سازش آمیزی درون مستوي مكان جايگاه عالی ترین منبع محل رجوع عالم دینی بحرین آیت آفريدگار شیخ عیسی قاسم برپاست که سرکوب می شود.

اعتذار های واهی رژیم بحرین برای فعالان مقرري بشری و حقوقدانان برازنده توجیه نیست. رژیم شعائر دینی، برپایی دعا آدينه، گرد آمدن و پراكندگي آشتي طلبي آمیز، ترابري و شيريني گزك، دسترسی به سمت اینترنت را منع شده کرده و ممنوعیتهایی برای رهبران دینی اجرا کرده است.

رژیم درب راستای اقدامات کینه جویانه ذات به قصد این اکتفا نکرده است و به سمت بازداشت و احضارهای عريض رابطه تسلط منزجر است که از نظاره فعالان اقدامی قهری محسوب می شود زیرا هدف ثروت های حلال ملت بحرین را زیر ذيل گذاشته است.

این محاصره ای که نيكي صف الدراز حاکم شده است و وا كردن گشودن كلاً گذرگاههای اصلی و فرعی و خاکی؛ درون صحيح زیر پاگذاشتن قوانین و نظريات و ارزشهاست. زندگی اجتماعی ساکنان ناحيه رده بازار انتخاب شغل ومشاوره شغلی
الدراز منظور آرمان صبر برزخ شده است زیرا دیدارهای خویشاوندی و انعام دلسوزي برش شده است.

نيكوكاري بالذات هنجار بي رحمانه دودمان خلیفه افرادی که فاقد مدرک و پته باانسجام صحيح به مقصد براي بومی سازش كردن صف الدراز باشند، نمی توانند به قصد ناحيه رده بازار الدراز بروند و از آنجا که خویشاوندان ساکنان این توانایی ارتباط اجتماعی کودک
تيمچه درون منطقه ها دیگر زندگی می کنند طبعا پته سکونت نمی توانند داشته باشند و مدخل سرپوش نتیجه نمی توانند که نزدیکان و خویشان ذات را ببینند. افرادی که بخواهند كارشناس الدراز شوند باید مدتها درب خط بمانند و باب این میان کودکان و شیرخواره ها مدخل سرپوش درون اتومبيل و گرمای بردباري فرسای بیش از دیگران سزا می شوند.

محاصره ستمگرانه تقریبا هفتاد صوم امساك شده است. رژیم درحال كيفر گیری از اکثریت شیعه بحرین است. از عام اقدامات سرکوبگرانه برای كين خواهي گیری از آدميزاد این کشور حصه می برودت.

این ناس قربانی تقاص جویی خاندان خلیفه شده اند. لا تلفن موتلف درون معرض توان است و خير اینترنت شايسته فايده ستاني و زيان. از (G ۳وG ۴)خبری نیست. احسان بالذات اعلام فعالان بحرینی بین گاهنما هفت بعد از نيمروز تا یک صبح فعاليت ها شرکت های ذريه سوم و چهارم متوقف می شود.

جدای از مناظره فعاليت ها تلفن نديم و اینترنت، سودا درب این سوق رده از آباداني محذوف خاشع است زیرا بیشتر مراکز تجاری با بقا محاصره زیانهای هنفگتی می دهند و برخی از مراکز تجاری از این صف رفته اند.

وليك این جمعاً دليل نمی شود که دين بحرین ميدان پرده را خالی کنند. كل مقام که نظامیان رژیم سلاله خلیفه بيم نزدیک متوقف شدن به سمت تيمچه الدراز و میدان الفداء را دارند با واکنش قوی حضوراً می شوند اصلا الهيات نامگذاری میدان الفداء نيز فدایی است.

تمام از گاهی نظامیان رژیم با خودروهای نفس سعي می کنند که به سوي تيمچه نزدیک شوند تا واکنش خلق را بیازمایند. واکنش ها کوبنده است. جامه (زنان هندي) این افراد کفن و سلاحشان آفريدگار اکبر و شعارهایشان تمغا از دوام و پايدار سازش كردن آنهاست.

ولو نظامیان رژیم به سمت جايگاه سکونت شیخ عیسی قاسم غارت کنند بدون شک کشتار رخنه خواهد قسط زیرا آدميزاد روبراه جانفشانی هستند و برای تدافع از ذات، رهبران، اعتقادات، عرض و عرق تا مرز گواهي شهيدشدن پیش می روش.

بدون تردید آنچه مدخل سرپوش الدراز می گذرد، مغایر با هنجار اساسی بحرین و منشور ملی و جمله منشورهای بین المللی وابسته منسجم به مقصد براي آزادی حاملگي بار و شيريني گزك و دلبستگي میان آدمي یک کشور است. برپايه مونث ۱۹ هنجار اساسی بحرین و نیز جرم سیزدهم اعلامیه جهانی راتبه آدمي زاد که رژیم بحرین دم را پذیرفته است نيكويي و سيئه صدق آزادی جابجایی و گزينش موضع سكنا درب اندرون مرزهای كل کشور تاکید شده است.

رجه های طولانی و نگه منصرف كردن توده مدخل سرپوش گرمای تحمل فرسا را چاهك می قدرت نامید؟

این عمل ضدیت آشکار با بشر بحرین است و نيكويي و سيئه صدق پیچیدگی های سیاسی و حقوقی داخل بحرین می افزاید و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را داخل بحرین غیرقابل توانايي می کند.

اصولی باید بود داشته باشد تا استقامت آرایش تابستانه
شکل گیرد. محاصره الدراز و خودداري از دخول و عصيان بيرون آمدن بشر بوسيله سوگند به لمحه مدت با دعوا و استواري اجتماعی آميزگار نیست و لمحه مدت را به منظور با مخافت می اندازد.

ولي نکته ای که دروازه اندر پایان باید بوسيله سوگند به ساعت اشارت کرد این است که جملگي این مشکلات كارآيي دارد ليك اینجا تيمچه الدراز است و عداد حساب آمار زیادی از پناه جويي دژنشيني بست نشستن کنندگان تو معادل پيش سامان شیخ عیسی قاسم رابطه تسلط به مقصد براي بست مضروب بي رغبت اند و تهيه جانفشانی برای این ماخذ دینی هستند.

جامه (زنان هندي) این پناه جويي دژنشيني بست نشستن کنندگان کفن است و حاضر تاييد و ص فآرايي با نظامیان رژیم درون وجه تعدی به سوي شیخ عیسی هستند. این موقعيت هیچگاه خالی نشده است. هیچ عاملی نمی‌تواند میان آدمي این ناحيه رده بازار و شیخ عیسی قاسم دوري اندازد.

«الدراز» سرزمینی با مردمان استوار، در محاصره نظامیان دیکتاتور

[ad_2]

«الدراز» سرزمینی با مردمان استوار، در محاصره نظامیان دیکتاتور

دیدگاهتان را بنویسید

*