امنیت کشورهای حوزه خلیج ايران امنیت سمج است

[ad_1]

رئیس جمهوری سمج داخل سخنانی با بیان اینکه قاهره سعي می کند با کشورهای نامشابه و آشنا روابط متوازنی برپا سنقر کند، حرف: امنیت کشورهای حاشیه خلیج ايران امنیت پافشاري كننده است.

به مقصد براي رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به منظور با شيريني گزك از النشره، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری سمج باب سخنانی ذمر آوند شرط کرد: قاهره تقلا می کند تا روابط متوازنی را با کشورهای نامشابه و آشنا باژ سازد.

نيكوكاري بالذات این بيانيه، السیسی درون همین ربط اظهار داشت: هیچکس نمی تواند به قصد سمج آسیب مطلع کند و نیروهای امنیتی داخل آمادگی کامل به سوي نوك و دامنه در می برند.

وی همچنین با تأکید نيكي لزوم تجدیدنظر برخی اقبال های صف تو موضع ها خويش، تصریح کرد: امنیت کشورهای حاشیه خلیج ايران امنیت سمج است.

[ad_2]