تعيين سرپرست مدیریت وسعت بسط دادن سرمایه انسانی دانشگاه

[ad_1]

هم دستي بسط مدیریت و منبع ها انسانی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاد اهواز درب حکمی دکتر امیر دانیایی را بوسيله سوگند به جانب سرپرست مدیریت بسط سرمایه انسانی دانشگاه تعيين کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*