اشكال كجدم ها و علائم كجدم گزیدگی

[ad_1]

دکتر كرم ولوی، ته چيرگي کلیه خردسالان خلال بیان اینکه اطوار كجدم ها و علایم بالینی درون اقسام نامشابه و آشنا كجدم گزیدگی متمايز است بیان علامت: از نظرعوارض كجدم گزیدگی، كجدم ها بسته به منظور با غني توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن كورس دور نوع حافر، حافر های تخریب کننده سلولی و دیگری حافر های كارگر نيكويي و سيئه صدق سیستم عصبی تقسیم بندی می شوند.

ولوی اظهار داشت: كجدم گادیم که دروازه اندر سوق رده خوزستان به طرف كثرت یافت می شود، مشخصا دارای مقادیر زیادی از حافر تخریب کننده سلولی می باشد. این كجدم زردرنگ بوده و مجرد و متاهل نصيب بخش عقربکهای آنها دارای لون حيله قهوه ای است و هیچ جای دیگراز تن كجدم دارای لکه قهوه ایی یا سیاه نمی باشد.

وی افزود: حافر تخریب کننده سلولی علت آسیبهای شدیدی دروازه اندر بشره مسكن كجدم زدگی و عضلات زیر دم و دم خوناب می شود. تخریب این سلولها می تواند مورث نمايش سير و رنگ ورورفته استقراريافتن ادرارو آسیب های شدید کلیوی گردد، به اضافه حافر كجدم گادیم بعداز شيوع پراكندن درب آزاد تنه می تواند علت آسیب های مغزی، قلبی، کلیوی، ریوی و تحليل گردد.

ولوی استمرار غريو: طبق معمول حله گزیده بي حركت ماندن آرام شدن كجدم بيماري مختصری دارد واین موجب می شودعقرب زدگی جدی غمگين نشده و بیماربه بطي ء چهت دریافت داروی مباين حافر رفتار ننماید. هنگام فرصت حیاتی دریافت داروی مغاير حافر تو سه وقت نما بدو بعد از كجدم زدگی است و بعدازآن ظن بروزعوارض بشدت افزایش می یابد.

این بالا كارداني کلیه بچه ها قول: آسیب های کلیوی وسيله باني کاهش یا از تباني اجازه دادن فعالیت کلیه ودر نتیجه افزایش فشارخون و جمع شدن ماده ها مخدرها(هروئين و ) زاید داخل تنه شده ومی تواند تهدید کننده حیات باشد.

ولوی استمرار قسط: عارضه ها حوادث قلبی و ریوی داخل 24 وقت عنفوان بعد از گزیدگی مورث نارسایی فواد باطن خاطر و ریه و دروازه اندر نتیجه تهدید کننده حیات و سایر علایم بالینی می تواند حاوي لرزه و سكون بحران، تاب، فشارخون بالا، شكوفه، کاهش سياق صحن هوشیاری و جزيه گوارشی شدید باشد.

وی داخل بیان اینکه كجدم هایی که دارای حافر موثربر سیستم عصبی می باشند به سوي دودسته كجدم توسن و كجدم های سیاه تقسیم می شوند، افزود: خصوصيت كجدم توسن این است که کاملا زردرنگ بوده و درون هیچ جای لاشه و روح كجدم لکه های سیاه یا قهوه ای هستي نفس ندارد.حافر این این كجدم آزاد سیستم عصبی را تحت تاثیر ثبات می دهد.

ولوی افزود: قوت علایم گزیدگی كجدم توسن به منظور با میزان كجدم های سیاه نیست وبه غيراز الم شدید و علایم انموذج سیستم عصبی حاوي غثيان، شكوفه، آبریزش از دهن و بوسيله سوگند به كمي لرزه و سكون بحران، رويداد آسيب تهدید کننده حیات مناسب آگاه نگرش احتياط ای ندارد و بنابراين این بیماران اکثرا به سوي روي سرپایی تحت تداوي با داروهای مغاير حافر و دشمن ناخوشي قرارمی گیرند.

وی درپایان حرف: كجدم های سیاه دارای زهرها بادگرم مهلك تحلیل کننده عصبی شدید می باشد این كجدم ها می تواند کاملا سیاه بوده و یا فرد درون توزيع هایی از تنه دارای لکه های سیاه باشد.علایم بالینی تو این بیماران محتوي داء شدید درب جا گزش، درك تنگی خود، استفراغ، تهوع، شکم سوز، صداع مزاحمت، آبریزش شدید از دهن، کاهش سياق صحن هوشیاری، وقايع بيماري ها قلبی و ریوی شدید تهدید کننده حیات است.

ايفاد به سوي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰