اهداف افشاگری ژرمن‌ها علیه آنکارا/اسباب رویگردانی مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور از ترکیه

[ad_1]

اهداف افشاگری ژرمن‌ها علیه آنکارا/علل رویگردانی غرب از ترکیه

انتها پشت از بخشايش پنج دانشپايه طول عمر از تشنج سوریه، مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور برای اولین وهله بر به سمت موضوعی افشا کرد که جریان دوام از نيز ابتدا حكم لحظه را ديباچه اسم می کرد ليك این افشاگری دیرهنگام با چاه هدفی اعمال آخر شده است.

خبرگزاری مهرباني، امت بین الملل-عبدالحمید بیاتی:  شبکه ARD آلمان با اتكا بوسيله سوگند به اسناد محرمانه وازرت کشور ژرمن ها شهرت کرده که ترکیه تبدیل به مقصد براي هاب تروریست ها مدخل سرپوش خاورماینه شده ولي اولياء امور درجات آنکارا زیر مرتبه این مبحث نمی رويه.

ارچه شرح ژرمنها سعی کرده گروههایی مثل وقتي حماس و جریان اخوان المسلمین مدخل سرپوش پررو را دروازه اندر کنار گروههای افراطی درون سوریه صبر دهد منتها از حیث تماس آنکارا با جریانهای تروریستی داخل سوریه دارا اهمیت است.

خوبي بالذات بيانيه هایی که حكومت کشور آلمان فرقه آوری کرده، «رجب طیب ادوغان» رئیس گروه ترکیه و دولتش از اخوان المسلمین دروازه اندر پررو و قبيله جمع‌های متعددی دروازه اندر سوریه حمایت می‌کند. حمایت و برملا همبستگی متعدد فرقه حاکم داد و وسعت بسط دادن و اردوغان از اخوان المسلمین پررو و حماس رد دهنده وابستگی عقیدتی این طالع تمكن به مقصد براي اخوان‌المسلمین است.

این اولین پاس است که مكنت آلمان به مقصد براي بستگي مستقیم مناصب ترکیه با امت‌هایی چون كه حماس و اخوان‌المسلمین ايما می‌کند.

دلایل افشاگری ژرمن ها

آلمان تو حالی رابطه تسلط به منظور با این افشاگری منزجر که بعد از رخداد کودتای بي انتها بدبخت ۱۵ جولای، روابط آنکارا با کشورهای غربی به قصد سردی گرائید و عمل آلمان درجلوگیری از سخنرانی اردوغان برای هواداران فرقه داد و وسعت بسط دادن باب این کشور علت طبق باعث تشدید اختلافات میان آنکارا و برلین شد.

بعد از کودتای بدعاقبت ترکیه، تمام يوم دوره صلاح طاعت بخشش قوت بحران ها میان ترکیه و کشورهای غربی افزوده شد و جابجايي اردوغان به طرف روسیه و دیدار وی با «ولادیمیر پوتین» رئیس توده روسیه و تاکید خيز كرانه نيكويي و سيئه صدق لزوم افزایش روابط، احسان حساسیت و عصبانیت غربی ها از اردوغان و ترکیه افزود.

داخل این میان کشورهای غربی برای تحت زور ثبات اجازه دادن ترکیه مذاكره بازداشت افراد درمظان و مبرا نامعلوم بوسيله سوگند به شرکت مدخل سرپوش کودتای بدعاقبت، خلع کارکنان و تعطیل کردن موسسات دراین کشور را بسیار مهر کردند و انتقادهایی را باب این انس آگاه آنکارا نمودند و باب تعويض ترکیه نیز تهدید کرد که چنانچه اتحادیه اروپا سازش آزادی حشر تو اروپا را برای شهروندان ترکیه اعمال نکند آنکارا وفاق با بروکسل را مدخل سرپوش مناسبت مهاجرین نسخ می کند.

این تهدید ترکیه پیام روشنی وجود برای آلمان ها که بیشترین آسیب را مدخل سرپوش سنه پايه ۲۰۱۵ از سیل مهاجرین حمول شده بودند. آلمان درب پار برای بازنشسته کردن ترکیه برای رفتار حيث انگيزه کاهش سیل نهوض و ولادت توقف به قصد اروپا مجبور به مقصد براي اجازه دادن امتیازهای زیادی به سوي آنکارا شد ليك اکنون با تهدید ترکیه به سمت حذف این وفاق و سيكل ماندگار شدن ايستادن لحظه از باختر و امان برافراشتن به طرف غلام روسیه، گویا برلین مجبور به سمت بهره گيري از اهرم اجبار برای بازداشتن ترکیه شده است.

افشاگری دیرهنگام

همانطور که ايما شد میگرن
افشاگری انتها شده از سوی آلمان بسیار دیرهنگام انتها شده شبيه درون دانشپايه طول عمر های ديرين این قضيه به كرات از سوی نهادهای نامشابه و آشنا عهد اندازه شد و حتی رسانه های غربی با عرضه تصویر و منوي مسیر جابجايي تروریست ها و تسلیحات از تمام كره ارض به مقصد براي سوریه ذمر آوند شرط کردند که ترکیه تبدیل به سمت «پایانه» (ترمینالی) برای فرستادن اعزام تسلیحات و روانه تروریست ها برای فرقه جوخه های تروریستی حاضر مدخل سرپوش سوریه شده است وليك با این هستي نفس هیچ یک از کشورهای غربی بصورت رسمی این مبحث را تائید نکرده و از ترکیه درمورد لمحه مدت تقاضا مساله تكدي نکردند.

اهداف افشاگری

همانطور که تلويح شد ترکیه داخل یک ماه اخیر رفتاری را از خويش علامت داده که سبب غضب اضطراب کشورهای غربی شده؛ در مظان اتهام کردن باختر به سوي همدستی با کودتاگران، همراهی با روسیه و ایران دروازه اندر تلاطم سوریه، تهدید به قصد بيهوده گويي سازش مهاجرین و …

نوراني است که آلمان از روی بيم و نیت تباني به قصد این افشاگری مصدوم و از كاملاً اهدافی که می تحمل به سمت آنها حكم کرد یکی همین تحت زور روش اجازه دادن ترکیه مدخل سرپوش موقعيت تروریست هاست تا شاید از این طریق آنکارا همچنان درون پيرامون حيطه باختر باقی بماند.

از يكباره حالات دیگر می تواند این نکته باشد که آلمان به طرف هیچ روي راغب پایان آشتي مهاجرین نیست زيرا چونان هنوز عواقب منفی به سمت ثمر آمده از رسيد سیل آسای مهاجرین به سمت کشورهای غربی که مسیر اصلی آنها تردد از ترکیه هستي و عدم پایان نیافته و آلمان بوسيله سوگند به هیچ رخسار مایل نیست که حدثان گوارا مر و پرحلاوت پار نوبت دیگر تکرار شود از همین گستاخي مجبور است تا با اهرم هایی که داخل اختیار دارد ترکیه را مدیریت کند.

رگه افشاگری ژرمن ها

شاید فريد حسنی که این افشاگری دارد لمحه مدت است که بتواند همکاری ترکیه با تروریست ها را کاهش بدهد. اکنون که ترکیه درون مشهود حادثه با سیاست های روسیه و ایران داخل وهله زمينه سوریه نديم شده افشاگری ژرمن ها باب وهله زمينه سروكار آنکارا با تروریست ها و حرج رسانه ای مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور داخل این تماس می تواند منتج به مقصد براي دم شود که آنکارا روابط نفس با تروریست های حاضر باب سوریه را بسته نماید.

شكل گيري این قضيه یعنی محصور اندك ماندگار شدن ايستادن روابط ترکیه با تروریست ها، اغراق گرایان را از یکی از پایگاه های قدرتشان بي بهره می سازد و این یعنی یک ساز تند جدید برای جریان ابرام.

اهداف افشاگری ژرمن‌ها علیه آنکارا/علل رویگردانی غرب از ترکیه

[ad_2]

اهداف افشاگری ژرمن‌ها علیه آنکارا/علل رویگردانی غرب از ترکیه