اهمیت کاهش استعمال نمک تو تندرستي بهبود کودکان

[ad_1]

عادات غذایی درب اوقات کودکی به سمت ویژه سنین ۵-۲ سالگی شکل میگیرد. بنابراین عادات غذایی سرحال را باید از اوقات کودکی پایهریزی علامت. تغذیه صحیح درون اوقات کودکی میتواند داخل پیشگیری از بسیاری از بیماریهای سنین بزرگسالی مثل سختي دم خوناب بالا، چاقی، پوکی عظم اصل، بالا مماشات كردن کلسترول دم خوناب، بیماریهای قلبی– عروقی و اقسام خرچنگ تيرماه تومور بدخيمها صورت داشته باشد. پیشگیری و کنترل تضييق تنگي دم خوناب بالا و بیماریهای قلبی- عروقی از زمان کودکی بدو میشود. درب زمانه شکلگیری چشايي مذاق طعم کودک باید او را به قصد غذاهای کم نمک خلق قسط. کودکی که به طرف غذای کم نمک رسم کرده است باب بزرگسالی اقبال کمتری برای ابتلا به سوي تنگي دم خوناب بالا و بیماریهای قلبی-  عروقی دارد.

رفتارهای غذایی بي مورد کودکان همال سنت حيض به سوي صرف غذاهای ذوق، غذاهای فراهم و رستورانی، نقل و آجيل کماهميت اعتبار و نمكسود جفت چیپس و ساختههای غلات حجیم شده، فست فودها از همه سوسیس، کالباس، پیتزا، همبرگر و سایر غذاهای لبريزنمک و وجد از عوامل تاثيرگذار داخل ایجاد تضييق تنگي دم خوناب بالا، درون کودکان میباشد. با کم کردن وزن اندازه نمک مصرفی کودک از طرق نامشابه و آشنا میقدرت او را به سوي چاشني کم نمک سنت حيض عدالت. با کاهش صرف نمک، چشايي مذاق طعم کودک به طرف غذای کم نمک انس آيين میکند.

استفاده نمک داخل مهدهای کودک

داخل زمان حال و ماضي حاضر صرف نمک دروازه اندر کشور ضمير اول شخص جمع ۲ تا ۳ كفو بیشتر از قدر توصیه شده یعنی کمتر از ۵ سوزنده درون نهار است. یکی از مهمترین دلایل استعمال زیاد نمک سنت حيض کردن چشايي مذاق طعم افراد به طرف غذای سرشارنمک است. استفاده زیاد نمک هول فشارخون بالا، سکته مغزی، ابتلا به طرف خرچنگ تيرماه تومور بدخيم شكنبه و پوکی پايه نژاد را افزایش میدهد. گر کودکان به طرف استفاده غذاهای کمنمک انس آيين کنند بخت ابتلا لمحه مدتها به قصد این بیماریها داخل بزرگسالی کاهش مییابد. گهواره تابوتهای کودککه بیشتر دوران وقت و شب کودکان درب لحظهها سپری میشود نگاره اثر بسیار مهمی باب چشايي مذاق طعم سازی و عادات اجازه دادن کودکان به منظور با غذاها و نقل و آجيل کمنمک دارند.

عوامل سودبخش باب شکلگیری عادات غذایی کودکان:

میقابليت با کاهش استعمال نمک داخل مرحله ها آشپزي و صرف طعام، کاهش استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی و غذاهای وجد نظير اشكال شورها، ترشیها، فست فودها و اشكال چاشنيها  گزينش میان بشارتهای غذایی سرحال و کمنمک، فايده ستاني و زيان نکردن از نمکدان مدخل سرپوش موعد نفع خرج خوراك دریافت نمک را کاهش غريو.

چشايي مذاق طعم سازی مدخل سرپوش کودکان:

تو دوازده ماه)های اوان زندگی کودک به منظور با فقره درب ۲ سن اوان چشايي مذاق طعم کودک شکل میگیرد. بنابراین عادات و رفتارهای غذایی ام تو خانواده و باز چنین اقدام مربیان گهواره تابوت کودک و نوع غذاهایی که به سوي کودکان میدهند پرتره مهمی درب شکلگیری چشايي مذاق طعم کودک به قصد غذاهای شوق، مشبعنمک، روغني پرروغن پيه دار بهتر یا شیرین دارد. بنابراین فرض است مربیان گهواره تابوت کودک به طرف قرب منزلت نمک خوراك مداقه کنند و به مقصد براي مسؤول تهیه غذای کودکان پرورش دهند که مقياس تعداد نمک مصرفی دروازه اندر دوره تهیه غذای کودکان را کاهش دهند. بازهم چنین خلال خوردني اجازه دادن به مقصد براي کودکان به سوي هیچ خطاب از نمکدان كاربرد بهره جويي نکنند و نمکدان را از حد کودک بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل سازند.

غلطگيري تعمير محیط:

محیط خانواده (دده و برادران برجستهنمناك و خشك باطراوت، عادات و كردار غذایی والدین، مربیان گهواره تابوت کودکها و محیط مصرف خوراك)، مسائل اجتماعی (حرفه كار مادران، نفع خرج كمينه یک مژده خوردني یا بیشتر باب گهواره تابوت کودک، دانش سرا، سود از غذاهای پرداخته و…) و پیامهای رسانهها به مقصد براي ویژه تبلیغات تلویزیونی عكس مهمی مدخل سرپوش دریافت و عادات غذایی کودکان دارند.

امروزه احسان خلاف پيش که تجربیات غذایی کودکان سنین پيش از دبيرستان منحصراً بس دروازه اندر محیط مسكن حجره و خانواده متمرکز بوده، به سوي دليل به قصد نابودي بانشاطشدن و مدهوش شدن تغییراتی مدخل سرپوش سبک زندگی خانوادهها و قرارگذاشتن سپري كردن بخشی از عهد احوال کودکان داخل مهدهای کودک، از طریق محیط مهدهای کودک نیز کسب میشود.

به قصد کودکان درون مهدهای کودکباید با تمتع از سی دیهای آموزشی، امتحان نقاشی، کتابهای آموزشی تصويردار نقاشي شده مدخل سرپوش زمینه کاهش استفاده نمک پرورش داده شود.

صراطهای کاهش استعمال نمک برای کودکان:

برای کودکان حداکثر میزان توصیه شده استعمال نمک، کمتر از ۳ حار دروازه اندر وقت و شب یعنی کمتر از یک قاشق چایخوری است و باید مراقبت جلوه که این ميزان دربردارنده کل میزان نمکی است که از طریق خوراك رسيده جثه میشود. حتی میوهها و سبزیها، خبز، پنیر و به سوي كوه طور کلی كلاً چیزهایی که خورده میشود حاوی نمک (سدیم) است. با تمتع از مسيرهای زیر میاستعداد نمک مصرفی کودکان را کاهش فرياد.

 • درون عهد تغذیه کمکی یعنی ۶ تا ۱۲ ماهگی نباید به مقصد براي غذای کودک نمک افزايش شود.
 • دروازه اندر قيافه تمایل بوسيله سوگند به افزودن چاشنی به طرف غذای کودک مدخل سرپوش عصر تغذیه تکمیلی میاستعداد از  ماء مايع شيره لیموبداخلاق تازه یا عصير حل نارنج تازه به قصد ارز خیلی کم داخل آخرین لحظات طباخي به قصد غذای کمکی افزون پديده.
 • برای کودکان بالای یکعام گر چاه افزودن نمک استعاره است ولی باید امعان شود که از وزن اندازه کم نمک یددار باب تهیه و طباخي خوراك بهره گيري شود.
 • از وضع كردن جادادن رها كردن نمکدان درون اديم یا میز خوردنيخودداری شود.
 • از سبزیهای عاطر تازه یا خشک مثل (نعناع، مرزه، ترخون، ریحان و …) یا سیر، پیاز، لیموعبوس خراب تازه و عرق نارنج برای صحت ذائقه غذای کودک میطاقت تمتع کرد.
 • مربیان مهدهای کودک نیز باید فعلهای غذایی ذات را مرمت تاديب کنند و از نمکدان موعد خوراك علف چري كردن استعمال نکنند. کودکان تو مهدهای کودکطبق معمولً از مربیان خويش سرمشق میگیرند.
 • فست فودها (پیتزا، همبرگر، سوسیس و کالباس و …) حاوی ميزان زیادی نمک و چربی هستند نباید از فست فودها درون گهواره تابوت کودک فايده ستاني و زيان شود.
 • اطوار شورها و ترشیها وزن اندازه زیادی نمک دارند و تمتع از حينها باید داخل طرح غذایی کودکان تحديدشده شود.
 • بوسيله سوگند به مادران توصیه کنید از نهادن نقل و آجيل ذوق (كالاهای غلات حجیم شده، چیپس، ساقه درختذوق و سایر نقل و آجيل کم قيمت غذایی و هيجان پرنمك) به قصد شهرت میان قرار برای کودک خودداری کنند. به منظور با جای این نقل و آجيل پرنمک میتوانند از غلات و حبوبات عطر داده خانگی کمنمک همال حنطه بلال، برنجک، عدس تفت داده شده کمنمک، مغزها وش جوز، فندق، بادام کمنمک یا بدون نمک به منظور با لقب میان عهد داخل طرح غذایی هرروز کودک استعمال کنند.
 • به طرف جای نقل و آجيل شوق و پرنمک میقدرت از اقسام میوههای خشک مانند رطب، تود، ورقها و انجیر به منظور با كنيه میان عهد برای کودک بهره وري کرد.
 • ساعت استعمال بذرطاير و گوجه فرنگی و خیار به مقصد براي دمها نمک متنفر نشود تا کودک به قصد علف خوردن پلكيدن این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی  بدون افزودن نمک رگل کند.
 • درب نويد پيمان صبحانه از پنیر کمنمک و مدخل سرپوش مژده چاشت از دوغ کمنمک برای کودکان سود شود.

        فرد تندرستي تغذیه – مرکز سلامت استان خوزستان     

 

ايفاد به سوي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*