ایدز، پیشگیری و تداوي

[ad_1]

آدم از روزگاران پیش تاکنون با اوج و نشیب های فراوانی قبال بوده و تحت تاثیر عواملی همال:عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیط فیزیکی، شیوه های زندگی، عوامل ژنتیکی و دسترسی به سوي خدمت ها بهداشتی درمانی سلامتی اش دستخوش تغییر شده است. بدون تردید یکی از خراميدن های اساسی که آدمیان دروازه اندر درازا تاریخ با دم تلاقي بوده اند بیماری و چرك است. تمام چند همزمان با تحرکات معروف پزشکی لرز های تازه ای برای فتح، تداوي یا کنترل بیماری ها بوجود آمد تا پیشگیری از بیماری و ارتقای تندرستي بهبود پژوهشگر شود، با لياقت و عدم این، یکی از خراميدن های پزشکی ابتلا به منظور با تعفن هایی وش اچ ای وی می باشد.

با سماحت بیش از سی سنه پايه از آغاز عامه گیری ایدز، حدود ۴۰ میلیون تن درب تمام عالم با این ویروس زندگی می کنند و ۳۰ میلیون آدم از این بیماری گرامي جن و تن از دست داده اند. تو ایران تا ابتدای سنه پايه ۱۳۹۲ مقياس ۲۶۱۲۵ تن مبتلا به مقصد براي ایدز شناسایی شده اند، وليك سنجش می شود شماره مبتلایان بیش از ۹۳ الف بلبل شخص باشد، بنابراین حدود ۶۷ الف بلبل تن از ابتلای خويشتن بيدار نیستند.

مرئي كس تمغا دهنده ابتلا به قصد اچ آی وی نیست و عزب را تشخیص، خاتمه آزمایش دم خوناب از نگاه اچ آی وی است. مشورت و آزمایش ایدز بازهم تو پیشگیری و نيز دروازه اندر ديده باني و تداوي اهمیت دارد.

ایدز چیست؟

ایدز بیماری است که وساطت ميانجيگري ____________كردن ویروسی به مقصد براي آوازه HIV  ( ویروس كمي ایمنی انسانی) ایجاد می شود. این ویروس بوسيله سوگند به تدریج توانايي دفاعی كالبد بدنه را ضعیف می کند به مقصد براي طوری که وحيد به سوي اطوار چرك ها و خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ها مبتلا شده و مدخل سرپوش نهایت منتهي به قصد موت وی می شود. از دوران رسيد HIV به قصد لاشه و روح، تا ابتدا بیماری ایدز ممکن است بیش از ۱۰ عام عرض امتداد بکشد. باب این موعد يكتا ظاهرا" تندرست بوده، می تواند بوسيله سوگند به کار و فعالیت خويشتن امتداد دهد ولی حدس جابجايي ویروس بوسيله سوگند به دیگران بود دارد.

از مجال مدخل ویروس به مقصد براي لاشه و روح تا عهد  تشخیص با آزمایش دم خوناب، ممکن است چند هفته تا چند ماه عرض امتداد بکشد که به طرف این موعد هنگام دنيا پادگانه فرموده می شود.مدخل سرپوش این عهد علیرغم منفی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن آزمایش، امکان جابجايي ویروس كارآيي دارد.

اچ آی وی به چه طريق بلد تنه می شود؟

ویروس اچ آی وی از جاده های مختلفی می تواند بلد لاش شود. نظیر:

–          منصرف كردن روابط بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از شئونات و بدون كاربرد بهره جويي از وسایل کاهش آسیب

–          سود مشترک از وسایل تزریق و یا مايه تیز و تيز قاطع و كند موثر قبيل تیغ و دوزينه آمپول نقطه لكه نقش (ورق بازي) خالو کوبی

–          جابجايي دم خوناب و توليد های خونی ناشسته

–          نقل سرايت احاله از ام مبتلا طی زمان بارداری، زایمان و شیردهی به مقصد براي نوزاد

آشنایی و بهره وري از وسایل کاهش آسیب بهترین طريق پیشگیری از ایدز

آیا بايسته است افراد مبتلا به سوي ایدز مطلق نگهداری شوند؟

اچ آی وی از طریق مراوده برخورد های معمولی مانند تباني اجازه دادن، درب غلام ستاندن، روبوسی کردن، عطسه و سرف کردن، بهره وري از ظروف و وسایل غذاخوری مشترک، بهره وري از حوضچه، كابينه و دوش مشترک و نیش حشرات منتقل نمی شود بنابراین افراد مبتلا نیاز به مقصد براي حمایت و همدلی اجتماع جمعيت دارند.

آنچه من وايشان را تو اعراض كننده هول آرامش می دهد حركت پرخطر ماست، خير زندگی دروازه اندر کنار افراد

چطور می قابليت نفس را از ابتلای به منظور با اچ آی وی احتراس کرد؟

با رعایت اوضاع زیر می زور ذات را از ابتلای به قصد اچ آی وی حراست کرد:

–          خویشتن داری باب دوران گوشه گزيني

–          وفاداری به طرف زن تو فصل پيوند

–          استعمال از وسایل کاهش آسیب و وسایل پیشگیری از جابجايي اچ آی وی مدخل سرپوش ارتباطات مربوطه به منظور با زوجین ( درب وجه نیاز به مقصد براي داده ها بیشتر با مراکز مشورت ایدز رابطه بگیرید)

–          پرهیز از استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، محرک و یا روانگردان

–          فنا سود مشترک از وسایل تیز و تند جفت وسایل تزریق، تیغ آشتي و دوزينه آمپول خالکوبی

–          استفاده داروهای مباين ویروس درب طی زمانه بارداری، زایمان و ظهر از زایمان با تجویز پزشک وساطت ميانجيگري ____________كردن ريشه باعث اصل مبتلا برای پیشگیری از نقل سرايت احاله ویروس بوسيله سوگند به نوزاد

استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، الکل، ماده ها مخدرها(هروئين و ) محرک و نفس سليس دوار حاوي شیشه، کراک و اکستازی، قوه تصمیم گیری تنها مفرد را برای پرهیز از ارتباط جنسی حفظ نشده بي نظم می کند

چاه خدماتی درب زمینه ایدز درب کشور نمايش می شود؟

افراد مشکوک به قصد ابتلا به قصد اچ آی وی یا افرادی که نیاز دارند داخل فقره ایدز معلومات بیشتری کسب نمایند، می توانند به طرف نزدیک ترین مرکز رايزني بیماری های رفتاری حله سکونت خويشتن احاله کنند. درون این مراکز کلیه فعاليت ها حاوي تعليمي، رايزني محرمانه حضوری و تلفنی داخل محیطی امنيت و دوستانه، آزمایش اچ آی وی و عرضه وسایل پیشگیری از نقل سرايت احاله بیماری و به قصد روي رایگان و با نگهداري پشتيباني رازداری نشان دادن می شود. مراکز رايزني بیماری های رفتاری تحت بررسي دانشگاه های دانش ها پزشکی باب تمام کشور فعالیت نموده و دسترسی کلیه افراد به طرف این مراکز به طرف راحتی امکان پذیر می باشد. تاکنون درون بیشتر شهر های کشور كمينه یک مرکز یا پایگاه شور بیماری های رفتاری مسلك اندازی شده است. بنابراين افراد می توانند سو انتها مشورت و یا نگاره گرده نقاشي سوالات درمورد ایدز بوسيله سوگند به تمام یک از این مراکز احاله نمایند.

عنوان و تلفن مراکز شور بیماری های رفتاری درون جهاز تلفنی ۱۱۸ تحت كنيه " مراکز شور ایدز" درج شده است. پي درب تمام کشور می تاب از طریق تلاقي لمس مالش پيوستگي با رقم تلفن ۱۱۸آدرس و تلفن "مراکز شور ایدز" را خواست علامت.

 

سرچشمه: دستورعمل کشوری دستور كار ایدز- حكومت حفظالصحه، دوا و فراگيري پزشکی

دکتر زهرا فرج فرزند بی بالان – کارشناس مسئول دستور كار ایدز كمك هم دستي حفظالصحه

روانه به طرف دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰