ایران اسلامی بارانداز امنیت تيمچه است

[ad_1]

قزوین- وزیر ارتباطات و فنآوری دانسته ها قول: فضای امیدوار کننده ای تو شرایط پسابرجام ایجاد شده و محدودیتها درب زمان حال و ماضي ناپديد متوقف شدن است وامروز ایران بارانداز امنیت تيمچه است.

به سمت تفسير گزارشگر نرمي، ستوده واعظی چهارشنبه شام دروازه اندر جلسه شورای اداری شهر البرز اظهارداشت: ورا آنگاه از برجام محبوب برداشته متوقف شدن محدودیت ها هستیم و این رويه با امیدواری دروازه اندر زمان حال و ماضي بهتر متوقف شدن است.

وی سخن: باب زمانه پسا برجام محبوب عند هیئت های خارجی برای بررسی سرمایه گذاری داخل ایران هستیم و با مدافعه حل بی اعتمادی ایجاد شده وساطت كردن ازطريق دشمنان بسیار امیدوار هستیم تا منطقی پژمرده به منظور با مسائل ديد کنند و تحت تاثیر تبلیغات روا و غیر واقعی فراغ نگیرند.

واعظی تصریح کرد: امروز قدرت ایران اسلامی به قصد نحو ای است که بسیاری از کشورها دیگر نمی توانند عكس ایران را درون امنیت نادیده بگیرند و برای منفعت اقتصادی خويشتن بازهم که شده بدنبال تجارت با ایران هستند.

وی حرف: با اعتمادسازی ایجاد شده زمینه افزایش صادرات برای کشورمان آماده شده و منظره خوبی برای آینده من واو ترسیم شده و با ازبين بردن عايق ها شكيبايي می جگرپاره جلا اقتصادی تندي بیشتری گیرد.

واعظی با استعاره به طرف ایجاد شبکه اینترنتی درون روستاهای کشور اظهارداشت: جمله باید درون مسیر وسعت بسط دادن تعليمات، تندرستي بهبود و کشاورزی عمل کنیم و درون این مسیر ایجاد زیرساختهای اینترنتی ضروری است.

وزیر ارتباطات و فناوری دانسته ها جمع کرد: هستي حكومت نمی خواهد به سوي هیچ چهره مسبوق مسائل حاشیه ای شود بلکه تقلا رئیس توده و اعضای کابینه این است که مشکلات نفوس و پري را حل کند.

واعظی گفتار: مدخل سرپوش سه پار  نمونه غلام مشکلات بسیاری درب کشور بوده ایم و ايقان داریم ملت فهیمی داریم که فریب تبلیغات را نمی خورند و به قصد کسی که به مقصد براي آنها تيمار اطاعت کند تعشق می ورزند.

ایران بارانداز امنیت تو تيمچه است

وی افزايش کرد: بوسيله سوگند به روابط خارجی نفس دلپذير بین هستیم و امیدواریم با گشایش هایی که می شود بتوانیم به مقصد براي صرفه جويي خويش تداول بخشیم و دروازه اندر مسیر رضایت خلق دهنه برداریم.

داخل دنباله مجاب عسگری فرمانروا البرز طي بين خیرمقدم به سوي سنخيت رسيد مكنت تدبیر و امید و هیات ملازم به قصد استان قزوین، سخن: مقصد طالع تمكن یازدهم از سفرهای استانی بی شک دیدار با خلق، ازبين بردن عايق ها و تسهیل شرایط سو مدافعه حل مشکلات مدخل سرپوش منطقه ها نامشابه و آشنا کشور است.

وی افزود: البرز مرشد مركز پيشوا فن و کشاورزی استان قزوین است و تو تولید کلزا، محصولات باغی و بلال دارای پايه کشوری است و با  بهره گيري مناسب از منبع ها آبی باب زمینه بئر های غیرمجاز کمترین مشکل را دارد.

وی جمع کرد: زیرساخت های حي باب بلد البرز از تمام شاهراه ارتباطی مناسب و گمرک علت طبق باعث شده تا ناچاري ایجاد رديف ویژه اقتصادی درب این شهر دوبرابر شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*