ایران قتل نویسنده ضدصهیونیسم را محکوم کرد

[ad_1]

سخنگوی حكومت امورخارجه ایران اثنا محکوم کردن وحشت «ناهض حتر» نویسنده اردنی ضدصهیونیسم و خلاف وهابییت، رفتار دنيا اكنون داخل معرفی و جزا عاملان و آمران قتل را طالب شد.

به طرف شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از مرکز بينايي رسانی و رسانه ای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه، مريخ قاسمی قصه گو پوستين دوز و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان وحشت «ناهض حتر» نویسنده و كاري سیاسی اردنی را محکوم کرد.

وی با تأکید خوبي اینکه مسئولیت این قتل مراقب کسانی است که تحمل ناكردني كلك و اندیشه این نویسنده نقيض صهیونیستی و مباين وهابی را نداشتند، افزود: تعريض خيزاب تشدد و خوف، نتیجه مستقیم سیاست های بي پايه و برخوردهای دوگانه محفل ها سیاسی و رسانه ای بین المللی و بی ارادگی دل زده کننده دروازه اندر مواجهه ضديت با ریشه های فکری و سیاسی تکفیر و ستيزه گري درشتي است.

سخنگوی حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان رفتار چابك باب معرفی و سزا عاملان و آمران تبار نوا صحنه این رفتار تروریستی را راغب شد.

[ad_2]