ایران میزبان بزرگترین رویداد علمی آفاق درون ۲۰۱۸شد

[ad_1]

مدیرکل رساله فناوری حكومت حقايق از میزبانی ایران برای برگزاری کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات و پارک های درفش و فناوری داخل سنه پايه ۲۰۱۸ روايت مسند و مبتدا نقل قسط.

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری نرمي، به مقصد براي شيريني گزك از صحيفه فناوری حكومت دانش ها، شهريار پیری درون ميتينگ مشترک روسا و نمایندگان پارک های درفش و فناوری دنیا درب روسیه حرف: کشور ایران با کسب ۸۶ درصد آرا توانست بوسيله سوگند به آغاز میزبان برگزاری کنفرانس جهانی انجمن بین المللی موسسات پارک های پرچم و فناوری گلچين برگزيدن شود.

وی افزود: این کنفرانس به سوي میزبانی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل جريده فناوری حكومت حقايق  تاکید کرد: امروز شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خانه دار تك به طرف شهرت اسم اصفهان مشهور نمی شود و به سمت ديباچه اسم یک مرکز ملی دیده می شود و قطعا میزبان خوبی برای کنفرانس آینده انجمن پارک های بيرق و فناوری عالم خواهد هستي و عدم.

[ad_2]