ایران و عمان فهم خط قضایی برپا کردند

[ad_1]

مدعي العموم دادور های کل کشور ایران و عمان به سوي نيت انبساط روابط قضایی بین تاخت کشور مرافقت طومار قضایی تصويب کردند.

به سمت خبر گزارشگر نيكي و عتاب، محمدجعفر منتظری داخل حاشیه امضای این فهم جريده، و درون دیدار با حسین ته علی زاهربن هلالی داور کل کشور صلاح طاعت بخشش هرآينگي اجبار گسترش دادن همکاری های بین خيز کشور تاکید کرد.

باب پایان این دیدار، مدعي العموم دادور های خيز کشور مرافقت رقعه همکاری قضایی برپا کردند.

[ad_2]