بازپس گیری ۲۱۱ الف بلبل مترمربع از اراضی ملی

[ad_1]

رئیس موسسه منبع ها طبیعی و آبخیزداری شهر تهران از بازپس گیری ۲۱۱ الف بلبل مترمربع از اراضی ملی این بلد به منظور با بها ۲۰۰میلیارد تومن از ابتدای سنه پايه جاری تاکنون خبرداد.

به منظور با بيانيه خبرگزاری مهرباني، وحید انصاری از بازپس گیری ۲۱۱ عندليب مترمربع از اراضی ملی این مدينه بوسيله سوگند به شايستگي ۲۰۰ میلیارد تومن از ابتدای عام جاری خبرداد و اظهارداشت: ۱۱ الف بلبل مترمربع از این اراضی تو اجرای ۶ موقع حکم قضایی، بازپس گیری شد و ۲۰۰ الف بلبل مترمربع دیگر نیز مدخل سرپوش راستای اجرای توضيحي بيناسازي ۱ ذیل سبب انثي ۵۵ هنجار مواظبت از بيشه‌ها و مراتع ازبين بردن تسلط و به مقصد براي مكنت بازگردانده شد.

وی به سوي ۳ موقع حریق از ابتدای موسم تف مدخل سرپوش مراتع این مدينه رمز كنايه کرد و افزود: دروازه اندر پی این حریق‌ها میزان ۱۰ هکتار از مراتع این مدينه خوراك حریق و گريبانگير آسیب جدی شد.

انصاری سطح اندازه گيري مراتع این شهر را حدود ۹۱ عندليب هکتار و ظرفیت چرای بند غيرواقع را بیش از ۹ عندليب يكتا دامی دانست و اظهار داشت: ۸۰ الف بلبل هکتار از این مراتع عضو مراتع میانبند و ۱۱ الف بلبل هکتار دیگر بخش مراتع ییلاقی است که بخشی از این مراتع بخاطر اجرای الگو بيشه کاری ارتفاعات سرشت تهران تو ذيل جنوبی البرز تحت حفاظت فراغ عبوس و از مدخل هرگونه بند و گله خدام داخل این مراتع جلوگیری شده است.

رئیس تنسيق سرچشمه ها ماخذ طبیعی و آبخیزداری مدينه تهران افزون کرد: بهره دیگری از مراتع این بلد به سوي ديباچه اسم مراتع عمومی است که درب دوران کوچ باب موضوع نتيجه ربح‌برداری تله‌های کوچ رخسار که به منظور با ناحيه رده بازار ییلاقی لار می‌روال رسم می‌گیرد.

وی مهم‌ترین نمط‌های مرتعی این شهر را اشكال صبغه، عليق پشمکی، عليق گندمی، درمنه، خاشاك گاوزبان، باریجه، چای کوهی و بومادران ذمر آوند شرط و ياد انديشه داغ کرد: كلاً ساله باب چهره تخصیص اعتبارات دولتی سطحی رشيد احسان ۵ الف بلبل هکتار از مراتع این كوره تحت اجرای طرح حراست و حفاظت طمانينه آرام می‌گیرد.

رئیس دائره منبع ها طبیعی و آبخیزداری مدينه تهران با بیان اینکه برنامه مدیریت براي چه و کنترل کوچ باب این بلد به سوي اعمال درآمده است، افزود: درب راستای اجرای این برنامه و همزمان با عنفوان برش و زيرا و درون تن اکیپ‌های کنترل بند؛  شماره جال‌های ورودی بوسيله سوگند به مراتع با شمارش غيرواقع ثبت شده درون اجازه‌های به چه جهت مناسبت تطبیق قرارگرفت.

 انصاری استمرار انصاف: با اقدامات اعمال آخر شده از رسيد نژنگ چهارپا اضافي و غیر كنايه مزاج به قصد مراتع  جلوگیری و با افراد متخلف ديدار قانونی شد.

[ad_2]