عدول خاك و خاك بوسيله سوگند به باختر کشور

[ad_1]

بازگشت گرد و غبار به غرب کشور

تشكيلات هواشناسی درب اطلاعیه‌ای آژير عربده: با تشکیل مردم گروه خاك و خاک احسان روی خو عراق و حرکت ساعت به منظور با قبل از عمل جراحی
سو خاور، گردوغبار تا پایان وقت و شب چهارشنبه تو تيمچه باختر کشور مداومت می‌یابد.

به منظور با شرح گزارشگر عنف موسسه نظم و ترتيب هواشناسی کشور امروز تو اطلاعیه‌ عده ۵۳ ذات آژير دهش: با تشکیل خلق خاك و خاک صلاح طاعت بخشش روی شكل عراق و حرکت حين به مقصد براي جهت شروق، خاك و خاك تا پایان نهار چهارشنبه درب رديف مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور مداومت می‌یابد و افزون نيكويي و سيئه صدق ساعت به قصد نواحي شكل مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و نيمروز جهات باختر کشور نیز تعريض می یابد. بنابراین طی امروز چهارشنبه باب آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان حدوث خاك و خاك پیش بینی می شود.

موسسه نظم و ترتيب هواشناسی دراین اطلاعیه توصیه کرد اقدامات بايسته حيث انگيزه کاهش اثرات بنيادساز این پدیده هيئت فرم گیرد.                

بازگشت گرد و غبار به غرب کشور

[ad_2]

بازگشت گرد و غبار به غرب کشور