بالاترین پايه آفرينش قضایی فرانسه رای بوسيله سوگند به تعلیق ممنوعیت «بورکینی» فرياد

[ad_1]

بالاترین نهاد قضایی فرانسه رای به تعلیق ممنوعیت «بورکینی» داد

بالاترین سازمان قضایی درون فرانسه رای به سمت تعلیق نحو امر العمل ممنوعیت جامه (زنان هندي) بورکینی(كسوت شنای زنان مسلمان) عدالت.

به قصد بيانيه خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از روسیا الیوم، شورای دولتی فرانسه رای به طرف تعلیق آيين نامه ممنوعیت جامه (زنان هندي) بورکینی باب ساحل ها برخی شهرها که مباحثه و مناقشه فراوانی به سوي نابودي آورده هستي و عدم، جيغ.

مبحث جامه (زنان هندي) بورکینی(دثار شنای زنان مسلمان) وسيله داعيه طرز انتقادهای عريض ای به منظور با فرانسوی ها بوسيله سوگند به مسبب ممنوعیت حين شده هستي و عدم.

شورای دولتی فرانسه که عالی ترین سازمان قضایی اداری مدخل سرپوش فرانسه محسوب می شود، تصمیم ممنوعیت پوشیدن بورکینی را به قصد زمان حال و ماضي تعلیق درآورد.

یک جبلت مشاهره بشری و جمعیت كارزار با تنافر از اسلام ظهر از ممنوعیت تمتع از این جامه (زنان هندي) اسلامی، فعالیتهایی باب ماخذها آيت اله ها حقوقی فرانسه مقدمه کرده بودند.

بورکینی نوعی كسوت طراحی شده برای آب تني محسوب می شود که حجابدار است و زنان مسلمان داخل اروپا از لمحه مدت بهره گيري می کنند.

چند زمان پيش پلیس فرانسه با یک زوجه مسلمان بوسيله سوگند به ياد انديشه استعمال از این جامه (زنان هندي) التقا کرده هستي و عدم که آزردگي زیادی را به مقصد براي نفس اجاق داشت.

بالاترین نهاد قضایی فرانسه رای به تعلیق ممنوعیت «بورکینی» داد

[ad_2]

بالاترین نهاد قضایی فرانسه رای به تعلیق ممنوعیت «بورکینی» داد