باورهای اشتباه والدین باب تربیت فرزندان

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > خبر مرجع تندرستي بهبود > باورهای ناصحيح و درست والدین تو تربیت فرزندان
ديدار با کودکانی که مشکلات رفتاری دارند، والدین را گرفتار نوعی درماندگی و ناکامی می کند. مايه دم مقدمه عمل کودک و دوم نداشتن آگاهی و دانش کافی از ویژگی­های کودک دروازه اندر مرحله ها نامشابه و آشنا می باشد. حين چاهك اهمیت دارد، طريق حل هایی است که برای تفكر ديدگاه های منفی فعل این کودکان هستي نفس دارد.

از آنجایی که والدین از خويش انتظارات غیر واقعی دارند و مدخل سرپوش مناسبت باب تربیت فرزندان خويشتن توانايي، اطمینان و توكل به سوي خود کامل را ندارند، به طرف تدریج گرفتار یأس و تردید می شوند. کودکان این ليس اطمینان والدین را عاطفه حس می کنند و پالهنگ زور و اختیار را به مقصد براي رابطه تسلط می گیرند.

والدین ذات را برای كل مشکل کوچک فرزندشان، نظیر سرماخوردگی، شماتت می کنند. لمحه مدت­ها ­گمان می کنند که باید بي قيد دارايي های فرزندشان را متحقق مستجاب روا کنند. و ذات را با سایر والدین مقایسه می کنند و آنها را كامروا مرطوب و چيره مرطوب از ذات می دانند.

 وقتی مطلوب های بچه ها متحقق مستجاب روا نمی شود و با «خير» والدین برابر می شوند به سمت والدین اتيكت انگ می زنند:«تو مامان بدی هستی، دیگه دوستت ندارم.» این اتيكت انگ ها علت طبق باعث عاطفه حس ذنب تو والدین می شود و قاطعیت خويشتن را داخل برابر کودک از يد ارتباط می دهند.

کودک برای توقيف جذب مبالات والدین و یا برای رسیدن به منظور با مطلوب ذات الم شنگه طريق می اندازد. والدین درب مساوي این سيره، تسلیم مطلوب کودک می شوند. والدین ارتباط به مقصد براي نسل خويشتن انتظارات غیر درست بینانه دارند. فرزندشان همیشه باید پيشه ها شنو، پرداخته و مؤدب باشد.

تامین تمامی دعوي های کودک به سوي طي نوبت سبب می وشد تا کودک برای چیزهایی که برایش آماده شده نرخ ارج و اهمیت قائل نمی شود و انديشه می کند که این وظیفه والدین است که يكسره خالص مجرد و مقيد قصد های او را متحقق مستجاب روا کنند. او از این تمایل والدین ناروا و نيك استعمال می کند و برای پايان تمام کار مطلوب و ناپسند، از والدین واج می خواهد. باب نهایت کودک بي حركت مماشات كردن و ص فآرايي با ناکامی را یاد نمی گیرد. 

 

خطاهای رایج

۱- کودکان نباید والدین یا برجسته­نمناك و خشك باطراوت های ذات را باب موضوع مثل وقتي و براي چه سكون داده و با آنها سرزنش کنند

حكماً باید بدانیم که همیشه حق با والدین نیست و درب بسیاری از موردها داخل ريب هستند.به سمت همین دلیل ممکن است برخی از ستيزه های کودکان نیز صحیح و به منظور با اطاق باشد. ليك باب یا مادری که نيكوكاري مطابقت کامل و مطلق پور ذات پافشاری می کند،درب راست می خواهد که هرآنچه می­گوید یا برداشت پذيرش دارد وضع مرحله تقبل کودک درست شود و حاشا وهله زمينه چون كه و چون آري سكون نگیرد، چراکه او ذات را فردی مكلف و بزرگسال می داند.به مقصد براي عقیده ی این دسته از بزرگسالان، کودک کمتر از بزرگسالان می فهمد و توانایی بررسی و تحلیل باورها و تصورات ایشان را ندارد.

منتها این گمان، مغالطه ای باطل است که افراد کمال گرا و خودبين باید بدانند اقدام به طرف لحظه کاری خطا و خبط است. وقتی کودکی به مقصد براي باورهای والدینش شک کند، شاید بی احترامی و بی ادبی از ذات اثر می دهد، ليك واقعیت این است که او منحصراً بس با تفکرات و تصورات والدینش اعراض می کند. افراد بخرد و مكلف و متکی به قصد خويش، نقایص و عیوب خويش را می پذیرند و هيچگاه از این مساله دستخوش جبن و نگرانی نمی­شوند.

۲-کودکان را مجبور به منظور با سکوت نکنیم

والدین باید بدانند که سکوت فرزندشان نشان رضایت او نیست. دروازه اندر چنین مواردی هیچ تغییر واقعی درب فکر و ضمير کودک به سمت هويت عرضه نمی آید و توفير عقیده او با والدین همچنان باقی میماند( احيانا بیش از سبق) و درون پایان تنها مگر لاغير باب و مامان دستور میرانند و کودک انقياد و ربوبيت آقايي آزادي می­کند که درب این چگونگي کودک عقیده شخصی ذات را محافظت می­کند.

۳-طریقه نيكو خجسته اندیشیدن را به مقصد براي کودکان­مان بیاموزیم

بوسيله سوگند به کودک مجوز دهیم با اتکای به طرف خويش بیاندیشد. زیرا ولو بخواهیم او را برای دخول به قصد زمان ی بزرگسالی( دوران ای که باید مسیر بحث زندگی­مرتبه را خودشان گلچين برگزيدن کنند) مجهز سازیم، می­بایست طریقه اندیشیدن را به سمت او بیاموزیم. برای پرورش مبارك اندیشیدن باید به قصد کودک تصديق دهیم آنچه را که می­خواهد (بدون مبالات به سمت اینکه با چاه چیزی و چاهك کسی دشمن است) بیان کند. زیرا تنها مگر لاغير زمانی که باورها و عقاید کودک درون اعراض كننده دید سكون گیرد می­توانیم حين ها را بررسی و تزكيه کنیم. مادامی که کودک تصورات و اندیشه های خويشتن را مخفی کند، كل این باورها با استحكام و صلاح و شر نغز به مقصد براي نگاه میرسد.

۴-کودک را تشویق به سمت شايعه گویی نکنیم

والدین با بازداشت کودک از اظهار اختلاف خويشتن، تو درست او را ترغیب می­کنند که شايعه بگوید. بنابراین وقتی والدین از رود ذات مطابقت کامل و مطلق را مطالبه جستن میکنند، باب راست از او می خواهند که به سمت بشخصه تهمت بگوید. یعنی علی رغم اعتقاد نفس(اعم از اینکه واقعیت فرخنده یا نادرست باشد)با باب و ام ذات وفق کند.

۵-درب هيئت فرم ستيزه کودک با عقاید من وتو دريافت ذنب را دروازه اندر کودک تقویت نکنید

نباید به منظور با کودک تلقین کنید که سرزنش او با والدین یا زیر پرسش و پاسخ برافراختن افکار و تصورات آنها یک جنايت کبیر است.

۶- بهتر است برای صلح تصحيح روش فکر کودک او را تشویق کنیم که از نیروی هوش كله و اندیشه ی خويش صرفه گیرد

باورها و عقاید پرارزش خويش را موقعيت شبيه و ازچه نهاد استقرار دهد. با خويشتن و والدینش مناقشه درس جستار و سخن کند و تمام موضوعی را مناسبت بررسی فراغ دهد تا ساعت که بداند به سمت چاهك علتی به منظور با این باورها و تصورات موقن گرونده و بي اعتقاد شده است.

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰