با زردی نوزادان چاه کنیم؟

[ad_1]

دکترامیر کمال حردانی بالا استادي نوزادان درب فقره ابتلای نوزادان به سوي زردی گفتار: زردی نوزادای ازجمله شکایتهای دوره نوزادی است که والدین را مضطرب چشم براه کرده و بوسيله سوگند به بهره گيري از اقسام روشهای درمانی متوسل می کند. واقعیت حين است که تقریبا حدود ۶۰%يكسره خالص مجرد و مقيد نوزادان گرفتار زردی می شوند و کمتر از ۵% آنها زردی شدید را مبتلا می شوند. از مهمترین خطرهای زردی شدید، آسیب به مقصد براي دماغ كله می باشد که به سوي همین دليل توصیه می شود مدخل سرپوش قيافه مشاهدت موردها زیر نوزاد پلاسيده شده را بوسيله سوگند به پزشک بازگشت دهند:

۱٫زردی که نهار ابتدا ولادت نمود آشكار شدن نماید.

۲٫زردی که همقدم با پريشاني باب تغذیه یا زمان حال و ماضي عمومی از عنايت تنفسی , هوشیاری و دفع راتبه و براز نوزاد بشود.

۳٫زردی درون نوزادی که تاريخچه زمينه ديرينگي زردی شدید تو خانواده وی لياقت و عدم دارد.

۴٫زردی درون نوزادی که نپخته و پخته زاده زاييده شده است.

۵٫زردی که بعداز هفته دوم ميلاد بقيه یابد.

۶٫زردی درب نوزادی که ناگهانی آغاز شده و به سمت بطي ء درون زمان حال و ماضي افزایش می باشد.

حتماً موردها بالا، شایعترین و مهمترین موردها را محتوي می شوند و دروازه اندر كل لفظ سياهه زردی که سبب نگرانی والدین باشد، بهتر است طرف ارزیابی، احاله به قصد پزشک رايج نگاه ارتكاب گیرد تا درمانهای برازنده تصديق همال پرتو درمانی یا دیگر روشهای موقعيت تایید پزشکی لفظ سياهه پذیرد و از روشهای غیر كارآزموده استظهار و غیر مفید که فصل نديمه با وقايع بيماري ها عوض ناپذیری است استنكاف گردد.

روانه به سمت دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰