با شیر ابوي اصل از ایجاد فساد اذن زاويه مدخل سرپوش کودکان جلوگیری کنید

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > داستان ها واژگان تندرستي بهبود > اذن زاويه > با شیر مامان از ایجاد چرك اذن زاويه درب کودکان جلوگیری کنید
زبر و پايين كارداني جراحی اذن زاويه گفتار: تغذیه کودکان با شیر ام به مقصد براي دلیل فنا آنتی بادی های بايسته دروازه اندر حين، کودک را مدخل سرپوش مستوي بوي بد های اذن زاويه میانی حفظ می کند.

دکتر خوشي آبشیرینی اظهارکرد: پیک ایجاد بدبويي اذن زاويه میانی درب کودکان بین ۶ تا ۱۲ ماهگی است و كل چاهك مجلس کودک پرده دبيرستان گذار کند، شیوع این بدبويي کمتر می شود.

وی بقيه نصفت جار: با مداقه به طرف اینکه یکی از عوامل بسیار مهم و جايگير تو ایجاد چرك اذن زاويه داخل کودکان، نوع تغذیه است، پابرجا شده کودکانی که با شیر ريشه باعث اصل تغذیه می شوند تو مقایسه با کودکانی که از شیر خشک یا بطری فايده ستاني و زيان می کنند، کمتر گرفتار تعفن اذن زاويه می شوند.

آلت هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز لقب کرد: شیر منشا دارای جنگ ای از پادتن ها( آنتی بادی) است و زمانی که کودک با شیر منشا تغذیه می کند، پادتن ها داخل مخاط اذن زاويه میانی پراکنده شده و اذن زاويه میانی را دروازه اندر مساوي تعفن های ویروسی و میکروبی حراست می کند.

آبشیرینی دروازه اندر استمرار بوسيله سوگند به یکی دیگر از نکات سزاوار مراقبت باب اهمیت تغذیه کودکان با شیر مامان گوشه علامت راي کرد و گفتار: کودکی که از شیر ابوي اصل تغذیه می کند براي اينكه بیشتر مدخل سرپوش پهلو ريشه باعث اصل به منظور با هيئت فرم نیمه نشسته رسم دارد، عودت شیر از طریق استوانه بین اذن زاويه و ناي تراشيدن کمتر همدلي می افتد وليك کودکی که از شیرخشک بهره گيري می کنند طبق معمول بطری را درون مورد بلند کشیده به طرف کودک می دهند بنابراين تو این كيفيت بازآيي شیر از خرخره به قصد طرف اذن زاويه افزایش پیدا می کند و اذن زاويه میانی گريبانگير تعفن خواهد شد.

این بالا كارداني جراحی اذن زاويه سخن: انگار کنید که تو این وضعيت همزمان کودک دستخوش سرماخوردگی نیز باشد بنابراین با این شیوه شیر علف خوردن پلكيدن، میکروب و ویروس زیادی از گلو به طرف اذن زاويه میانی منتقل و تعفن مدخل سرپوش اذن زاويه ایجاد می شود. بنابراين کودکانی که از شیر ريشه باعث اصل تغذیه می کنند باب مقایسه با کودکانی که از شیر مام كاربرد بهره جويي نمی کنند، کمتر گرفتار فساد اذن زاويه می شوند.

فرستادن اعزام به منظور با دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰