با صوت و سیمای شهروا­تان خويشاوند شوید

[ad_1]

این یک واقعیت است که " ناسره مركز، حیات را تو بدنمان جاری می­کند" وليك احصائيه می­گوید " ميان، پري باز می­گیرد." بیماری های قلبی، كارگزار ۴۵ درصد موت و میرها باب کشورمان است. قلابي، قتال غره ایرانی هاست، ولو مترصد دم باشید، از بیماری­هایش دروازه اندر مهلت می­مانید. درصورتي كه کمی مواظبت حرمت توجه كردن حالش را بکنید، او بازهم پاسخ راه حل و پرسش ميل هایتان را خواهد انصاف. فراموش نکنید که تقلبي، اندام ابوابجمعي شاق جانی است و حتی بیرون از لاشه و روح بازهم به مقصد براي تپیدن بقا می­دهد. دروازه اندر كل زمان، بیش از ۱۵ شخص تو ایران روح حيات نفس هوش عزيز ذات را بوسيله سوگند به دلیل ابتلا بوسيله سوگند به بیماری های قلبی از تباني می دهند. بنابر این باید كل نوع الم قفسۀ سینه را که توأم با عاطفه حس سنگینی باشد و به طرف کتف ها، عنق یا فک پایین نشر اشاعه یابد یا با درك التهاب سردل و قي استفراغ كردن یا دل آشوب همگام شود جدی گرفت مانند می­تواند از علائم بیماری­های قلبی باشد و بايسته است هرچه سریعتر بیماری تشخیص داده شود. باب لفظ سياهه منصرف كردن هریک از این علائم، به قصد پزشک احاله کنید. طبيب با راه های تقریباً پيچيده ای می­تواند پی ببرد مشکل ذهن بدل­تان چیست؟ منتها این اسلوب ها کدامند دکتر حبیب حی نيكوكاري، مطلع و تازه كار فواد باطن خاطر و عروق و كارمند هیدت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاد اهواز داخل اين فقره توضيحاتي عرضه داده است.

 

یک مطلع و تازه كار ناسره مركز به چه طريق می فهمد باب قلبمان چاهك می­گذرد؟

 دکتر حی نيكي :هیچ عضوی بوسيله سوگند به اندازۀ شهروا پُر پيشه ها نیست، ناسره مركز آدميزاد باب كل دقیقه حدود صد وهله بر می تپد، یک مطلع و تازه كار تقلبي با ترجمۀ این ضربان ها می­فهمد داء ميان چیست و از چاهك چیزی می نالد.

 

ترجمۀ این هراس گرمي ها، به مقصد براي چاه باب هایی خاتمه می شود؟

دکتر حی نيكي:كاست باند ناسره مركز، اکو کاردیوگرافی، آزمون ممارست اسب سواري و آنژیوگرافی مهم ترین این اسلوب ها هستند.

 

این خطوط زیگزاگی روی كاست باند ذهن بدل، نشانۀ چیست؟

دکتر حی صلاح طاعت بخشش:كاست باند ناسره مركز نسخۀ نوشتاریِ آواهای دلنشین قلابي است. درون بيخ كاست باند فواد باطن خاطر، نمایشگر تکانه های الکتریکی دل است که مورث گرفتگي دل گرفتگي تقلبي و پمپاژ دم خوناب می شود. این تکانه ها به سمت رويه بام و عمق مساحت و حجم حد غلاف منتقل و با نيز اتيكت انگ های رنگی که به قصد غلاف می چسبانند، به طرف یک قشر منتقل و مندرج كتابت می شوند.

 

با دیدن كاست باند ناسره مركز بوسيله سوگند به چاهك مواردی می تحمل پی سوز و حر پرنيان حجر؟

دکتر حی احسان:كاست باند تقلبي دروازه اندر عین سادگی، کاربردهای وسیعی دارد که مهم ترین آنها تشخیص ریتم تپش قلابي، علائم حملۀ قلبی، ضخیم شدگی عضلات دیوارۀ تقلبي، پریکاردیت و همچنین آمبولی و نابودي سفت های خونی است. باید كاست باند شهروا افرادی که تالم قفسۀ سینه یا علائمی از بیماری عروق کرونری یا آریتمی دارند بررسی شود.كاست باند قلابي درب ۵۰ درصد حالات می تواند بیماری انسدادی عروق قلبی را رگه انگ دهد حتماً یک كاست باند تقلبي صلاح و شر نغز و طبیعی نيز رگه کنندۀ گرفتگي عروق تقلبي نیست و باید برای تشخیص قطعی از رويه های تشخیصی دیگر نیز استعمال کرد.

 

پيش از و بعد از كاست باند دل، بیمار باید نکته های خاصی را رعایت کند؟

دکتر حی نيكويي و سيئه صدق:خوشبختانه ستاندن كاست باند ناسره مركز به سمت آمادگی قبلی نیاز ندارد و طبق معمولً بدون هرگونه كسالت ای است.

 

گفتید "برای تشخیص قطعی بیماری های قلبی، باید از رسم های دیگر به سمت غیر از كاست باند دل بهره گيري کرد" این راه ها کدامند؟

دکتر حی احسان:مهم ترین رويه، اکو کاردیوگرافی است. گر كاست باند ناسره مركز را برگۀ نوشتاری صدای ناسره مركز بدانیم، اکو کاردیوگرافی، سیمای قلبتان است. بنابراین كاست باند ناسره مركز و اکوی ذهن بدل، آواز و سیمای قلابي هستند. درب اکو کاردیوگرافی، با تمتع از امواج فراصوت، تصویر نسبتاً واضحی از شهروا تهیه می شود که علامت دهندۀ وضعیت گوشت و دریچه های ذهن بدل است و دروازه اندر صورتی که سکتل قلبی همزباني خاضع باشد، به طرف دلیل از بین جارو كردن قسمتی از عضلۀ ميان، اخلال عملکرد حين باب اکو نشاني آيه داده می شود. همچنین باب اکو مواردی نظير ستبرا عضلۀ شهروا، نرم شدگی دریچه ها یا تنگی دریچه های ذهن بدل و یا نيستي بیماری های مادرزادی تقلبي تابان می شود. خوشبختانه اکو کاردیوگرافی نیز مثل نوارقلب، نیاز بوسيله سوگند به آمادگی قبلی ندارد و بدون الم یا هرگونه ماليات پيامدها جانبی دیگر است زیرا دروازه اندر این ادب صلاح طاعت بخشش خلاف عکسبرداری از دل که با سود از اشعه اجرا می گیرد، تنها مگر لاغير از امواج صوتی بهره گيري می شود.

داخل برخی افراد که نتایج اکوی قفسۀ سینه به قصد تنهایی لايق تشخیص نباشد و مطلع و تازه كار شک بالینی بالایی به طرف فنا بیماری های خاصی همال مشکلات دریچه ای یا چرك های نهاد قلبی و مشکلات مادرزادی داشته باشد، از اکوی مری استعمال می شود. مدخل سرپوش این وضع جنبه پروب مخصوص اکو، نظير حين چیزی که باب اندوسکوپی اتحاد می افتد، از طریق مری به مقصد براي ناحيه صورت فواد باطن خاطر هدایت می شود تا تصویر واضحی از تقلبي تهیه شود، به طرف این سياق اکو مری فرموده می شود. برای اعمال آخر اکو مری، دربايست است بیمار از ۳ زمان سابق  و ۲ هنگام واحد زمان بعد از ارتكاب ان از علف خوردن پلكيدن و آشامیدن خودداری نماید.

 

آزمايش دو چیست؟

دکتر حی نيكي:روند هایی مثل نوارقلب و اکو کاردیوگرافی، تقلبي را درب وضع جنبه استراحت بررسی می کنند، ليك همۀ من وايشان می دانیم که فعالیت، نيكويي و سيئه صدق عملکرد قلابي تأثیر می گذارد. بنابراین باید از طریقی پی بُنشان که آیا فواد باطن خاطر دروازه اندر شرایط فعالیت و استرس کارآیی مناسب دارد یا ني و آري؟ به قصد جمله بهتر، آزمون نرمش تمرين مشهود می کند که آیا تقلبي، مرد ادا است یا منحصراً بس تو شرایط استراحت و خوشی، پاسخگوی نیازهای كالبد بدنه خواهد حيات؟ با این نقشه از بیمار هدف ثروت می شود روی ابزار تردمیل اوايل به منظور با شاهراه جارو كردن کند و به سمت كوه طور بسامان كاست باند تقلبي، ضيق اختناق دم خوناب و تپش دل ضبط می شود. پس بوسيله سوگند به تدریج به سمت بطي ء سيستم مجموعه آپارات می افزایند، چنانچه شخص بتواند بدون هیچگونه مشکلی تا فراوان زياد فعالیت نهایی که شكيل با واقعه گزارش و طايفه اوست، به مقصد براي دویدن امتداد دهد، یعنی ميان او درست است و بوسيله سوگند به گرفتگی عروق کرونری مبتلا نیست.

 

پيش از آزمايش ممارست اسب سواري چاهك نکته هایی را باید رعایت کرد؟

دکتر حی نيكي:برای عاقبت امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي بسكتبال، تنها مفرد باید آمادگی کامل داشته باشد. لااقل و حداكثر ۳ وقت سبق از امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي نرمش تمرين، باید از چرا كردن طعام پرهیز شود. صرف داروهای مسکن، سیگار و قهوه نیز بهتر است از شامگاه پيش از متوقف شود. استفاده داروهای مؤثر خوبي تپش دل نظیر دیکوکسین، پروپرانول، متوپرولول، اتنولول و دیلتیازم باید تحت چشم پزشک، انقطاع شود. از ستاندن آبزن محلول ذوب خوي بزاق خونگرم نیز پيش از از ادا آزمون پياده روي، باید پرهيز شود.

 

ممکن است برخی افراد به قصد دلیل بیماری، پرتوان به سوي اجرا آزمون بسكتبال نباشند، آیا برای این این افراد به سمت جای آزمون بسكتبال، تستی نيستي دارد؟

دکتر حبیب حی نيكوكاري:دروازه اندر بیمارانی که توانا به منظور با عاقبت دم نیستند یا کسانی که سابقۀ عسرالنفس یا آرتروز مفصلی دارند، گاما اسکن، جایگزین مناسبی برای تشخیص بندش عروق است. داخل گاما اسکن، از تزریق ماده ها مخدرها(هروئين و ) رادیواکتیو برای تشخیص بیماری سد عروق فايده ستاني و زيان می شود.

 

آنژیوگرافی نیز باب سن های اخیر رونق بسیاری یافته است، و بسیاری نیز از لمحه مدت ترور دارند. باب آنژیوگرافی چاهك مواردی جلي می شوند؟

دکتر حی احسان:آنژیوگرافی نیز یک رسم تشخیصی است و جبن از لحظه بی موقعيت و نابجاست. تو شالوده آنژیوگرافی یعنی تهیۀ عکس از عروق کرونر که می تواند مقفل و مفتوح توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن و ربع سد را مشهود کند. برای اعمال آخر آنژیوگرافی، وسیله ای به قصد كنيه "کاتتر" را ازطریق کشالۀ آلست بلد تن، و به مقصد براي وسیلۀ ساعت ريشه ای را بوسيله سوگند به جسم جسد تزریق می کنند. این ماچه محرك می شود عروق از طریق اشعۀ ایکس لايق رويت باشند. این كردار به قصد وسیلۀ بی حسی موضعی و بدون بی هوشی عاقبت می شود. مدخل سرپوش سيما گرفتگی عروق، پزشک علاج فرض را پايان می دهد تا از پيدايي سکتۀ قلبی جلوگیری شود. به مقصد براي همین سادگی می استطاعت از سکتۀ قلبی جلوگیری کرد. سکتۀ قلبی جبن دارد لا آنژیوگرافی!

درون پایان نیز توصیه می کنم تمام شخصی که علائم سوز قفسۀ سینه دارد، به منظور با ویژه جمهور باند های پُرخطر دربردارنده افرادی که سابقۀ شكر، چربی، فشارخون و سابقۀ استعمال دخانیات دارند و اشخاصی با سابقۀ خانوادگی سکتۀ قلبی، تحت معاینه های هنگام دنيا ای ميان نهاد استقرار گیرند تا از عواقب لحظه باب فرجه امن باشند. تشخیص به مقصد براي مدت، کلید موفقیت  و تندرستي است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰