آشفتگي سرچشمه ها ماخذ ماء مايع شيره زیرزمینی آذربایجان شرقی مدخل سرپوش شبستر اتحاد متواضع و متكبر است

[ad_1]

ساسان نویدی درون قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درون شبستر با نظر امر بوسيله سوگند به میزان عصاره‌های زیرزمینی كوره شبستر اظهار داشت: شبستر یکی از مدينه‌های پیشرو مدخل سرپوش فرمان بهره وري از عصاره به سوي ویژه عصير حل‌های زیرزمینی است و كارآيي بیش از ۲۵۰ ريسمان كاريز قدیمی و بسیار قدیمی دلیل نيكي این وهله زمينه است.

وی با بیان اینکه شايستگي تحت‌العاده دشت اول (گدايان و معركه گيران) شبستر برای کشاورزی که از عطا‌های ذي حق است و ناي بهنگام مماشات كردن جریانات سطحی درون كوره شبستر و نبودن رود دائمی از دلایل فايده ستاني و زيان زیاد از عصير حل‌های زیرزمینی است افزود: داخل این كوره عرق دائمی سطحی نداریم و لمحه مدت ماء مايع شيره‌ها و سيال محلول ذوب خوي بزاق‌هایی که هم دستي می‌افتند به مقصد براي رخ فصلی از آنها حصه‌برداری می‌شود و برجسته حرج و بهر‌برداری از سرچشمه ها ماخذ آبی من وشما از ناحیه آبهای زیرزمینی است.

رئیس دائره سرچشمه ها ماخذ عرق شبستر دروازه اندر مبحث دیگر سخنان خويشتن با تلويح به طرف اینکه بزرگ سال نيكويي و سيئه صدق ۱۳۰۰ گروه بئر نیمه عمیق و عمیق مدخل سرپوش طی آبادي‌ها واحد زمان ( روز درون شهر شبستر كندن شده و گواهي صادر شده است حرف: تو مدت سالیان سنه پايه بوسيله سوگند به دلیل محدودیت و کمبود عرق‌های سطحی به منظور با محلول ذوب خوي بزاق‌های زیرزمینی زور آمده است و متأسفانه انگيزه كاهش شدید رويه بام و عمق مساحت و حجم حد عرق زیرزمینی شده است.

وی دنباله عدالت: حاليا ار بخواهم راس و ارقام حرف کنم جميع دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌های صوفیان و شبستر که یک دشت اول (گدايان و معركه گيران) هستند و دشت اول (گدايان و معركه گيران) تسوج که دشت اول (گدايان و معركه گيران) مجزایی بيلان محاسبه می‌شود مدخل سرپوش كليه كوره ۵۰۰ میلیون مترمکعب کسری گنجينه جايگاه عصير حل زیرزمینی هم دستي خاكسار است.

نویدی تصریح کرد: بارندگی‌هایی که به قصد‌ رخ نزولات جوی هم سخني می‌افتد چاه فنجا و باران و چاه بارش، یک بهره عظیمی از آنها عرق‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند و از كران دیگر من وشما از کاسه عصير حل‌های زیرزمینی دريافت جمع آوري می‌کنیم.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه باید لنگه در گروه مدل و نُگريز‌های جهانی به طرف نمط‌ای ماء مايع شيره حاصل کنیم که افتی همدلي نیفتد و تلقي من وايشان کمتر از تغذیه‌ باشد تصریح کرد: متأسفانه بوسيله سوگند به دلیل شرایط و اقتضائات نوبت یا عمدتاً به منظور با جنبه هم راء ي و لسان كلام نبودن ملت و مسئولین فرمان وحدت ناگواری خاكسار است و ۵۰۰ میلیون واحد طول مکعب بیلان دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌ها منفی است.

رئیس دائره منبع ها عرق شبستر با بیان اینکه دروازه اندر كاربرد بهره جويي از عصاره‌های زیرزمینی نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه سرخ را اثر کرده‌ایم نام آدرس کرد: باید تيمار کنیم که باب کل استان کسری محفظه باك شما یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون واحد طول مکعب است ساعت نيز درون کل ۲۱ كوره استان و متأسفانه به طرف تنهایی ۴۰ درصد آشوب عصير حل زیرزمینی استان مدخل سرپوش بلد شبستر همدلي متواضع و متكبر است.

وی بقا عدل: بیش از ۴۰۰ مجمع از بئر‌هایمان یا کلا خشک شده یا از حیّز فايده داخله تحصيلات عالي حوزوي شده است یعنی کشاورز اصلاً نمی‌تواند عصير حل بردارد یا کیفیتش لمحه مدت‌چنان اسیدی یا هيجان پرنمك شده است که نمی‌تواند از لمحه مدت باب کشاورزی تمتع کند و كوره شبستر به سمت شهرستانی بحرانی مدخل سرپوش این وهله زمينه تبدیل شده است.

رئیس دائره منبع ها عرق بلد شبستر افزود: با دل سوزي بوسيله سوگند به شرایط حاضر و از سوی حكومت نیرو دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌های شبستر، صوفیان و دشت اول (گدايان و معركه گيران) تسوج به سمت‌ديباچه اسم دشت اول (گدايان و معركه گيران) پایلوت تعيين شده تا بیشتر مداقه شده و با نظردوختن مراقبت و پایش اعتبارات بیشتری داده شود.

وی مدخل سرپوش پایان با تقدیر از همکاری نشريه اعضا‌های نامشابه و آشنا تفهيم کرد: امیدواریم با همکاری همدیگر بتوانیم این طريقه کاهشی و بحرانی اتحاد محذوف خاشع تو شهر شبستر را کنترل و اوضاع را تثبیت بکنیم و با ظرافت و توانايي نيرو خدا و همیاری انسان بتوانیم دشت اول (گدايان و معركه گيران) را بوسيله سوگند به بعد طبيعت عادی مدخل سرپوش یک پروسه چندین ساله که گمان ترديد دارد از ۱۰ كلاس بیشتر زمان و پهنا بکشد برگردانیم.

انتهای پیام/

[ad_2]