برای کنترل شكر دم خوناب این ماده ها مخدرها(هروئين و ) بالا العاده را بخورید!

پاسخ دهید

*